pageok
PDF version (221k)

Picture

written by Rachel Nabeyama

Table of Contents

Cheldechedechal a Betbotkulitech me a Beachedarsai
written by Rachel Nabeyama
illustrated by Deby Nakamura

A Ochedal a Delad a Okdemeled
written by Rachel Nabeyama
illustrated by Don Buchholz, Starla Stone, June Urada

Picture

A Ucheltmel a rubak er a Ngetmel e mlo bechil a redil er a Ngchui el beluu el ngar er a bita er a Ngetmel. Te kiliei er a Ngetmel e ng mocha dioll ngika el bechil A lemedechang ngika el bechil e ngii el Ucheltmel a dula er ngii el kmo bo er a Ngchui me a chom iit e merekung. Ngika el bechil a mocha kudmeklii e a Ucheltmel a mocha ngoderii er a Ngchui e luueta el me er a Ngetmel. Ng mlo chuib a sese el klebesei e ngii el Ucheltmel a luueta el mo er a Ngchui.Ng mlo me te bad e ng mechell a bechil Te kiei el mocha chuib a eru el klebesei e ngika el ngalek a mocha ocherechur er a rechad. A ongede er a klebesei e ng mocha sebechel el omult er ngii. A ongeim er a klebesei e ngika el rubak a dula er a bechil el kmo, "Kau tia el mla mo mesisiich me mkiei kau me a ngalek e kurael el mo er a Ngetmel me kues a seldek e kngai el kudmokl e kluut ku el mei.

Picture

Picture

Ng merola ngika el Ucheltmel el mo er a Ngetmel. A ongeim er a klebesei e ng melechotech a seldel er a taoch e ngika el ngelekel a mla mo merael me ng ngar er a Ngchui e merael el mo er a Ngetmel. A lebo e ng mesa a demal el melechotech a suld er a taoch me ng mo me ng melemiakl er a ulkel. Ngika el Ucheltmel a kmo, "Kkoie! Kau ko ngelekel a techa el dil el diak modenge tekoi? Ng klsakl me ke melemiakl er kid. Ng diak modenge el kmo ak mechesang?" Ngika el ngalek a liluut el me er a Ngchui. Ngii a kuk mocha chuib elm el klebesei me a Ucheltmel a kuk mocha er a Ngchui. A lebo e ngika el ngelekel a omibais er a ulaol me ng kmal mechese rengul er ngii el ngalek. A Ucheltmel a dula el kmo, "Ngika el ngalek a mo Betbotkulitech a ngklel e le ng di omeka klebesei. Ngika el Betbotkulitech a okere er a demal el kmo, "E chedang, ng ngara me a kiko er a taoch e kulemiakl er a ulkem e koungeroel er ngak." A demal a kmo, rungalek, kau ke medei el mlei? Ke mera el di omeka klebesei me ng mlo diak dengchau. Te kienge el eim el klebesei e merrolu el mo er a Ngetmel.

Picture

A ongeim er a kebesengrir er a Ngetmel e ngika el Betbotkulitech a mocha melobech a kerrekar er a Bkul a Chelid el ked el ngar er a delongelel a Ngerard me a Ngerdmau. Ng mla mukelii a kerrekar me ng mocha melobech a rechelel. Ko er a lsechelii a otelechel el mochu melobech a rechelel itia el kerrekar e a Beachedarsai el ko er a chelid e chad a nguam a medal. Ng ngilam a medal a Betbotkulitech e nguu a otelechel el mo er a blil. A Betbotkulitech a mocha osiik er a otelechel e kmal dikea el betik er ngii. Ng milkelka me ng merola el mo remei.

