PDF version (361k)

Picture

written by Augustin Uolai
illustrated by Wren

Picture

Shimweliige iwe semaliu tarimwaale iwe ye logo woali seewe faliuwe. Iiye faliuwe we faliuwale iwe seewe faliuwe felaapiye. Ye toulape liu woali iiye faliuwe we faliuwale. Ye bale toulape bulage iyange.

Picture

Shimweliige iwe ye fitiyetiye. Ye fitiyeli semaliu shoabuto gachiu. Re laiuliire riuwemaliu saari. Semaliu sarimwaale me semaliu sarishoabuto mele kawe laiure.

Picture

Ilegili rane nge shoabuto we fitiyeli Shimweliige ye gale lago nibeoliu nge Shimweliige ye gale lago fita.

Picture

Picture

Re gale logo taboli iiye faliuwe we faliuweere me iyefangi. Re taawe tangi gapilamwo. Shimweliige ye gachiu gemaseeye mele we fitiyale. Ye bale gachiu gemaseere sari kawe laiule. Ye gale teoteo liu nge mele kawe ye farigiti nge ye gale gaiyaagini lago be iliumeere sari kawe laiule me mele we fitiyale. Ye be lago fita nge ige ka ye farigiti mele ye bale gale gaiyaagini lago be gelaare sari kawe laiule me shoabuto we fitiyale.

Serane nge ye gamwele fetale pitegile be ye bele lago fita nge ye la wegitegi weiu liugiuliu wosho nge ye sa weri sefoasho waafaliuwe.

Picture

Ye lago garepe togo waafaliuwe we nge Shimweliige ye sa fatiuleo waiu shiuliu waa we waale reeli iiye waafaliuwe we. Ye gake liu, bulage me maai. Ye buuweiu chuwaai.

Picture

Ye lago gola waafaliuwe we nge re sa gaaingeli be ye be iseise tage mwongo kawe reere. Shimweliige ye tametafe. Ye be seoriu be re gaaingeli be ye be teotage. Ye limetagili lago shagiu waa we waale nge ye sa teo tage shiuliu waafaliuwe we.

Picture

Shoali waafaliuwe re sa taalipomwo nge re tingoaroowe mwongo.

"I tewai mwongo," mwaliyeli Shimweliige.

Picture

Picture

Re sa bale taalipomwo ngali mwongo kawe nge re gaaingeli be ye be ganeere.

Ye lago metafe nge ye sa ganeere nge ye sa taalipomwo ngaliire nge ye tingoaro paliuweni mwongo kawe.

Re sa gagiu ngali seyali temaago.

"I tei gale mwommwongo yaafi," mwaliyale.

Picture

Picture

Ye sa piipi fetale yee ye la weri seewe peoli kobere. Ye sa gaaingeliire be ila mele ye be gasi. Ye sa gasi kobere we. Ye gabongiire shagiu nge ye tefaali longo weli feoliuwe.

Ye la gola faliuwe nge sari kawe weneolule me mele we fitlyale iwe re wewweti. Re sa gassiya gare metta mele ye gasi me shiuliu waafaliuwe we be pitegiire. Shimweliige ye sa gaaingeliire be ye gale seewe shagiu peoliu kobere mele ye chuwaaiiye.

Picture

Picture

Shoabuto we fitiyale ye sa tingoaro be ye be gasi be yaale rawe nge Shimweliige ye tamweshali. Sari kawe re sa bale tingoaro be yaare nge iiye ye tai bale mweshali. Ye sa gaaingeliire ilegiire mele kawe laiule me mele we fitiyale be iiye mele ye be gooli be ye be gale iseise longo yaale limeli fita iyange nge ye bale gooli be piipi reeli georiugeoriuliu yaliusale.

Mele we ye gaaingeliire be ye be gasi kobere we be laniyeli yaale pitegili fita nge ye tai foori. Ye tai tipale be ye te yoro mele ye be weli ngali kobere we yaale iwe ye sa gale iseli sheogiu niimwe be ye sa gale gasi sheogiu be yaale meni gaweriweri. liye kobere we iwe ye weeye shagiu piipi be ye gale nage ngeoliushe me iyange. Ilegili rane nge re gale magi togo yaremetali faliuwe we be shoali piipiile. Ye sa gale gachiu gemase tipeli mwaale we.

