PDF version (111k)

Picture

translated by Augustin Uolai
illustrated by Robert Fithing

Semaliu mwaale tugofai iwe ye toulape pitegile. Ye toulape yaale rawe me bale semweoiu. Iwe nge ye logo shagiu tipale reeli selaapiye me mmwali mele kawe pitegile.

Serane nge ye sa gasi semweoiu rawe kawe yaale. Ye sa lago chuwaaini lago. Ye sa toulape selaapiye le ye yogo ngali me reeli iiye rawe kawe. Ye tefaali nge ye sa bale lago gasini ikawe semweoiu me reeli mele we imwale.

Ye sa chuwaaini lago ilegili rawe kawe yaale. Ye sa mesaige gemase be ye sa toulape toulape selaapiye le ye sa yogo ngali. Ye sa gautelini longo lani seewe tuutu. Ye sseogiu tuutu we nge ye sa pwulo lago metale. Ye sa feffase.

Picture

Picture

Iwe nge ye tai tipale be ye be iseli tuutu we lani mele we imwale be yaremate re te weri re sa pira. Ye gasi sheogiu tuutu we nge ye buuweiu libeli tiwe liugiuliu mele we imwale.

Ilegili rane nge ye tau gale lago shagiu tefaali me reeli tuutuuli selaapiye we laiule. Ye be gale lago be shoali piipiile nge ye tai gale ttiri lago biuleoiu we ye logo iyange. Ye bele gale siu fetale mwo nge ye rutulu ffoori fetale semweoiu faurumile nge ye piipi fetale gare ye toaro le ye garepe togo.

Ye be toaro le ye weri nge ye mwaashiu gale lago gelingi iiye tuutu we. Ye be gale nage tage tuutu we nge ye tewaai keli. Ye bele piipi fetale mwo. Gare ye toaro le ye weri nge ye bele gale biitiwe toafi fetaleeye tuutu we. Ye tai gale ganenga tage me lani mele we libale. Ye be suugi tuutu we nge ye gale pwulo lago metale nge ye feffase.

Picture

Picture

Ye tai gale ssiuyelai yale gale piipiiye tuutuuli selaapiye we nge ye bale libeli tefaaliiye lago. Ye gale meni yaremate re te shuungi togo re sa buutogo weri selaapiye we. Serane nge iwe, serane nge iwe. Ye sa gasi yee ye la rane we serane nge ye sa bale buuweiu be shoali piipiili selaapiye we. Ye taai siu fetale mwo be ye be ffagi yaremate. Ye taai gefaniiye be igawe ilegili rane nge ye toaro le ye gale weri.

Ye buuweiu sheogiu mwaale nge ye gefaaragi ngali biuleoiu we ye logo selaapiye we iyange. Ye gola shagiu nge ye sa shapi yale keli nge ye taweri semaliu tarimwaale be ye faaragi togo liugiuliu mele we imwale. Ye faaragi togo yee buutogo weri geele mwaale tugofai be ye gekeli lago shagiu. Yaale liniwane tarimwaale we nge mali tugofai we ye busho. Ye sa piipiiye shagiu seokiuteo nge ye bale faaragi tangi. Ye sa seoriu be, "Male be ye tai busho mwaale tugofai we. Male be yooro selaapiye le ye libelibe biuleoiu we nge tugofai we ye teiti weri. Ye tewai siye le gaangiu i be fagili nge i be weri."

Ye la nifegaafi tiwe le ye masiuriu lago tugofai we nge tarimwaale we ye sa tefaali fengani me yaale seebili me kuwa. Ye mwaarali yale keli tiwe shagiu biuleoiu we nge ye la nage tage tuutuuli selaapiye we. Iwe nge ye buutogo ganenga tage. Ye buutogo suugi lago nge ye pwulo lago metale le ye taai garepa mwo tugofai we yato we ye gale buuweiu piipiiye selaapiye we laiule iyange. Tarimwaale we ye gasi sheogiu tuutuuli selaapiye we nge ye ppaasi lago. Ye sa lago nibugotale ye sa lago gemasi lago iyange.

Picture

Iwe ye la nisoro shagiu rane we serane nge ye sa bale buuweiu tugofai we be shoali keni selaapiye we laiule. Ye la buuweiu nge ila mele we ye sa suugegi tage geele liibe nge ye taai logo tuutu we. Melape we ye matto tiwe shagiu ngasheli libe we nge ye sa tangi.

Ye tangi lago shagiu nge ye sa buutogo semaliu mwaale. Ye sa buutogo gassiya gare metta mele ye tangi iyange. Iwe nge tugofai we ye sa seoriu kofali mele we ye sa weli ngali. Mwaale we semaliu ye sa seoriu be, "Toaro pilaale le go be tangi. Gare ye taai logo selaapiye la laumwu le ilegili rane nge go gale buuweiu sheogiu gattepa nge go libeli tefaaliiye lago, ila nge gosa gasi sheogiu seewe tuutuuli faaiu nge go sa bale libeli tiwe igela. Ilegili rane le go be gale gattepa nge go sa gale liuwaneeye shagiu be fetale tuutuuli selaapiye we laumwu mele go gekattepa." Ye lago mwaale we nge tugofai we ye sa ppiipiiye lago nge ye be fiteeye nge ye taai logo selaapiye we laiule.

Picture