PDF version (310k)

Picture

written by Augustin Uolai
illustrated by Michelle de Alberich

Picture

Gaale we Woongi me Mwoongki iwe re maareyare. Woongi iwe ye gale logo letteti nge ye toaro pariule. Mwoongki iwe ye gale logo woali seewe faliuwe. Gasserane nge re gale shu fengani me weli ppiyeli faliuwe we Mwoongki ye logo iyange. Re gale uru weli ppiye. Re bale gale buuweiu tiutiu letteti.

Re uru fetale weli ppiye serane nge Mwoongki ye sa seoriu be re be kagile reeli yaafe gare iteoiu liuweoniure le ye be ttiri reeli yaafe. Re sa yafe nge Woongi mele ye ttiri reeli yaafe.

Picture

Picture

Mwoongki ye sa gaaigneli Woongi be ye ttiri reeli yaafe be iga ye gale logo letteti. Gare re rigi weli feoliuwe ila nge iiye mele ye be rigirigi.

Picture

Woongi ye sa seoriu be re be gagila. Woongi ye tai gefaniiye gare ye wiili gare metta. Ye liuwaneeye nge gare Mwoongki ye wiili ila nge ye shiuweli gachiu be iiye iwe ye sa wiili reeli yaafe. Re sa biitage weli ppiye nge re buutogo gaiuriu tiwe seewe raaine be ila biuleoiu ye re be shapi me iyange. Mwoongki ye sa gaaingeli Woongi be ye bele gommwali rigi nge iiye ye be mwaahsiu tabeeye. Woongi ye sa gassiya gare iiya mele re be rigi lago iyange. Mwoongki ye sa gaweri ngali sefoasho liu le ye ttawe lago. Woongi ye sa seoriu be re bele rigi nge Mwoongki ye gaangimasowe shagiu be Woongi mele ye be gommwe be iiye maniu letteti.

Picture

Iwe shagiu nge Woongi ye sa rigi. Mwoongki ye sa weti yee ye soaro ttawe lago Woongi nge iiye ye mwaashiu rigi. Woongi ye taai soaro gale peiki mwo be ye sa riigi sheogiu. Mwoongki iwe ye sa riigi riigi yee me ye fanago nge Woongi iwe ye sa tettaawe lago shagiu. Ye sa gefaatagi ngali seokiuteo yale rigi nge Woongi iwe ye shiuweli tettawe lago shagiu. Ye sa bale gefaatagi ngali seokiuteo yale rigi nge Woongi iwe ye shiuweli bale tettaawe lago shagiu. Iwe shagiu nge ye sa buutogo gareta ngali mele we rigirigile. Ye sa piipiiye Woongi nge ye shiuweli bale tettaawe lago shagiu. Mwoongki ye gola togo liu we nge Woongi iwe ye sa ssiuyelai sheogiu yaale matto faali mele we rigurigile. Ye taai mmwele geele Mwoongki be ye sa kashige gemase. Ye sa suuga lago shagiu yewale reeli yaale ngase tage shagiu. Ye sa tiutiu lago faali mwiyemwiye. Woongi ye sa mmwaliyeliye ngali nge iiye iwe ye teiti mmwele be ye be kepate reeli yatemagini yaale ngase.

Ye la seo lago nge ye sa gaaingeli Woongi be re be rigi tefaali lago reeli raainge we be ye gaiureoiureo nngawe lago reeli yale shapi tage. Meni Woongi ye bele rigi nge Mwoongki ye sa gaaingeli be re bele shapi seewe be ye sa saro kashige pesheele.