Picture

Picture

Ilegili rane nge ye sa gale logo shagiu niiwe reeli kobere we yaale be ye gale wetiweti shoali gale buutogoli piipiile. Shoabuto we fitiyale ye bele gale paaliire shagiu sari kawe weneiure nge re lago nibeoliu. Mwaale we iwe ye bele gale logo shagiu reeli imwe we imweere.

Picture

Ye sa iwe yare logo nge sari kawe shagiu niimwe reeli kobere we yaale be ye ilegili rane nge re sa gale tangili gelaare ige. Iwe serane le shoabuto we ye sa mineli ye bele lago nibeoliu nge ye sa gaaingeli mwaale we be ye be lago mwo fita gelaare sari kawe laiure. Mwaale we ye sa mile nge ye sa niniwane. Iwe shagiu nge ye biitiwe nifale. Ye gasini sheogiu mele kawe pitegili yale fita nge ye la fita.

Kobere we yaale iwe ye logo lani waa we waale be iwe ye bale gasi. Ye fiffita fetale nge semaliu mwaale iwe ye bale fiffita fetale ye sa la buutogo reele. Ye sa buutogo piipiiye kobere we yaali gaale we Shimweliige nge re tittinape. Iwe nge mwaale we semaliu ye sa gassiya gaale we Shimweliige ye sa niniwane mwo. Iwe nge mwaale we semaliu ye sa gaaingeli Shimweliige be ye be ganeeye kobere we nge iiye ye sa fange ige kawe gono. Shimweliige iwe ye shiuweli matteoli yale niniwane. Mwaale we ye sa bale seoriu be ye pwale ganeeye Shimweliige waa we waale be paliuweni kobere we. Iwe shagiu nge Shimweliige ye ganeeye mwaale we kobere we nge re tefaali.

Picture

Re la gola faliuwe nge Shimweliige ye sa gansini ige kawe goni uwaale we be gane me waa waale be waale nge mwaale we ye sa gasi kobere we be yaale.

Picture

Picture

Shimweliige ye la biitage niimwe nge mele we fitiyale mele we fitiyale me sari kawe weneiure re teiti logo. Iwe nge iiye ye sa buutogo gapweshi iige. Ye tai ssiuyelai nge mele we fitiyale me sari kawe laiure re sa buutogo. Shoabuto we ye sa gassiya Shimweliige gare metta ye tai lago fita nge Shimweliige ye sa gaweringali ige kawe. Shoabuto we ye sa gassiye 'gare ye gake me iiya iige nge iiye ye sa gaaingeli kofali kobere we me mele kawe mwaale we ye ganeeye. Shoabuto we ye sa seoriu be ye gachiu igawe ye sa yoro mele re mmweleli me reeli kobere we me mmwali igawe ye gale gasi sheogiu be yaale meni gaweriweri. Shimweliige ye sa seoriu be ye tipeli kobere we nge ye sa fange lago be meni waa we be ye be gasi be waali sarimwaale we laiule be ila re bele gale fita nge ye bele toulape gelaare ige.

Picture

Ye sa feffase shoabuto we nge sarimwaale we ye sa mmwuso ngali Shimweliige nge ye sa seoriu be iiye ye tewaai gale lago nibeoliu be ye sa yoro waale nge ye bele gale tabeeye Shimweliige reeli fita. Sarishoabuto we ye sa seoriu be iiye ila ye bele yatemagili reeli nibeoliu be ye be yoro taliyeere reeli iige.

Picture Picture

Re shiuweli gekepate nge ye sa siu lago mwaale we ye gasi kobere we. Ye sa seoriu be ye sa nngawe lago kobere we. Shimweliige ye sa gassiya gare metta ye sa toori nge mwaale we ye sa gaweri ngaliire seewe shoo. Ye sa seoriu be ye ppiungiu tiwe woali kobere we iwe ye sa bette lago. Shimweliige ye sa gassiya gare ye bele bale gasi waa we waale nge iiye ye sa seoriu be ye tewaai gasi be ila ye sa fange be waale nge iiye ila ye bale logo sefoasho waale. Iwe shagiu nge ye tefaali mwaale we nge iire re sa mile le re sa kare.

Picture