PDF version (393k)

Fitiyeli Laiuliu
Tamweoliu

Picture

translated by Augustin Uolai
illustrated by Eric Woo

Semaliu lifeishigi me mena sine le ye sa tugofai. Re gale logo wettaboti seewe faliuwe.

Picture

Ilegili sorale nge tugofai we ye gale gaaingeli mete we latule be ye be gale ttiri tiwe shagiu me nisoro.

Picture

Iwe ye sa iwe shagiu ssengali lifeishigi we. Ilegili sorale weti mmweli tageshali yaalo mete ye gale blitiwe tiutiu letteti iyange.

Picture

Ye logo semaliu tarimwaale le laiuliu mena tamweoniu iiye faliuwe we.

Picture

Yooro yaali iiye tarimwaale we gashi le ye logo taboli iiye faliuwe we ye gale logo tugofai we iyange me mete we laiule.

Picture

Ye la sorale we seewe nge ye la mmate lifeishigi we nge ye sa ssiuyelai yale tegashe yaalo. Ye siu tage shagiu nge ye sa rigi tiwe letteti. Ye sa biitiwe tiutiu fetale nge ye taweri tarimwaale we laiuliu tamweoliu we be ye logo shiuliu gashi we yaale.

Picture

Tarimwaale we ye la piipi tiwe me shiuliu gachi we yaale nge ye la weri lifeishigi we. Ye sa teo tiwe me shiuliu gashi we yaale ye sa biitiwe weti lifeishigi we.

Picture

Lifeishigi we ye sa tiutiu ttiri sheogiu. Ye sa pake be yaremate re te shuungi togo.

Picture

Ye mano shagiu me tiutiu nge ye biitage. Ye faaragi Lage shagiu nge tarimwaale we ye sa faseongiu.

Picture

Tarimwaale we ye sa gassiya be, "Go buutogo me iiya le ye mwaashiu igela shagiu mele i werigo me igei?"

Picture

Lifeshigi we ye sa gaaingeli tarimwaale we be, "Faali sheogiu pesheemwu nge go tewai Jiiyei be gaangiu ila laiuliu mali geffageo."

Iwe nge tarimwaale we ye sa gaaingeli be, "Go tewai metagiu be iye i tewai liigo be i tipeli be i be gasugo be fitiyei."

Lifeishigi we ye sa seoriu be, "Ila nge wetiyei be i be lago gaaingeli mena silei nge i sa tefaali." Iwe ye sa lago ye sa lago gaaingeli mele we sine.

Picture

Ye sa gekaaingeli mele we sine mele we mwaliyeli tarimwaale we nge mele we sine ye sa seoriu be, "Go sa giula mele we i gaaingelugo lai be go be gale biitiwe shagiu tiutiu me welimmweli iga ye be tegashe yaalo? Iwe metta si bele foori igela?"

Picture

Iwe nge lifeishigi we ye sa seorili be, "Ila nge i bele feita?" Mele we sine ye sa seoriu be, "Go la tabeeye nge go sa italo tipomwu reeli mele kela ye be gale gaaingelugo."

Picture

Iwe lifeishigi we ye sa tabeeye lago tarimwaale we reeli mele we bugotale.

Picture

Picture

Tamweoliu we ye weriire shagiu nge ye sa ganngiu tawi we laiule.

Picture

Ye sa mesaige be ye sa yoro fitiyeli mele we laiule. Ye sa gaaingeliire yaremate be re be ffagi togo mwongo be mwongooli giubuloli tarimwaale we laiule.

Re sa magili buutogo giubulo. Tugofai we sini shoabuto we fitiyeli mele we laiuliu tamweoliu nge ye buutogo. Iwe re sa mile le re sa mesaige.

Picture