pageok
PDF version (613k)

Picture

written by Rachel Nabeyama
illustrated by Donald Buchholz & June Urada

TABLE OF CONTENTS

MOMES E MONGUIU E MOUCHAIS

NG UA NGARA A BEDENGEL? KLEMENGELEL?
BLEBELEL? KLEKAKEROUS?
written by Rachel Nabeyama
illustrated by Donald Buchholz
Ng Ua Ngara A Bedengel?
Ng Ua Ngara A Teletelel?
Ng Metongakl? Ng Kedeb? Ng Kemangel?
Ng Osisiu? Ng Kakerous?

KEDE KAUSISBECH
written by Rachel Nabeyama
illustrated by Donald Buchholz & June Urada
Eolt
Bebul Me A Chelsel
Ke Kiei Er Ker E Sils?
Kerrekar

NG UA NGARA
A BENGENGEL?

Picture

Ng bekerkard.

A ringngo a bekerkard.

Picture

Ng bekekerkard (orange).

A marek el meradel a bekekerkard (orange).

Picture

Ng bibrurek.

A tuu a bibrurek.

Picture

Ng chemadech.

A llel a lius a chemadech.

Picture

Ng mellemau.

A eanged a mellemau.

Picture

Ng becheleleu.

A ngais a becheleleu.

Picture

Ng chedelekelek.

A cheremrum a chedelekelek.

Picture

Ng cheriich.

A chutem a cheriich.

Picture

Ng oumellemau (purple).

A nas a oumellemau (purple).

Picture

Ng bekekerekard (pink).

Tia a bekekerekard (pink) el bussonge.

Picture

ACTIVITY 1

Ta el page er a ta el sils.

1. Sensei - Moiuid (trace) a derta el llel a babier (page). A llechukl (picture) me a tekoi (word) me a uldasu (sentence) er a (ditto master).

2. Mruul a cherengir a rengalek e besterir. Te kirir el color el ua se el lolekoi er ngii a sentence.

3. Se el lebo lemerek a rokui el page e ng mla mo er ngii a book er tir er a color.

4. Se el lebo er ngii a orrekim, e mdu er a rengalek me bo el tobed e lecolor er a cover er a hong er tir el ua a color er a orrekim.

ACTIVITY 2

Chaibelau el kirel a colors.

1. Sensei me a lechub e ng ta er a rengalek a omes el meliuekl er a chelsel a (classroom) e kmo, "Ak omdasu er a chimo el klalou el bekerkard me a lechub e ng mellemau."

2. Ngike el dongchii a kuk mo mengaibebelau.

Picture

1. Ng uangara a teletelel? Ng chaibibeob.

Picture

2. Ng uangara a teletelel? Ng kliars.

Picture

3. Ng ua ngara a teletelel aikang? Ng chaibieob me a kliars.

Picture

4. Ng ua ngara a teletelel? Ng skak. A ta er a ngklel a drabakol.

Picture

5. Ng ua ngara a teletelel? Ng derbengais.

Picture

6. Ng kakerous el teletael. A skak me a derbengais.

Picture

7. Ng uangara a teletelel? Ng delsemiich.

Picture

8. Ng ua ngara a teletelel? Ng kliuar.

Picture

9. Ng kakerous a teletelel. Ng delsemlich me a kliuar.

Picture

ACTIVITY 1: chaibebelau

Sensei: "Momes el meliuekl er a class." Mesa a klalou el soam el mengaibelelau er ngii. Chaibebelau el mo el me el diak mesa a chimo el kalo el skak me a lechub e ng chaibibeob. Ngike el dongchii a chaibebelau a kuk mo mengaibebelau.

ACTIVITY 2: omibii

Klekedall el mousbech
Attribute blocks el kakerous a teletelel.

1. Moleakl a osisiu el teletael.
olechotel: chaibibeob, skak, kliars

2. Moleakl a osisiu a bedengel.
olechotel: bibrurek, bekerkard.

3. Moleakl a osisiu a bedengel me a osisiu el teletelel.
olechotel: teblo el skak el bibrurek a bedengel.

4. Moleakl a osisisiu a meklungel me a telelelel me a bedengel.
olechotel: Teblo el meklou el skak e mellemau a bedengel.

ACTIVITY 3: omekbuk

Moluches a medal a biskang el ngar er a llecheklel a kalo (picture) el mo er a mera el ngklel (name).

