pageok
PDF version (287k)

Uldellomel El Reng

Picture

written by Maria Rehuher
illustrated by Eric Woo

Picture

A Redilbei a di mle blechoel el obengkel a delal el mo er a ureor el beluu. Ng dimlak a ta el lechib er ngii. A ta er a klebese e ng mle belsechel a ureor el beluu. A Redilbei a di mle tutau e ng mekiis e kmal ungil a rengul. Ng ulemdasu el kmo, Ak kuk mo mesterir a resechelik e aki dmak el milil."

A lorael el mo er a uum e a delal a melemosem er a oruklel. A Redilbei a di milsa a delal e oldiu. "Chedil, kede merael er a tela el klok? Ke mla remuul a okuid? Ng sebechek el ousbech er se el kekere el oruikl el smuuk a kloklek er a klaib er a chelsel? Ak bai nguu a sualek me kede mo chemur a telechelled. Ng di a okuid a di ngar er a sualem. A lengar er a sualek e ng di medal e a Ngerimel a mo medenge el kmo ng ngara a bento er kid. E a chedil, alii ke mo el obes er a imeled el ralm. Ak kot el mesaul el lmuut el me er a blai el me melai a ralm."

A delal a Redilbei a mocha merek el melemosem er a oruklel. Ng mileltii el mo chemau a ngelekel e dula er ngii el kmo, "Kau a di kie er a blai er a chelechang. Ng diak el sebechem el lmuut el obengkek el mo er a ureor el beluu. Se el debo e ak di mechesa el di omeklatk er kau er aike el diak el kirem el meruul me ak mera el mla mo merur el obekau el mo er a seked. A chomkie er a blai e ng ngar er ngii a chomrellii el kirel a blid. Ng dirrek el sebechem el omes er a reta er kau me ng diak lemekesakl e choielak er a kebesengei."

"Ng chetik. Ak obengkem. Ng ngara me ak blechoel el mo er a ureor el beluu e chelecha e ke dmu ng diak?"

"A uchul me ng diak se el debo e ke mengesa er a rechad a longiut me te di melekoi er kau. Ng kmal soam el di melemiakl me ke omeksaul er a ngerek el di oleker er kau. Kau a diak a ngara el mrellii el ureor e di chedal a omilil."

A Redilbei a mocha medenge a kngtil e ng di kmal di soal el mo me ng di meluluuch er a delal "Chedil," a Redilbei a dulang. "Chelecha e a debo e ak kmal mo kedung. Ng mo diak kungesa er a rechad me ng mo diak kumeksaul er kau el di melekoi er ngak A dang e chedil. Ngak a ta er a obengkem? Ak kmal mo orrenges a tekoi. Ng dirrek el mo blak a renguk el olengeseu el melai a besbas me a lechub e ak mengiut."

A redilbei a kmal di meluluuch er a delal Se el lebo el omdasu e ng kmal chetil a resechelil a lebo e ngii lak. Ng kmal mo melatk aike el rokui el omilil me a ungil el kall me a cherrodech el ngar er ngii er a ureor el beluu.

A delal a Redilbei a di mlo merek el mesaod a kngtil a Redilbei e mechib el merael. A Redilbei a lmangel e di meluluuch er a delal el kmo ng soak lobengkem. "Ak kmal mo kedung er a chelechang." Ng di a delal a di milrael e dimlak el luut el chisngekl el me er a blai.

A Redilbei a lilangel el mengad er ngii er a chutem. Ng dirrek el milsumk a chiul e mesoud er a chelechedal a bilel. Ng ngiluu tia el oruklel el mla er ngii a kloklel er a klaib el me me ng mridii e smodel a bilel a oningio er ngii. Ng di lilangel me ng di kea a uchul me a rsel me ng merola el mo er a uum. Ng dechor el omes aika el belatong me a olekang el ngar er a nangas e kmal dirk kesib a rengul. Ng nguu a chimo er a kob el metechii a cheremel el katuu el rireboreb el omes er ngii. A Kiri a rirdekekl el kuk mo er tia el bita er a nangas me ng reboreb e oungiao.

A Redilbei a kmal chelisngull a medal. Ng dula er a Kiri el kmo, "Ng ngara kolengeng er ngii? Chomomdasu e ak charm me ke omes er ngak e oungiao. Ng diak modenge el kmo ak mechesang e me er tia me keolengit a kall. Msall e ktelib a belatong e kbeskau a kelem kung."

A Kiri a dimlak lebo el cheroid. Ng di rireboreb e di oungiao. Ng di ulungiao me ng kmal mla ongesechii a rengul a Redilbei. Tia er a lebeltii e ng di ngiluu a olekang el mechebechebii er a bdelul. A Kiri a chemiis e a Redilbei a mellib a belatong el di ngii me a lengar er ngii a mekemad er a nangas.

