PDF version (228k)

Picture

written by Bernard Yiftheg
illustrated by Joy L. Goodenow

Makool Qayuw

Ga ba qadaag ni nga mu lumach? Daangaq! Qeree daab mu n'aeg faan u wun'uum nga mu boed buukum ea biyuq ea girdiiq ni maa lumach ni gubliin ea duw. Boech ea girdiiq ea maa qun ko gireeng ko daay i yaen nga tooqaer ma yaed rus ngea daab ku ra naang-eed-aen'raed. Thingar ra yiluuy-aen'raed nga qu ra noeng gaed ko binaew u qurngin yaay ni bea chibiyraed ea n'eew, ma yaed bea giif u thilthiliin ea n'eew. Boech ea girdiiq ea yaed maa qun ko gireeng ko daay ma qeree qu ra noeng gaed nga miit ea daay. Rogon ea suusun ea nga qu ra noeng gaed ni yaed bea qun ko gireeng ko daay, chanea yaed bea noeng i yaen nga ba rabaaq.

Boech ea qirdiiq ea yaed maa noenq nqa qoreel ko binaew. Ma daariy ea qirdiiq ni ba cheag ko manoeng ni bea qun ngooraed, qaraa booch ni ba chuguur ngooraed. Boech ea girdiiq ea yaed maa qog fa chuungayrii nga fidik' ea raen fa daay ni yugu ba garbeab. Rogon ea suusun ea nqa ni yaen nga maraen ni ba saqakul. Raa ni magaer fa ka yuqg ni magaweal, ma raa ni qog nga maraen ni yugu ba garbeab ma raa galuuf baang u doewey. Qeree raa yog ni nga ni lumach.

Boech ea girdiiq ea yaed maa noeng ni ka fin ra muuq gaed ko qagiich. Ma boech ea yaed ma mael uk nga yigii geel ea qulum ngooraed. Yugu l'agruw ea gl i n'ean ney ma raa k'aring ea galuuf nga doewey nga ni lumach. Boech ea girdiiq ea maa maeluk ko ngiyaal' ni bea chaam ea laang. Qeree maa qaaw ea quluch ngooraed nga ra m'aed. Boech ea girdiiq ea yaed maa yaen ni nga ra qayuweegeed beaq ni ngea lumach ni daa ruur feek-eed ban'ean ni boed ea booch, rean, palaang, gaaf, qaraa ku ban'ean ni mang ea raa pees ngea qayuweeg raed. Ku pii chaaq ni yaed ma naang ea manoeng ma yaed ma naang ni daab i yog ni qaram rogon.

Picture

1. Ba yoqor ea girdiiq ni maa lumach ni gubiin ea duw ni bachaan ea
a. manoeng
b. marus
c. magaer
d. daa nuur koel qayuw

2. Boech ea girdiiq ea yaed maa maen' yuu ngiyaal' ni bachaan ea
a. n 'eew
b. galuuf u doewey
c. gireeng ko daay
d. garbeab

3. Faqn raa qun beaq ko gireeng ko daay ma ngea
a. noeng nga miit ea daay
b. liith u qaer
c. qun ko gireeng ko daay, chanea bea noeng nga ba rabbaq
d. noeng u dakean ea n n'eew

4. Beaq ni daawor rii cheag ko manoeng ea ba feal ' ni raa paer u charean
a. ea booch
b beaq ni ba geel .
c. ea gaaf ni ba geel.
d. beaq ni ba cheag ko manoeng

5. Reeb ea n'ean ni yi maa riin' ma ni lumach ni paapy ea
a. maa maen -aen'uy ko marus
b. yi maa magaer
c. yi maa m'aar
d. yi maa giif

6. Rogon ea maeluk u fidik' ea raen ni yugu ba garbeab ea nga ni
a. qog nga maraen
b. chuungaayrii nga maraen
c. yaen nga maraen ni ba saqakul
d. muul nga maraen

7. Raa ka fin ni muuq ko qabiich ma ba feal ' ni
a. nga ni maaluk ni paapy
b. nga ni soen boech fin ni maaluk
c. nga ni mool boech ngea muuq fin ni maaluk
d. yugu raa ni maaluk ni ngiyaal' ni yi ba qadaag

