PDF version (65k)

Garigi Me Fela
Re Ligekirimwe

Picture

written by Augustin Uolai
illustrated cy Eric Woo

Picture

Serane nge gaale we fela ye la piipi lago nge ye la weri semaliu garigi le ye gekerage lago getaali piye. Ye sa lago iiye fela we ye sa lago mmmwaliyeliye ngali garigi we. Ye sa gaaingeli be ye tai ttiri. Ye sa gaaingeli be ye be piipiiye iiye. Iwe shagiu nge ye sa lago fela we le gaasefaliuwe mele we fetane.

Garigi we ye sa piipiiye. Ye la tefaali fela we nge garigi we ye sa gaaingeli be, "Ye nete be go ttiri nge gaangiu i tei ttiri. Iwe nge i gatiwegiliiye le gare si ligekirimwe nge i be gewaagilugo. Fela we ye sa seoriu be, "Ye te mwashogo yewamwu. Ye be ifa ssengale nge go sa gewaagiliyei le i be ili nge i weeye shagiu werewere nge geele imwu go be gerage nge go weeye shagiu semaliu togofai kawe ye bele mase."

Iwe nge garigi we ye sa seoriu be , "Ila nge laiu nge si ya ligekirimwe. Si be shapi me reeli porou ye si logo iyange nge si ya lago reeli liu la ye garepe tiwe mwashengatteti. Geele go be iii letteti nge gaangiu i sa gerage weli ppiye."

Picture

Picture

Iiye fela we ye sa biitiwe feffase fetale nge ye sa seoriu be, "Go chiile gemase. Ye be ifa ssengale nge i sa giula biuleiu ye go sa gola?" Garigi we ye sa seoriu be, "Ye masheragi gemaase. Go be gale iliili lago nge go sa gale feffaseongiuwei nge gaangiu ila i be gale mmwaliyeliye." Iwe ye lago iiye fela we le ye sa feffase lago shagiu.

Picture

Iwe nge garigi we iwe ye chiile nge ye gachiu shimwele. Mele we ye bongi lago shagiu nge gaale we garigi ye sa tegari yelaili ppiye we le ye sa gekepate ngaliire garigi kawe re logo woali ppiye we. Ye sa seoriu be, "Gai be tepangiyei be si be piipiiye fela ye ye gaboso gemase."

Ye sa gaaingeliire garigi kawe be re be ragi sheogiu me reeli porou we re sa lago reeli liu we ye garepe tiwe mwashengatteti. Ye sa bale seoriu be, "Laiu le fela ye be mmwaliyeliye le ye be gassiye be gare i sa togo iiya nge semaliu gaami ye sa mmwaliyeliye. Ila nge ye be seoriu sheogiu be gaangiu mele i shiuweli gommwe."

Picture

Iire garigi kawe iwe re tipeli mele we yaale liniwane garigi we. Re sa seoriu be re be foori. Ye la nisoro tage shagiu nge re sa shu fengani garigi we me fela we me reeli porou we ye be shapi yaare ligekirimwe me iyange. Re sa shapi me biuleiu we nge re sa lago. Ye sa lago fela we le ye weeye shagiu ngeoniu piipi. Iwe nge garigi we iwe ye tai rigi be iiye iwe ye matto lago shagiu biuleiu we laniyale. Ye sa seoriu be, "Igela mele i bele ffesaagilugo geele fela." Ye tai ssiuyelai nge ye sa mmwaliyeliye tage me letteti gaale we fela nge ye sa seoriu be, "Garigi, garigi, ifa geele?" Iwe nge semaliu garigi kawe re logo weli ppiye ye sa seoriu be, "Gaangiu iye i logo shagiu me imwowamwu."

Picture

Mele we nge fela ye sa gareta ngale seokiute mele we fetane. Ye sa garepe shagiu le ye bele yali lago me woali taati. Ye sa lago seokiute nge ye sa bale faseongiu garigi we. "Garigi, garigi, ifa geele?" Iwe nge semaliu garigi kawe ye sa bale seoriu be iiye ila ye shiuweli logo shagiu me imwowale. Iwe nge fela we ye gareta ngali seokiute mele we fetane. Ye sa iwe shagiu ssengale. Ye feffaso fela we nge semaliu garigi kawe ye mmwaliyeliye.

Ye sa kaile kaile yale sige fela we. Ye sa kashige gemase reeli mele we ye sa gekareta ngali fetane. Ye la gola lago liu we nge ye bele la piipi lago ila mele we semaliu garigi iwe ye sa ssiuyelai sheogiu yaale logo faale nge ye sa seoriu be, "Go mwaashiu togo togo go fela?"

Ye sa memmeni sheogiu ye bele tangi geele fela reeli yaale sige. Ye sa niutu tage me letteti yale la ffato lago mele we yewale reeli shapili liu we. Ye sa lago chechengagi lago reeli shapili iiye liu we. Ye sa biitage tapiungiu fetale yee ye la biuniu lago sepeigi mele we yewale nge ye la ppiungiu tiwe. Iwe . shagiu nge ye ili weiu ketabo waiu le seokiute me seokiute. Ye la liwaneeye be gare ye be maliuwegili lago liwaneli ligekirimwe we nge ye tammwele be iwe ye sa mwoshomwoosho lago sepeigi. mele we yewale.

Picture

Ila ye shapi sheogiu yato la yee iye ye sa gola togo igela nge iye ilegiire lago fela nge ye sa mwoshomwoosho sepeigi yewaare.

Picture