Picture

Re sa buutogo riigi nge Woongi ye sa bale ttiri lago me mmwali Mwoongki. Re sa riigi riigi yee nge geele Woongi ye la wegitegi tefaali ila mele we gaale we Mwoongki ye taai karepe mwo. Iwe shagiu nge ye la siu lago be ye sa weti. Ye la garepe togo mauweshe we Mwoongki nge Woongi ye sa buutogo ffesaagili. Ye sa gaaingeli be iiye shagiu garetali maliu tai rigirigi nge ye toaro pilaali yale mile be maniu weli feoliuwe nge ye tai rigirigi. Mwoongki ye toaro mele ye seoriu be iiye iwe riigi sheogiu. Re la togo lago reeli raaine we nge Woongi sheogiu mele ye bale ttiri. Woongi ye sa kaile ya ale mesaige. Ye sa biitage niutiu fetale nge ye biitiwe ttagupelipeli fetale nippiye reeli vale ffesaagili Mwoongki. Ye sa gasoonga Mwoongki nge ye gaaingeli be ye bele lago seoriu fetale liuweniure iige be ye tai rigirigi. Mwoongki iwe ye sa matto shagiu nge ye sa nngawe tipale. Ye sa gaaingeli Woongi be serane nge re sa bale tefaali fengani reeli yaafe me riigi.

Picture

Ye lago gaale we Woongi nge Mwoongki ye sa liniwane gachiu fetaleeye mele ye be foori nge ye sa galuusu Woongi iyange. Ilegili rane nge Mwoongki iwe niniwane lago shagiu. Maliu kawe semweoiu ikawe bale maareyerale re be gale mmwaliyeliye ngali nge iiye ye sa waires yale gale mmwaliyeliye ngaliire. Ye taai gale bale uru ngaliire. Ye sa mile fetale le niniwaneli sheogiu mele ye be foori nge ye sa wiili iyange.

Serane nge ye sa lago faaragi fetale. Ye la buutogo liugiuliu seewe iimwe nge ye la weri seewe lamwoulu. Ye sa buutogo ppiipiiye. Ye ffase shagiu nge ye ttoro tiweeye lamwoulu we nge ye sa rigi. Ye sa riigi riigi ye faali sefoasho maai. Ye gawolo tiwe shagiu lamwoulu we nge ye buutogo gili longo mele kawe biliseli mai we iyange. Ye sa buutogo gappesha fetaleni bilisi kawe lani lamwoulu we. Ye la mano nge ye gasi tiwe weli ppiye. Ye la gawolo tiwe lamwoulu we nge ye sa faaragi ssawe fetale reeli yale piipiiye Woongi. Ye sa fagili fetaleeye nge ye taweri. Ye gasi sheogiu nge ye tefaali.

Picture

Ye la tefaali togo reeli lamwoulu we nge ye la weri Woongi be ye yafe fetale letteti. Woongi ye sa feffaso nge ye gassiye gare ileete mele re be bale tefaali ngali yaare yafe me riigi. Mwoongki ye sa seoriu be yato we shagiu. Woongi ye sa gaaingeli be ila nge metta ye gemmwai fetale iyange nge ye tai buuweiu letteti be re bele shapi reeli yaafe. Mwoongki ye sa gaaingeli Woongi be ye giula be ye ttiri reeli yaafe nge ye rigirigi reeli riigi ila re bele gagila mwo seewe. Ye sa gaaingeli Woongi be ye be gasi lamwoulu we woali tagiuriule nge re sa kagile gare ye be shiuweli ttiri sheogiu reeli yaafe me riigi. Woongi ye sa biitage me letteti. Ye sa seoriu be ila mwo me ye gasi lamwoulu we nge ye be ttiri sheogiu reeli yaafe me riigi. Ye sa gaaigneli Mwoongki be ye be iseli tage woali mele we tagiuriule.

Picture

Picture

Mwoongki ye gasi sheogiu lamwoulu we ye sa yoro bilise iyange nge ye buutogo gasheppa tiwe woali mele we tagiuriuliu Woongi. Iwe shagiu nge re buuweiu letteti. Re sa buutogo yaafe. Mwoongki ye liuwaneeye be iiye mele ye bele ttiri. Ye sa yafe nge iiye maliu gale ppiipiiye Woongi. Woongi iwe ye logo shagiu me yarolo. Faali iwe seewe nge ye la wegitegi be ye be piipiiye Woongi nge ye la weri be ye sa mile me mwirile. Iwe shagiu nge ye sa taboowe lago yale yafe le seokiute mele kailale reeli yaafe nge ye sa gareta ngali. Ye taai gemaliuweliuwe reeli yaafe be Woongi ye te bale gola. Woongi ye tuulongo shagiu nge ye sa ili faali taati. Re sa yafe lago seokiuteo nge Mwoongki ye sa bale peiki tefaali be ye be piipiiye Woongi. Ye la fale tefaali nge ye taai weri. Ye la wegitegi weoiu imwowe nge gaale we Woongi ye sa lago pwa tage me iyange. Ye sa feffesaagili Mwoongki. Ye sa gaaingeli Mwoongki be gare seewe iimwe mele ye logo woali mele we tagiuriule nge ila nge re be soaro gekaffitegi fengani. Ye sa biitage weli feoliuwe nge ye sa faseongiu Mwoongki be ye be biitage be re bele rigi.