Raa ku qu ni maaluk i yaen ko ngiyaal' ni kea geel ea qulum ma raa k'aring ea

a. biliig
b. malmaal
c. m'aar
d. galuuf

Raa yi bea yaen ni nga ni qayuweeg beaq nu bea n'ean ni ngea lumach ma n'ean ni ba feal' ni yi raa riin' ea nga ni

a. yaen ni daab ni feek ban'ean
b. qayuweeg u geelngiy
c. feek ban'e ni raa pees
d. feek boechii yael' i gaaf

Reeb ea ban'ean ni ba feal' ni nga ni naang u marungaqagean ea makool qayuw ea nga qu ni

a. qabiich ni ba sagaqal
b. noeng ni yi bea goonop
c. paer u maraen ni ba n'uw nap'an
d. maaluk u maraen ni ba garbeab

Gaak'iy

Ka qa mu paer baangiyaal' nga mu leam naag rogon fean i gaaq faan ea gaak'iy? Gaak'iy ea yi maa kaay waqamngin, yi maa fanaay ea l'uud riy, yi maa ngoongoliy ea palaang riy, ngea taataliin laen ea naqun. Ku maa yib ea badbad riy, niis, goomaa ngea suugaa. Booqor ea baabyor ni yi maa ngoongoliy ko gaak'iy. Qeree ku qer rogon ea tagaluul' ko gaak'iy, maa qayuweeg ea buut' ni ngea dagab i malik' ko raqn ea yaal'.

Lik'ngin ea gaak'iy ni maa waathup u fidik' ea buut' ea qiir ea ku bea qayuweeg ea buut' ni ngea daab i qun ko luul'. Ku qigir ea bea teel ea raen u fidik' ea buut' ko gi ni baay ea miit ea raen ngea qalublub riy. Faqn raa ni liiq ea gaak'iy u dabiibiyean ea burey, ma raa maam' ea raen u fidik' ea buut' ngea maath ea miit ea raen ngea qalublub. Qer faan ni booqor ea naam u faayleng ni ba yoqor ea girdiiq riy ni maruweel rooraed ea mayuw gaak'iy.

Picture

1. Gaak'iy ea
a. ri ba gaaq faan
b. daathii n ba gaaq faan
c. ba gaaq faan boech
d dea gaaq faan

2. Rea marungaqagean ea gaak' iy ney ea bea yoeng rogon
a. i qayuweeg ea gaak'iy
b. ni ba gaaq faan ea gaak'iy
c. i yuung ea gaak'iy
d. faan ni nga ni yuung ea gaak'iy

3. Yi maa feek ea niis
a. ko gaak'iy
b. u fidik' ea buut'
c. ko gargear
d. ko gamanmaan

4. Lik'ngin ea gaak'iy ea maa qayuweeg ea buut' ni ngea
a. warwaar fidik'
b. malik'
c. paer u taqa baang
d. gaweal

5. Buut' u dabiibiyean ea burey ni daariy ea gaak'iy riy ea
a. ri ba yongqol
b. ri ba taburaen
c. raa qun ko luul'
d. ri booqor ea yaan' riy

6. Tagaluul' ko gaak'iy ea maa qayuweeg ea buut' ni ngea daab i
a. malik'
b. maen' ko luul'
c. libat' ko raen
d. maqathuk ea yaan' ngaay

Rogon Ni Maa Wear Fa Qawoch

Booqor rogon ni maa wear ea qawoch ko gaak'iy, waldug, ngea paan. Qawoch ko gaak'iy ea boech ea maa qaaw nga maraen, fa nga madaay. Mea maen', fa feek ea luul' ngea yaen i modab nga baang. Boech ea qawoch ea maa feek ea qarcheaq ma qaram ea bea garear i yaen. Boech ea maa magy u fidik i buchoqn ea gamanmaan mea yaen i taaw nga baang mea muul. Boech ea baay i muul mea loobeab ngea gi ni kea yaen i paer ngaay mea paer u roem ngea tuguul. Boech ea gaak'iy ngea paan ea maa changag waqamngin, ma feek ea nifeeng, ma gi ni kea yaen i qaaw ngaay mea tuguul riy. Ku maa miit boech waqamngin ea gaak'iy ngea paan ko maad ko girdiiq, ma gi ni kea thaay riy mea tuguul.