Picture

A Rebai el merrengel a Redilbei a milil er a ikr e me tmuu er a blai el me melim a ralm. A lebo el nguu a kob e a Redilbei a choklii. A lebo el nguu a butiliang el delkoel er a bebul a bekai el blil a ralm e ng dirrek el choklii. "Redilbei, ak melim a ralm e le ng meched a renguk," a Rebai a dula er a chudelel.

A Redilbei a di kesib a rengul me ng di oungeroel er a rechad. Se el longedecheduch e ng di ngii me a longedecheduch er a mechad e le ng di oldiu. "Ke mo er ikr me se el kbo kmerek el mengedmokl er a uum e ke mereku melim a ralm."

A Rebai a mengeremrum e merael el mo er a tuangel. A Redilbei a meltii el oker er a merrengel el kmo, "Ng ngara ke dmung?"" A Rebai a ridekekl er ikr e chemiis el iuekl er a klou el blai el ngmasech er a kingkang. Ng mlo er a chetetudil e outengangoi er a Redilbei. A Redilbei a kmal ngosecha a rengul. Ng osiik er a kaiu el mengaiu er a Rebai e diak lebetik er ngii. Ng mocha a meruu a bad el olab el omekedabel er ngii er a chetetudil a kingkang.

Ng ta el sils el mo klebese el di lekesib a rengul a Redilbei. Ng di telkib el tekoi e ng rulli el mo meringel. Ng kmal mo kesib a rengul se el omdasu el kmo a resechelil a kmal ungil a rengrir el klaib e mediderurt er a ureor el beluu e ngii di lengar er a blil Ng kmal mo chetil me ng di kebelruul el oldiu e sobekii a kboub. Ng kmal meoud el mo kebesenge me a rokui el tekoi a di mekngit. Ng di mle ua ise el mocha kebesenge me a delal a merema remei. A Redilbei er a lesa a delal el merael el me e ng di ulebes er a ngesechel a rengul e remurt el mo osiueklii.

"Chedil, te rua techa a mlo er a ureor el beluu? A Ngerimel ng ulebengkel a delal el mong? Ng ngara te milruul tirke el ngalek el mla er a ureor el beluu? Ka mo ouchais e chedil?"

A delal a Redilbei a ouchisa er a ngelekel "Ng di osisiu el omeruul a lurruul el di ua ise el mngar er sei. Te di chedal a blengur me a omilil e diak a ta el ureor el rellii. Te di mediderurt er a delongelir a remengiut me ng sorir el medobech. Ng oumesingd el taem e ng di omilil a ngar er a rengrir."

A Redilbei a dimlak el lluut el oltoir er a delal el mo er a ureor el beluu. Ng mle medenge el kmo a delal a diak el sebechel el konge er ngii me el lluut el mo er a ureor el beluu. Ng di a rengul a kmal di oureng el kmo chulekum me a delak me ng konge er ngak me ak mong.

A ta er a klebese e a delal a Redilbei a uleldurech er ngii el mo olengit a buuch er a blil a Dirraikrebai. A omerollel el mo e ng osiueklii a Ngerimel er a medal a blil a Dois.

A Ngerimel a uleker er a sechelil, "Redilbei, ng ngara me ng di diak ko me er a ureor el beluu? Aki mera el di blechoel el menguchet a deb e melim a mengur e menga a ungil el kall. Aki dirrek el di klaib e kaiseng me a lechub e aki outasang. Ak blechoel el oker er kau er a delam e ng ua se ke mechesa el omes er a rebebil er kau."

A Redilbei a dimlak el soal el ouchais a klemera er a sechelil. Ng mle chetil lebo lomekako er ngii.

A Redilbei a uleker er a sechelil. "Kei, ng ngara a bebil er a chomoruul se el mngar er a ureor el beluu. Ng ngar er ngii a omrellii el kirel a ureor el beluu? Bechere e ak di ngar er a blik e di obengkemiu el milil. Se el chobo e kom di milil e dirrek el di oleker er a ngklel.

Picture

A Redilbei a kmal mekngit a rengul e ng di kmal mle chetil el ouchais er a sechelil. Ng kmal mle medenge el kmo a tekoi er a blil a diak el sebechel el ouchais er a rechad er a rael me a lechub e ng sechelil.

A Redilbei a mo okiu a medal a bai el mo iuekl er a rebai el mo er a blil a Dirraikrebai. Ng melemiakl a terebel er a bai el mochu ngmasech er a odesongel e di mle kebelruul el mo dechor Ng ko er a kmal ngodech tiang? Ng di ngii el mengedecheduch er ngii. Aika el kesuk el delalem el meliuekl er a odesongel me a terebel el mo er a bai a kmal di osisiu a meklemengetel. A uchul a mededaes e kmal medideriik el diak a ta el llel a kerrekar el desang. A mekesekesel a bai a mededaes el sebechel el metik a rasm a rrebet er ngii. Ng mocha dechor er a odesongel er a bai e merekii a osengel el mo bedul a ongos me a ngebard me a diluches me a dimes. Ng dechor a omdasu e kmal mechese a rengul. Ng kmal di mengedecheduch er a rengul er a klungiolel a bai er a buai el kmal kldmokl. Ng dirk mengedecheduch er a rengul e merola el mocha a ieuekl er a bai el mo er a blil a Dirraikrebai.

