PDF version (147k)

Picture

Semaliu
Mwaale me
Gaattu

written by Augustin Uolai
illustrated by Neil Hickey

Picture

Semaliu tarimwaale iwe ye mile semaliu gaattu laiule. Iiye tarimwaale we iwe ye taai yoro rebugotale. Ye sa iiye shagiu me gaattu we laiule mele re gale logo reeli imwe we imweere. Imwe we imweere iwe bale seewe shagiu imwe chiile le ye logo me liugiuliu lago faliuwe we.

Mwongo nge re bale geffageo iyange. Liu iwe ye bale waires be ye toulape gemase geeshi. Geeshe re tau gale gatewasini lago shagiu. Gaattu we iwe ye gale yoro gane be ilegili rane nge iiye iwe ye gale tottoro lago shagiu geeshi me liuweniu waliuweliu kawe. Tarimwale we iwe ye bele gale pechaaiu nge ye sa biitiwe reeli mele we gapilamwoli faliuwe we. Ye gale biitiwe ye sa gale lago gateoiuye fetale pesili mwongo me liugiule mwaluumwu kawe yare yaremate. Ye bele giula be ye sal gachiu nepali mele ye sa yogo ngali be gane nge ye tefaali tage reeli mele we imweere me gaattu we laiule. Ye gale tefaali nge gaattu we iwe ye bele gale logo niimwe nge ye sa gale matiuliu gane geeshi. Ye sa bepwetai lago shagiu gaattu we. Tarimwaale we ye sal gale liuwaneeye be tegabele nge ye gale mwonnwongo geeshi be iiye iwe ye sa pwate tiwe shagiu. Re sa mile yee geeshi mwo me biuleoiu we re logo iyange nge ye sa bale wairese lago me iyange. Iwe nge gaattu we iwe bepwetai lago shagiu.

Picture

Serane nge tarimwaale we ye sa bale biitiwe reeli mele we gapilamwoli faliuwe we. Ye sa bale lago ffagi fetale gane pesili mwongo. Ye la buutogo liugiuliu seewe mwaluumwu nge yaremate kawe iyange re sal buuweiu shageeye lago. Re sa gaaingeli be ye tewai gale bupuutogo igawe be ila iiye mele ye sa pippira lago shagiu gelaare mwongo. Iwe shagiu nge tarimwaale we ye tefaali.

Picture

Ye la buutogo reeli imwe we imwale nge ye taai weri gaattu we laiule. Ye sa buutogo fagili fetaleeye nge ye taweri Ye sa nngawe tipale be ye taai logo lago gaattu we laiule. Ye sa mile yee ye la range we serane nge gaattu we laiule iwe ye teiti buutogo shagiu. Iwe shagiu nge iiye ye a bale biitiwe reeli mele we gapilamwoli faliuwe we be shoali ffagili gane pesili mwongo. Ye biitiwe nge ye taai lago reeli imwe we re fitegi ngali me iyange. Ye sa lago reeli seewe. Ye lago gatteoiu fetale gane pesili mwongo me iyange. Ye yogo gane nge ye tefaali.

Picture

Ye la gola togo imwe we imwale nge gaattu we laiule iwe ye sa mile nge ye sa pwate. Ye sa buutogo liuwaneye gare metta mele ye mwaashiu gale sebongi sheogiu yali gaattu we laiule yale talogo nge ye sa iwe ssengali yale pwate. Ye bele lago toolongo niimwe nge ila mele we re logo faauwe gaattu paashigishigi iyange. Ye mwaashiu lago metafe lago be ye siyale gaattu we laiule nge iiye ye be seoriu be yale betai sheogiu. Iwe re sa mile ye re la farigikiti lago mele kawe weneiuliu gaattu we laiule.

Picture

Ye la bale serane nge ye sa bale biitiwe nigepilamwo be bale shoali ffagili gane pesili mwongo. Ye la buutogo reeli imwe we seewe nge ila mele we re sa bale pippira shagiu gelaare mwongo. Iwe shagiu nge mauweshe we ye tefaali.

Ye la tefaali togo reeli mele we imwale nge ila mele we ye sa bale logo bale seewe gaattu iyange. Ye la garepa togo imwe we nge gaattu we seewe ye sa weri. Ila mele we ye tapiungiu tage shagiu nge ye sa rigi. Ye sa rigi tefaali lago liuweniu waliuweliu. Tarimwaale we ye sa buutogo loogo reeli mele we imwale.

Ye sa rane kawe semwoiu le ye be gale biitiwe be shoali ffagili gane pesili mwongo nge imwe kawe re tai gale shageeye me iyange nge re sa bale gale fitegi ngali me iyange nge re gaaingeli be iiye mele ya sa pippira shagiu gelaare mwongo. Re be gale fitegi ngali sheogiu nge ye tefaali mauweshe we. Ye be gale tefaali nge gaattu we seewe ye taai gale rigi lago be iwe ye sa bale fegire lago. Ila gaattu we temaare gaattu kawe laiuliu gaattu we laiule. Tarimwaale we ye taai gale biitiwe reeli mele we gapilamwoli faliuwe we. Ye sa shoo shagiu me liu mele ye sa gale malewaagili.