Picture

Deqer u Marungaqagean ea Qawoch

1. Maa qun qawochngin ea paan ngea ku boech ea gaak'iy nga reeb ea gamanmaan ni maa miit u
a. qaay
b. nguwealean
c. k'uyungun
d. buchoqn

2. Boech ea qawoch ea raa muul nga but' mea
a. sirgig
b. chealcheal
c. loobeab
d. yaen

3. Boech ea lakath ea maa qun ko
a. maleekaag
b. luul'
c. n'uw
d. deeraew

4. Boech ea ku maa qun ko
a. sukuul
b. nifeeng
c. gaak'iy
d. kaarroo

5. Qarcheaq ea ku maa feek ea
a. rean
b. buut'
c. palaang
d. qawoch

6. Qiin ea kanaawoq ni maa garear ea qawoch?
a. dalip
b. meereeb
c. booqor
d. boechquw

7. Maang ea ku maa qun i garaareag ea qawoch?
a. girdiiq
b. kaan
c. k'ow
d. yaal'

8. Bi ni ngaan ko pi n'ean ney ea ku maa qayuw?
a. qarcheaq
b. qasngoel
c. puul
d. t'uuf

Suugaa

Ka qa mu paer baangiyaal' nga mu leam naag ko quw ea maa yib ea suugaa riy? Maa yib ea suugaa ko mak'il ngea beet (biit). Biit ea ba miit ea waldug ni boed yaqan ea chabchab, chanea daathii ri maa n'uw nga laang ni boed ea chabchab. Yi maa kaay lummunngea yuwaan. Limmun ea qiir ea yi maa feek ea suugaa riy. Biit ea maa tuguul ko naam ni ba geech ko leelquch ngea naam u faayleng ni ba garbeab.

Mak'il ea maa tuguul ko ti ni gaweal ea naam ni boed gadaed yuu Waqab. Nap'an ba ly ko suugaa ni yi maa kaay u faayleng ea maa yib ko mak'il, ma ba ly ea maa yib ko biit. Maa leam naag boech ea girdiiq ni suugaa ni yi maa feek ko mak'il ea ba feal' ko suuga ni maa yib ko biit. Maa yugu daathii qaram rogon, yugu boechquw ea ba thiil riy.

Picture

Picture

1. Maang ea maa yib ea suugaa riy?
a. gamanmaan
b. waldug
c. gaak'iy
d. paan

2. Mak'il ea maa tuguul ko naam ni ba
a. garbeab
b. gaweal
c. ql ea qayis riy
d. mak' n' uw

3. Biit ea maa tuguul
a. u laen ea ngael
b. ko gi ni maa tuguul ea mak'il riy
c. ko naam ni ba garbeab
d. u gubiin ea naam

4. Biit ea boed yaqan ea
a. thiyoogaang
b. toomoorookoos
c. kamoet
d. chabchab

5. Quw qurngin ea suugaa ni yi maa feek ko biit:
a. 1/8
b. 1/4
c. 1/2
d. 3/4

6. Maa learn naag boech ea girdiiq ni suugaa ko biit
a. ea ba feal' ko suugaa ko mak'il
b. taqareeb rogon ko suugaa ko mak'il
c. toelaeng puluwon ko suugaa ko mak'il
d. ea daathii m ba feal' ni boed ea suugaa ko mak'il

Picture

7. Suugaa ko mak'il ngea suugaa ko biit
a. ea ri boechquw ea ba thiil riy
b. ea ri ba geel ea thiil riy
c. ea daariy ban'ean ni ba thiil riy
d. ea ri ba thiil puluwon

8. Bi ni ngaan ea ba feal' ni ngea mang title ko rea marungaqagean ea suugaa ney?
a. Suugaa ea Ba Feal' Lamean
b. Mak'il ngea Biit
c. L'agruw Miit ea Suugaa
d. Suugaa Ngea Rogon ea Yafaang

Picture

Buraeg Qaraa Talooloby

Ga ma naang ni ka baay ba miit ea bulraeg ni ka noeg ea Moth ngaay? Buraeg qaraa talooloby ea maa changag ni rraan. Moth ea ba qadaag ea changag ni neap'. Buraeg ea ba luulubuuy taban matharngean miit. Moth ea dea luulubuuy taban matharngean miit. Ba gaaq ni ba matharthaar taban matharngean miit. Raa tal ea buraeg, ma maa taay poen ni ba suwon nga laang. Moth ea raa tal mea buguy poen ni boed ea ripow ni Saapaan.