A lebo e a Dirraikrebai a oldebodeb er a nglikllel. Ng mla odebodeb a brak er a btil a olisall me ng oldebodeb a kukau. "Alii" a Redilbei a oleker el mo er a blai.

A Dirraikrebai a merola el me er a medal a tuangel e mesa a Redilbei me ng oleker er ngii. "Ng ngara a chised me ke merema oldingel er ngak," a Dirraikrebai a uleker.

"A delak a uleldurech er ngak el me olengit a buuch. Ak me engelakl er a bai e ng kmal nglemull e kmal medideriik me ng kmal mlo mechas a renguk e ungil a renguk."

"Chochoi, aki blechoel el ngar er a ureor el beluu el mengetmokl er a bai me aike el chades er a buai. Ng ko er a kmal di kea kisekau el ngar er a ureor el beluu e Redilbei? A delam a locha kmal ousbech er kau er a blai me a uchul me ng diak a techellem el mei."

A Redilbei a dimlak el soal el ouchais a klemera me ng di kilenge a cheldechedechal a Dirraikrebai. Ng ngilai a buuch e melmesumech e merael. Ng merael e di omdasu er a bai el kmal medideriik a mekesekesel. A chedesir a rederta el chad a kmal kliut me ng kmal mededaes a beluu e klebokel. Ng mocha omdasu er a rael el mo er a Tilorech. Ng kmal melemalt e kemanget me a dengar er a tebedall e ke er di mesa a lulk el dechor er a tkul a omoachel er a Tilorech. Ng locha ko el ua ngara er a chelecha el lekliut a rael me a rolel a ralm lulengasech. Ng locha kmal klebokel e le ng mededaes a rael me a domes e ng mededaes a osenged.

A ltel el me remei e ng mocha a olturek er a delal e mo melecholb er a Tilorech. Tia a omoachel el ngar er a mo bedul olekerodel er a beluu er a Mengellang.

A delal a Redilbei a kilenge me ng mlo melecholb ngii me a remerrengel er a lebocha el kebesengei. Tia er a lorael e a Redilbei a dimlak lobes el omtab er a blekerdelel a beluu me aike el chades el ngerchelel a buai el mengedmokl. Aika el chades a kmal di mle nglemull me a rolel a ralm a ulengasech me ng mera el klebokel se el domes er a beluu.

A Redilbei me a rebebil er ngii a milrael el mo engelakl er a rebuik el melasech a imelir el mengur er a tkul a rael. Tirka a di melasech e di omriid.

A Redilbei a dula er tir, "Lak di mermaid a ulellumel me a ulelsachel er a mengur er a rael. Kom omes er ngii el kmal kldmokl e mo omriid er ngii. Mrellemiu el mo sebechiu el olengeseu er a belumiu me lebo el somiu el beluu."

Picture

A Redilbei a di dilu el ua ise e te merael ngii me a rebebil er ngii el mo melecholb. A ltir el me er a blirir e a Redilbei me a rebebil er ngii a miltik aika el ulelsachel me a ulellumel er a mengur el dirk ngar er tia el lebla er ngii tirka el buik. A Redilbei a mocha tmaut el melai el mengudel er a uchul a iedel er a tkul a rael.

A lebe el rei e a remerrengel a Redilbei a dula er a delrir el kmo, "Ng mera el klebokel a beluu se el lekliut a rael. Ka mesa aika el bilam el diak ki molai a chiul er ngii e le ng mededaes a rael."

A lebo el merek a belsoil e a Redilbei a ngilsuir a delal el kudmeklii a uum. Ng kmal ulelreched e le ng mle soal el ouchais er a delal er tia el meang el chais.

A delal a Redilbei a uleker er a ngelekel el kmo, "Ng ngara me ke ko er a di klikmechur? Se er a chomngar er a Tilorch el me e a rebebil er kau a ouchais a chisir e kau a dimlak. Ng ngar er ngii a chetim?"

"Chedil," A Redilbei a dulang. "Ng ngar er ngii a kot el meang el chais el soak el ouchais er ngii er kau. A kumdasu e ng kmal mo ungil a rengum er ngak Ak kmal ml mo medengelii a klungiolel me a ultutelel a ureor el beluu."

Picture

"Ka mo ouchais. A lak mouchais e ak mekera e mo medengei. Ng diak el sebechek el mo medengelii el kmo ng ungil a renguk me a lechub e ng diak a lsekum me ng diak kudengei."

A Redilbei a mocha a dengchokl e mocha ouchais a chisel. A lebo lemerek el ouchais e a delal a dula er ngii el kmo, "Rungalek, ng kmal ungil a renguk er kau.

Ak kmal mla mo medenge el kmo ke mla mo klou el redil el sebechem el omtab a tekoi me a omeruul."