Yaremetali gapilamwo we gapilamwoli flaiuwe we iwe re sa gekemmwoashogo fengani woaro. Ilegili sorale nge re be gale mmate nge re sa gale yoro lago gelaare mwongo iwe re mwaashiu gale bale buutogo ffoori fetale gelaare. Ye sa iwe ssengali mwongo ka ye sa gale meoteo reeli yale gale tettoaro lago me faali mwaluumwulu flaiuwe we yee ye tai ssiuyeli nge ila mele we liu mwo nge ye be la piungiu tiwe nge ye taai gale yoro shane be ye sa gale magili ngate fengani. Re sa buutogo giula lago be geeshi mele ye sa gekatewasini nge ye gekangini mwongo kawe gelaare.

Picture

Re sa buutogo tteoiuye shoali faluwe we. Tamweoliu we ye sa buutogo gassiye gare metta mele re bele foori ngali mele we geshili faliuwe we nge ye sa shiuwe. Ye toaro le ye giula mele re be foori nge ye sa toaro lago mele we geshili faliuwe we. Iwe shagiu nge tamweoliu we ye sa gassiye gare ye sa iwe shagiu nepaare yaremetali faliuwe we. Semweoiu me liuweniure yaremate kawe re sa seoriu be yooro tugofai le re tatogo togo me niimwe. Tamweoliu we ye sa seoriu be re be lago gassiyaare gare ye toaro mele re be foori ngali mele we geshili faliuwe we nge ye sa toaro lago.

Picture

Picture

Picture

Re sa shu fengani fitemaliu tarimwaale nge re sa lago reeli ilegili imwe kawe yooro tugofai iyange. Re la tefaali togo nge re seoriu be ye tai bale yoro mele tugofai kawe re giula. Re sa buutogo niniwane fetale nge semaliu shoabuto ye sa seoriu be ye logo semaliu tarimwaale le maliu geffageo le ye taweri me lani teoiuye we. Ila mele we ye mwaashiu la mmangi ngaliire yaremate tarimwaale geffagio we re gale fiffitgeti ngali me liugiuliu yaare mwaluumwu. Tamweoliu we ye sa garigirigi shoali ffagile. Riuwemaliu tarimwaale mele re sa lago be shoali ffagi.

Re lago buutogo reeli imwe we imweli tarimwaale we nge iiye iwe ye logo me gaattu kawe weneiule. Re sa buutogo gaaingeli mele we mwaliyeli tamweoliu. Tarimwaale we ye sa gassiyaare be gare metta mele tamweoliu we ye be tipeli me reele ila iiye maliu geffageo. Tarimwaale kawe riuwemaliu re sa buutogo gaaingeli kofali teoiuye we. Iwe shagiu nge tarimwaale we ye paaliire gaattu kawe weneiuliu nge re tabeere tarimwaale kawe riuwemaliu Re sa biitiwe reeli fale we te teoiuye yaremate iyange.

Tarimwaale we ye sa buutogo matto tiwe liugiuliu fale we fengani me gaattu kawe laiule. Tamweoliu we ye mwaashiu meni ye kepate ngali tarimwaale we nge ye sa mmerawe lago semaliu geeshi me metali yasoli fale we. Iwe shagiu nge re liutiu gaattu kawe nge sa buulongo lani fale we. Re buulongo gaattu kawe nge re sa buuweiu geeshi me lani fale we le re be fiteige mwo. Geshi kawe re mwoalo fetale liuweniu yasoli fale we nge re yali weiu me liuweniu yaso. Gaattu kawe iwe re sa gattiwaagi sheogiu reeli niili geeshi.

Tamweoliu we me yaremate iwe re sa kere nge re gammesaige reeli piipiire gaatu kawe laiuliu tarimwaale we. Tamweoliu we ye sa gaaingeli tarimwaale we be ye bele logo mwo reele be gaatu kawe weneiule re be liire lago mwo geeshi kawe. Ilegili rane nge gaattu kawe iwe re sa gattiwaagi sheogiu reeli niili geeshi. Taremwaale we ye sal gale logo reeli tamweoliu we. Ye sa mwommwongo shagiu me reeli tamweoliu we.

Picture

Picture

Ye sa iwe yare mile tarimwaale we me gaattu kawe weneiule yee ye la bale toaro tefaali lago geeshi me reeli gapilamwo we. Geshi ka re shiuweli melawe iwe semaliu iire nge ye la mwoalo lago liuweniu waliuweliu le ye taai garepe togo mwo be re sal metagiure gaattu kawe.

Tamweoliu we ye sa gaaingeli tarimwaale we be ye bele logo reele. Iwe tarimwaale we me gaattu kawe laiule.