LLECHUKL (PICTURES)

WORDS

Picture

1. kliars
2. derbengais
3. chaibibeob
4. kliuar
5. drabakol skak
6. delsemiich

Picture

Ngika a Ben.

Ng kedeb el chad.

Picture

Ngika a Ben.

Ng metongakl el chad.

Picture

A Ben a kedeb el chad.

Ng kedeb er a Kib.

Picture

A Kib a metongakl el chad.

Ng metongakl er a Ben.

Picture

Tia a bambuu.

Ng kmal kemangel.

Picture

Aika a eruo el bambuu.

A teluo ng a kemangel.

A teluo ng a kedeb.

Picture

A Kib a metongakl el chad.

A Ben a kedeb el chad.

Tia a kemangel el bambuu.

Tia a kedeb el bambuu.

Picture

ACTIVITY 1

Ke ousbech er a klou el art paper me a kureong me a oluches.

1. Mlechesii a metongakl el chad.
2. Miechesii a kedeb el chad.
3. Miechesii a metongakl el redil.
4. Miechesii a kedeb el redil.
5. Mlechesii a kemangel el biskang.
6. Mlechesii a kedeb el bambuu.

ACTIVITY 2

Mlechesii a llechukl el olecholt er a correct el answer er a ta er a babier.

1. Ng metongakl el
a. chad
b.bilis
c. malk
d. babii
2. Ng kedeb el
a. bambuu
b. eolt
c. ralm
d. klok
3. Ng kemangel el
a. bambuu
b. chad
c. sechal
d. buik

Picture

Tirka a kebtot.

Te osisiu.

Picture

Aika a teblo el bduu.

Ng osisiu.

Picture

Ngika a bilis.

Ngika a katuu.

Te kakerous el charm.

Picture

Aika a kloa el klalou.

Ng kakerous el klalou.

Picture

Aika eru el cheldull el lius.

Ng kakerous a ildisel.

Picture

Aika a kloa el klalou.

Ng kakerous el klalou.

Picture

Aika a teblo el ochur.

Ng osisiu.

Picture

Sensei - Mouid er a burek (ditto) er a uchei er a loruul a rengalek er a klas.

Momes aika el llechukl (picture) el ngar er eou.

Molecha er a tengetang X er aike el osisiu.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

ACTIVITY- LLECHEKLEL A EANGED

(WEATHER CHART)

Sensei -
Mrellii a klou el llecheklel a eanged (Weather Chart). Mnguu el merekedii er a kboub. A rengalek a kaitutechei el meluches a blekerdelel a eanged er a bek el sils. Ng bek
el buil el moruul er a beches.

Picture

Picture

Picture

Ng betok el charm a kie er a bebul a chutem.

Picture

Ng dirrek el betok a kie er a chelsel a chutem.

Picture

A bebil er a charm a kie er a bebul a chutem e dirrek el kie er a chelsel a chem.

Picture

A dellomel a ultom a chelechedal.

A risel a ngar er a chelsel a cheutem.

Picture

A bebil er a dellomel a di ultom a llel.

A risel a ngar er a chelsel a cheutem.

Picture

A charm me a dellomel a ousebech el kie er a chutem.

A charm me a dellomel a kausisbech.

Picture

Sensei, moiuid er a burk (ditto master) er a uchei er a bo loruul a rengalek er a skuul.

ACTIVITY 1

Ke luchesii a chaibibeob el meliuekl er a (circle) aike el charm el sebechel el kiei er a chelsel a chutem.

Picture

ACTIVITY 2

Momes a llecheklel a charm me a chad me a dellomel (picture). Molecha a tengetang (X) el kirel a tekoi (word) el kmo ng dellomel me a lechub e ng charm. Mesa a olechotel (example).

Picture

Vocabulary

1. charm- Aike el rokui el ngar el outeliil a eolt (oxygen).

2. dellomel Aike el rokui el ngar el outeliil a eolt (carbon dioxide).

3. oxygen- Eolt el mengai er a dellomel el lousbech a charm el outeliil.

4. Carbon dioxide- Eolt el ousbech a dellomel.

Mo er a sensei:

A moktek er tia el hong a soal el meketeklii el kmo ng ngar er ngii a eru el bedengel a klengar. A DELLOMEL me a CHARM. Ng di dul el ousbech a kall me a ralm me a eolt me a dichel a sils. Ng di a DELLOMEL a ousbech a eolt el ngklel a carbon dioxide. A CHARM  a outeliil a eolt el ngklel a oxygen.