1. Moth ea ba gaaq ni maa changag ni
(a) neap'
(b) madaadabiy
(c) kadbuul
(d) baleayaal'

2. Maang ea maa buguy poem ni kea tal?
(a) laal
(b) buraeg
(c) moth
(d) garmangmang

3. Matharngean miit ea buraeg ea ba
(a) paal
(b) luulubuuy
(c) matharthaar
(d) sun'uun'uw

4. Raa giif ea buraeg ma kea taay poen ni ba
(a) bug
(b) daar
(c) suwon
(d) moquchum

5. Maa changag ea buraeg ni
(a) neap'
(b) rraan
(c) baleayaal'
(d) maqaaw ea limar

6. Matharngean miit ea moth ea ba
(a) bug
(b) pach
(c) qlql
(d) matharthaar

7. Raa giif ea moth ma kea buguy poen, kea t'aer ni boed ea
(a) teentoo
(b) ripow
(c) baabyor
(d) maad

8. Buraeg ngea moth ea baay
(a) matharngean miitrow
(b) ea wul roorow
(c) ea qoloy roorow
(d) k'uyungrow

Picture

Qailaaw

Maa yoeg ea girdiiq ni llowaen' ni gubiin yaang u faayleng ma raa ni pirqeg ea qalaaw riy. Dea maturug fean i kiliin reeb ea naqun ma raa paer ea qalaaw riy. Maang faan? Boqor faan. Reeb i faan ea qalaaw ea daar yoqor ban'ean ni maa kaay. Raa yog ni daab i qabiich ni l'agruw ea rraan fa ku ba n'uw nap'an boech. Raa yog ni ngea paer ea qalaaw u laen ea tapeeth fa magufguf ko rungrung. Bi ni dalip i faan ea maa yoqor ni ba paapy. U quw ea maa diyean ea qalaaw riy? Ba gaaq nu baang ni ba mak' chabung ma ba tagardaq ea maa diyean ea qalaaw riy. Maa k'afeag faak u but' u laen boech i dagur ni maa ngoongoliy ea qalaaw ni 'iagruw thael ma ba gaaq ni 20 i yaen ko 50 fa ku raa yoqor ko 50.

Laen qiin ea rraan mea kur ea pi taamaangoo neam. Ma qaram mea tabab ea pi noech i qalaaw neam ko pagoofaan. Ma qaram ea bea tar ea pi taamaangoo neam i yaen mea yog ni ra baed nga but'. Raa ngiyaal' ney ma yaed ba weachweach ma ka ba nguunguuy doewraed. Nap'an ni raa thoey ea nifeeng doewraed ma qaram mea thiil i yaen ngea m'araaniiw mea qlql. Baay boech ea qalaaw ni maa gaman qaningeeg ea qiinch n'umngin. Ba qaag reeb ea biyuq qurngin miit ea qalaaw ni baay u faayleng. Ba gaaq ni fin i neap' ea maa deeraew naagea qalaaw ban'ean ni nga ra kaay-eed. Qalaaw ea reeb ea gamanmaan ni ba macharag. Booqor miit ea maa changag.

Qalaaw

1. Faan ea bi ney ea marungaqagean ea qalaaw ea
a. Yi bea weeliy ni baay ea qalaaw.
b. Yi bea weeliy rogon ea qalaaw.
c. Yi bea weeliy fl'ngin ea qalaaw.
d. Yi bea weeliy marungaqagean faak ea qalaaw.

2. N'ean ni yi bea yoeg u marungaqagean ea qalaaw ea
a. Dea maturug baang ma raa yog nii paer ea qalaaw riy
b. Raa yog nii paer ea qalaaw ni daab i qabiich ni booqor ea rraan
c. Booqor miit ea qalaaw ni raa yog nii changag
d. Booqor ko 20 ea taamaangoo ni maa diyean naag taqareeb ea qalaaw