Picture

Mwoongki ye pitimmele sheogiu nge ye biitage. Woongi iwe ye gale siuli siteiugiu nge iiye maliu gale feffase. Ye sa gasi setabo ira nge ye sa gaiuriu tiwe iiye raaine we re be rigi me iyange.

Picture

Picture

Re sa buutogo siu woali raaine we nge Woongi ye sa gaaingeli Mwoongki be ye bele gommwali rigi. Mwoongki ye sa seoriu be re be rigi seewe be igawe ye chau Woongi faali lamwoulu we. Woongi ye sa seoriu be gare re be shapi seewe ila nge iiye ila ye be gerage. Mwoongki ye sa gaaingeli be ye tewai gerage be ilegiire nge re be rigi.

Picture

Picture

Woongi ye tai gefaniiye. Ye wolo tiwe shagiu nge ye gerage nge iiye maliu gale feffase. Mwoongki ye tapiungiu tage shagiu nge ye sa rigi. Ye rigi togo shagiu yee ligiti tiwe Woongi. Woongi ye siu tage shagiu nge ye sa shageeye. Ye la ppiipiiye Mwoongki nge ye sa tettaawe lago shagiu. Ye sa gattiri sheokiute pesheele nge Mwoongki ye shiuweli tettaawe lago shagiu. Ye sa bale gattiri ngali sheokiute nge Mwoongki ye shiuweli bale tettaawe lago shagiu. Ye sa gareta ngali ttirili pesheele nge Mwoongki ye shiuweli bale tettaawe lago shagiu. Iwe shagiu nge ye yange tefaali reeli lamwoulu we. Ye la sefingi be ye be gasheeye lago nge ye taai bengi. Ye sa yatemagili reeli yale rigi nge ye sa kashige gemase. Ye taai gola Mwoongki.

Picture

Picture

Mwoongki ye sa rigi yee ye la gola lago liu we. Ye sa metagi mele kawe pesheele reeli riigi. Ye sa mwiyemwiye gemase nge ye sa ngase tage shagiu reeli yale peeyou. Ye sa piipi fetaleeye Woongi nge ye taweri be ye teiti ffate metale reeli vale mwaaliyeni riigi. Ye la ffate lago metale nge ye la fanago nge Woongi iwe ye teiti togo togo. Ye gale rigi seokiute nge ye ppiungiu. Yato we shagiu nge ye shiuwe lago metagili mele kawe pesheeli Mwoongki nge ye shiuwe lago peeyou we yaale. Ye sa biitage gebate fetale reeli yale kere nge ye biitage niutiu fetale. Ye teo tage shiuliu liu we nge ye la niutiu tiwe nge iiye maliu gale feffase. Ye rigi nge ye lago rigi baaniiye fetaleeye Woongi nge iiye maliu gale biitiwe gemwashiu fetaleeye segale reeli yale booli ffase.

Picture

Woongi ye sa gaaingeli Mwoongki be ye be gashiuwa lago lamwoulu we me woali mele we tagiuriule. Mwoongki we ye sa seoriu be ye tewai gashiuwa be ye toaro imwe ye ye be gasi togo be suuwene. Ye sa gaaingeli Woongi be ye sa gachiu be semaliu iire ye sa ttiri reeli yaafe nge semaliu reeli riigi. Woongi ye sa gaaingeli Mwoongki be ye be gefaniiye be ila ye be shuungi me letteti serane nge ye be wasu.

Yato la shagiu nge Mwoongki ye taai bipwitiwe letteti nge ye sa ilegiire Woongi nge iiye ye sa chefasiu lago tagiuriure be ye sa yoro pariure.

Picture