A oxygen a mengai er a DELLOMEL. A CHARM a outeliil a oxygen e se el loltobed a telil e ng mla mo carbon dioxide. Seikid e a DELLOMEL a kuk mla mo sebechel el ousbech. Me ng belkul a kmo, a DELLOMEL me a CHARM a kausisbech.

A rengalek a kirir el mo bleketakl er a rengrir el kmo a chad a ngar er a bliongel er a charm. Ng di ng kot el mellomes a rengul el charm.

Picture

Picture

Picture

"Ngak a kmal imis el mekeald. Ng kmal klou a ultutelek. Ak mengeald er a belulachad me ng sebechel a dellomel el duubech."

Picture

"Ak dirrek el uchul me ng sebechir a rechad me a charm el kiei er a belulachad.

A lak ngak e a belulachad a di kori. Ng mo diak a dellomel.

Ng dirrek el mo diak a charm me a rechad."

Picture

I. choi me a lechub e ng diak
1. _____ A sils a kmal cheroid.
2. _____ Ng sebeched el mo er a sils.
3. _____ A sils a kmal imis el mekeald.
4. _____ A sils a kekerei er a belulachad.
5. _____ A dellomel a ousbech er a dichel a sils.

II. A sils a meruul a dbechel a dellomel.
A sils a omekdirt a selokel.
Ng ngara a bebil er a urrerel a sils el modengei?
Mluches me a lechub e mlechesii a llecheklel (draw a picture). A luchub e ke di melekoi.

Mlechesii a choi a lsekum ng mera el tokoi. A lsekum ng diak el mera el tokoi e ke luchesii a ng diak er a kerebai (line).

Picture

Picture

Ke ko el medenge el kmo ng ua ngara a klungel a ultutelel a kerrekar ng diak? Ng meskid a rodech me a chius (tane) me kede mengang. Kede dirrek el menga a llel a bebil er a kerrekar. A kerrekar a meskid a idengeled. A kerrekar a meskid a chesbocheb. Kede ousbech el mo klekedellel a blai. A kerrekar a meskid a cheludech. Ng dirrek el meskid a kumi me a babier. A sukal a dirrek el mengai er a kerrekar.

A kerrekar a meskid a chuu. Ng sebeched el olengull er a uchul a lemeringel a sils. A rais a orreked a chutem. A lak a risel a kerrekar e ng di mongkangk a chutem se el bo el klou a chull.

A kerrekar a dirrek el dousbech el meruulA a mlai er a daob. A rechad er a Belau er a irechar a milruul a mlirir er a kerrekar. Isei a uchul me ng mle sebechir el ngar er a ta er a beluu e omekall el mo er a ta er a beluu.

Picture

A kerrekar a dirrek el meskid a kar. A rechad er a Belau er a Irechar a kmal uluusbech el oukar a kerrekar. Chelecha el taem e a rechad er a Belau a dirk ousbech el oukar. Ng kmal klou a ultutelel a kerrekar. Ng ngara a bebil er a ulsbechel a kerrekar el modengei?

ACTIVITY 1

Mnguu a ta er a llel a babier e moluches a nger er kau. Mluches a ochur el kot el mo er a eai (1 - 8).
Monguiu e mosiik er a mera el tekoi e mlechesii a llechukl el kirel se el mera el tekoi er a babilngem.

1. A kerrekar a
a. aklou a ultutelel
b. diak a ultutelel
c. di klebokel e merekong
d. di omekesbas e merekong

2. A kerrekar a meskid a
a. deel
b. chesbocheb
c. charm
d. kolt

3. A chungel a kerrekar a
a. meskid a chull
b. sobecheklid er a sils
c. sobecheklid er a eolt
d. ng meskid a keled

4. A risel a kerrekar a
a. melemall a chutem
b. orreked a chutem
c. olengkangk a chutem
d. meskid a chuu

ACTIVITY 2

5. Mluches a truich (10) el kerrekar el kall a redechel.

6. Mluches a eruo (2) el kerrekar el kall a llel.

7. Mluches a edeiuo (3) el kerrekar el kall a chiuesel (tane er ngii).

8. Mluches a eruo (2) el kerrekar el dousbech el kar. Mouchais el kmo ng kerul a ngarang. Ng mekera a dousbech.