3. Qiin faak ea qalaaw ni maa diyean naag u bu yaay?
a. 10 - 20
b. 50 - 100
c. 20 - 50
d. 30 - 60

4. Raa ka fin i pil faak ea qalaaw ma ba
a. rungduq
b. maagchoel
c. m'araaniiw
d. weachweach

5. Qiin miit ea qalaaw u faayleng?
a. ba paag reeb ea biyuq
b. raqay
c. wugeem
d. ruw miraqay

6. Booqor miit ea qalaaw ni maa
a. liith
b. noeng
c. changag
d. gosgoos

Picture

Qapirgog

Qapirgog ea yaed maa paer nga qu ra maruweel gaed u taqa baang ni boed ea girdiiq. Yaed maa paer u maech ni yaed ea yaed maa maruweel ni ba geel nga qu ra toey-eed. Qurngin ea qapirgog ma baay ea maruweel rook' ni maa riin'. Piiluung ko qapirgog ni weelwol rooraed ea qiir ea maa diyean. Boech ea qapirgog ea yaed maa qayuweeg ea weelwol rooraed ni yaed maa feek ea ggaan rook' i yib. Ma boech ea yaed maa faamcheew bitiir. Qapirgog ni choen ea maruweel ea yaed maa fuqg ea bookngoo ma yaed maa toey ea sookoo. Boech ea qapirgog ea feek qawoch ngea qab ea maruweel rooraed. Boech ea qapirgog ea yaed ea salthaaw. Yaed maa paer ni matanag ni yaed ba staambaay ni nga ra chaam gaed.

Qapirgog ea yaed maa toey ea naqun rooraed u buukum yaang. Boech ea yaed maa toey nga fidik' ea buut'. Ma ku boech ea yaed maa toey ea naqun u fidik' yuu ly i gaak'iy ni kea wod. Tafean ea qapirgog ea qurngin ngiyaal' ma ba geel ea maruweel riy.

Picture

Qapi rgog

1. Maruweel ko weelwol ko weelwol ko qapirgog ea _______________.

2. U quw ea maa chaqariy ea qapirgog ea ggaan rooraed riy?

3. Rea marungaqagean ea qapirgog ney ea bea weeliy rogon ea
a. dumow naqun
b. weelwol ko qapirgog
c. paer ko qapirgog
d. faak ea qapirgog

4. Ba cheag ea qapirgog ko maruweel.
a. Qer rogon
b. Daangaay
c. Daar yoeg
d. Boech

5. Raa reeb ea qapirgog ma baay ea maruweel rook'.
a. Qer rogon
b. Daangaay
c. Daar yoeg
d. Boech

Kaayruu

Ka qa mu paer baangiyaal' nga mu leam naag faan ni ba tagaan gusun ea kaayruu? Ka ni guy nii languy ba kaayruu meeruk i ragaag ngea neel' ea laal u laen ragaag ea miinit'. Ba tagaan gusun ea kaayruu ni ba madoodongol doewngin ma ba raqn buut'. Raa ni guy ma gowaa ba qulung i rungduq. Qeree qer faan ni ba mooqmaaw ni ngea poey ea noech i gamanmaan ngea chachangag i kaayruu. Mea qiir ea bea guy raed. Maa koel ea kaayruu ea chaachangaag ni nap'an ni yaed maa yib nga charean. Rea n'ean ni ba qaraay ni ba tagaan gusun ea kaayruu ni ba mooqmaaw' i poey ea qiir ea ri ku maa qayuweeg ko gamanmaan ni raa yib i liiq. Roguy, parchooyog, ngea owl ea yead raa guy ea kaayru ma yaed ba qadaag ni nga ra koel-eed nga ra languyeed. Faqn mang ea ba feal' yagan ea kaayruu, ma ba moem i guy ni boed ea qumeal, ma ri ba moem i koel nga ni liig.

Picture

Kaayruu

1. Qiin ea laal ni languy kaayruu l laen ragaag ea miinit'?
a. 86
b. 90
c. 96
d. 100

2. Kaayruu ea boed yaqan ba
a. qumeal
b. qulung i buut'
c. roguy
d. chaachangaag

3. Kaayruu ea ba
a. feal' yaqan
b. feal' raqn
c. piichooqay
d. raqn buut'

4. Kaayruu maa languy ea
a. roguy
b. laal
c. parchooyog
d. owl

5. Maang ea yi bea weeliy marungaqagean ni ba moem i guy?
a. kaayruu ngea buut'
b. qumeal ngea noech i chaachangaag
c. roguy ngea parchooyog
d. guur ngea owl

6. Noech i chaachangaag ea ba mooqmaau' ni yaed maa guy ea kaayruu yaa ba
a. tagaan yaqan
b. feal' raqn
c. boed ba qulung i buut'
d. feal' yaqan

7. Owl ea maa
a. languy ea kaayruu
b. taamdaag ko kaayruu
c. miil ko kaayruu
d. qayuweeg ea kaayruu

8. Doewngin ea kaayruu ea ba
a. pach
b. feal' raqn
c. feal' yaqan
d. madoodongol

9. N'ean ni yi bea faan naag u marungaqagean ea kaayruu ea
a. raqn ea kaayruu ea maa qayuweeg ko paer ni maa taay
b. kaayruu ea ba kireeb gusun
c. maa languy ea kaayruu ea laal ni ri ba paapy
d. roguy ngea parchooyog ea yow ba qadaag i languy ea kaayruu

