PDF version (133k)

Lisiyobu
We Ye
Gabooliffase

Picture

translated by Augustin Uolai
illustrated by Don Buchholz

Picture

Go weri Ana? Go weri floorasi? Go weri lisiyobu? Metta semweoiu mele ka go bale weri?

Picture

"Ben piipi togo," mwaliyeli Ana. Piipiiye lisiyobu ye ye gabooliffase. Piipiiye mele pesheei. Ye gekeri mele pesheei."

Picture

Ben ye sa piipiiye iiye lisiyobu we ye gabooliffase. Ye sa gaaingeli be ye be ligiti mele we pesheeli Ana. Ana ye sa gaaingeli lisiyobu we be ye bele lago reeli mele we sine be mele we pesheele nge ye tewai gangi.

Picture

Lisiyobu we ye tai lago reeli mele we sine be ye lago reeli sefaiu faaiu. Ye sa lago reeli iiye faiu we ye sa lago file fetaleeye. Ye fiffileeye nge ye tebangi be ye chefasiu.

Picture

Ben ye sa gaaigneli be, "Ye mmwale yaamwu fileeye faiu la. Go lago reeli mena silomwu."

Picture

Ye ligiti faiu we nge ye sa lago reeli sepeo floorasi. Ye sa buutogo gekangi iiye floorasi we. Ana ye sa seoriu be, "Ye nete nge geele semaliu lisiyobu gabooliffase."

Picture

Iwe nge ye logo semate laango le ye gale kiugiu nge ye farigikiti. Ye roshoppiungiu me rangerange tiulale. Iteli tapili iiye lango yeele ila bee. Ye logo semaliu reele iiye floorasi we. Mele we lisiyobu we ye gekangi floorasi we nge iiye iwe ye sa sige. Ye sa gaaingeli lisiyobu we be, "Metta mele go buutogo gangi mele imwei iyange. Shiuwe me igei be i te giuwe mele mwu metamwu go sa ngaanga."

Picture

Ye sa sige lisiyobu we reeli mele we bee we ye seoriu be ye be giuwe metale. Iwe nge ye sa rigi lago be ye bale metagiu iiye bee we be ye te giuwe metale.

Picture

Lisiyobu we ye sa lago reeli mele we sine nge ye sa lago gaaingeli be, "Piipiiye bee laale le i gekangi floorasi laale nge iiye ye seoriu be ye be giuwe metai." Iwe nge mele we sine ye sa seoriu be, "Nge metta mele go la mwongo floorasi iyange? Ligiti be ye toaro maliugeo le ye gale mwongo floorasi. Go lago be go be lago ffagi gelamwu semate mwongo le maliugeo re gale mwommwongo."

Picture

Iwe nge iiye lisiyobu gabooliffase we ye sa seoriu be, "Gare i sa pechaaiu nge itewai mwongo floorasi? Weti gare itewai mwongo iimwe gare ila." Iwe ye sa gofetiiye lago sogofeti me reeli iiye imwe we imweli Ana me Ben ye sa gekangi. Ana me Ben re sa feffase shagiu reeli mele kawe lisiyobu gabooliffase we ye foffoori.

Ye be mmwele le go be geragini mele kaale?

gekeri
gabooliffase
gekangi
mwommwongo
lisiyobu
bee
floorasi
iimwe
faaiu
gofetiiye
fiffileeye
chefasiu

Metta mele lisiyobu we ye weri?

Ye weri faiu we?

Ye weri bee we?

Metta mele lisiyobu we ye ppiipiiye?