10. Bi ni ngaan ea pi n'ean ney ea qiir ea th'aeb i feal' ni bea puluw nga marunga-qagean ea kaayruu?
a. Feal' yaqan ea ban'ean ni ba gaaq faan
b. Goqo n'ean ni ba m'aag ea paer rook' ko ti ni baay u faayleng ea raa yog ni qii paer
c. Magungaen gusun fa faguw ea ban'ean ni ba feal'
d. Ggaan ea ba gaaq faan ko yafas

Picture

Faan Ni Yi Maa Mool

Raa rraan ma yi bea maruweel ma ku yi bea faafeal. Mea neap' ma ni mool. Dagur roodaed ea maa giif ko ngiyaal' ni gaed maa mool. Raa kadbuul ma ku kea feal' rogodaed ni nga da maruweel gaed ma ku qer rogon ea faafeal. Ngiyaal' ni yi maa mool ea qer ea ngiyaal' ni yi maa qilal. Bitiir ni kea magaer ma ku kea buchbuuch-aen' ea ri ba t'uuf ea mool ngooraed. Raa miit ban'ean ngooraed, ma ku raa feal' ea taafinaey rooraed ko ngiyaal' ni ka ra giif gaed ni ba n'uw nap'an.

Pagl ngea buulyal ni meeruk ngea meereeb ea duw rooraed ea ba t'uuf ni ngea gaman ea ragaag ea qawaa ni nga ra moloed ni gubiin ea neap'. Ba t'uuf roodaed ni nga da moloed u baang ni ba feal' ea nifeeng riy. Raa dea feal' ea bifeeng u baang, ma gadaed raa god ma ga ed ba malmaal. Dea feal' ni nga ni qupunguy loelugey ko ngiyaal' ni yi bea mool. Raa ni qupunguy loelugey, ma daab i feal' rogon ea nifeeng ni raa qii yaen nga ngorngorey. Raa ni biing ea wiindaa ni neap' ma raa qii yib ea nifeeng ni ba feal'. Nifeeng ni ba garbeab ea ba feal' ko nifeena ni ba gaweal. Faqn raa ngea paer ea pagl ngea buulyal ni ba feal' fidik' i doewraed ma thingar i gaman ea chuuchuw rooraed.

Picture

Faan Ni Yi Maa Mool

1. Ba gaaq ni yi maa qilal ko ngiyaal' ni yi bea
a. qabiich
b. faafeal
c. mool
d. chamaag

2. Bi ni ngaan ea nifeeng ea ba feal' ngoodaed?
a. gaweal
b. garbeab
c. daathii ri ba gaweal
d. malik'

3. Raa daab i gaman ea chuuchuw ma ra ni
a. magrgaer
b. k'iy
c. falfal-aen'
d. qilal

4. Maang ea maa riin' ma ni malmaal ni kadbuul?
a. Yugu booqor ea nifeeng
b. Dea yoqor ea nifeeng ni ba feal'
c. Yugu booqor ea nifeeng ni garbeab
d. Yigii n'uw nap'an ea mool

5. Quw qurngin ea qawaa ni thingar i mool ea bitiir ni meereeb ea duw rooraed?
a. 8 ea qawaa
b. 9 ea qawaa
c. 10 ea qawaa
d. 11 ea qawaa

6. Maang ea ba t'uuf ko warrum roodaed?
a. nifeeng ni ba feal'
b. nifeeng ni gaweal
c. ggaan
d. chamaag

7. Pagl ngea buulyal ni maa gaman ea chuuchuw rooraed ea yaed ba
a. waer
b. feal' rogoraed
c. m'aar
d. falfal-aen'

8. Quw rogon mea yib ea nifeeng ngoom ni ba feal' ni ba qaraay ni neap'?
a. Raa mu qupunguy loelugeem
b. Ga raa mool ni 10 ea qawaa
c. Raa mu biing ea windaa room
d. Raa mu faafeal u wean

9. N'ean ni bea faan naag ea bi ney ea marungaqag ea
a. paer ni daariy ea m'aer
b. ban'ean u faayleng
c. jungaq
d. cheep