Picture

A lebocha lekukuk e ngii el Betbotkulitech me a demal a merola el mocha osiik er ngii el otilech. Te di ulsiik er ngii me ng ieta sils e di diak lebetik er ngii. Ngii a dumia a Beachedarsai me ngokere er tir el kmo, Ng ngara kom osiik er ngii?" "Aki osiik er a otelecham el ririid er tiang." Ng dula a Beachedarsai el kmo, "Becherei e me me debo er a blik me molim a ralm e mongellemiu e kbeskemiu a otelechiu e a ak ngiluu." Te merola el mo er a blil a Beachedarsai me te olengull e melim a ralm. A Beachedarsai a dula er a bechil el kmo, "Tirka el chad a omengur me mruul a kelir." A bechil a Beachedarsai a mocha ngma a omechidel el me me ng mo mechedii a telbached el kukau e sukur er a tang. Ng kuk mo mechedii a telbached el sukur er a tang. Ng mocha ngma a teblo el ongall el me me ng mo medechii a telbodech el ngikel el loia er a tang. Ng kuk mlo medechii a telbodech el loia er a tang. Ng ngmai el mocha er a medal a Betbotkulitech me a demal. A Betbotkulitech me a demal a ko er a mo kasoes. Ng ko er a mlo mechas a rengrir el kmo ng mekera a donga aikang. A Beachedarsai a dula el kmo, "Momengur e morael e ko mo klebesei e cheroid a chobo er ngii."

Picture

Te mocha omengur el teru el ongalek. Se el lesechesechii a kukau el bedechii a ngikel el kolii e ngii a kuk mo meked a dertelbached el kukua me a dertelbodech el ngikel er a belatingir. Te di milenga el kmal medngesang. Te ko er a mo kasoes el teru el ongalek. A Beachedarsai a oker el kmo, "Ng ngarang? Kom medngesang?" Te kmo, "Choi." Ng dula er tir el kmo, "A da moutekangel el kma ailecha el ngar er a belatingiu e lemerekong." A lemereko e a Beachedarsai a dula er tir el kmo, "Mesang, a kelel a Beachedarsai a mocha nguu tia el otilech el msa ngii el Betbotkulitech me a demal. Ng kmal mlo ungil a rengirir.

Te mocha melmesumech er a Beachedarsai e merola le ng kebesengei.

Vocabulary
Nguam - rullii me ng di ngellomel er a klalo me a lechub e ng chad e diak lesang.
Telbached - chimo el blached el kukau
telbodech - se el ta el momodech er a odoim
omchidel - blil a ongraol el domached a ongraol el mesuk er ngii
ongall - blil a odoim el dolidel a odoim el mesuk er ngii

Cheldechedechal A Beachedarsai

A Beachedarsai me a Merechorchebekuu a mle teru el odam. Te mle ngelekel a Ingedor me a Iekod er a Ngerdekus. A Beachedarsai a mle betok a kelel e diak lengemokel. A Merechorchebekuu a dimlak a kelel e merechorech a rengul el leko di leka a kall el rokui. Se el lebo er ngii a ungil klebesei er a beluu e ng di mo el kma a kall. A chimo el ilengel el ilaot me ng di ngilmii el mechachongii me a rechad a di mo kaiuengeng e le ng di mo diak a kall me a ilumel. Tiaikid e a rebeluu er a Ngiual a mocha melib a temellel.

Te mlo mengudel a osul a telebudel. Ngii a kuk mocha er ngii a klou el blengur er a beluu. A kall a mla meruul me a Ilengel el ilaot a dechor. A rechad er a Ngiual a mocha ngmai aika el osul a telebudel el ruemech er a chelsel tia el ilengel e me me te dengchokl Te dengchokl e ngii el Merechorchebekuu a meremang. Ng di mle el mo tmaut el omengur el kma kall el rokui el mocha er tia el ilengel me ng ngilmii el rokir. Tia er a lengilmii e ng dimlak el meoud e ng mocha ngodech a bedengel el mo el mo el kodellang. A lemedkung e ng dula el kmo, "A rengud me a odab," el belkul a kmo ng diak leklou el kall a dekelii e ng di a rengud a tomellod. A bedengel a Merechorchebekuu a risois el medechel er a chereomel er a Ngerbekuu el kemanget e mesengaked el me mengiloil a ked.

Vocabulary
ilengel - meklou el chelechedal a kerrekar el delasech el blil a Ilaot el imelel a mur.

Picture

Ngerbekuu - beluu er a Ngiual el ngar er a mo bedul a Ngeremlengui

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

ACTIVITY

Sensei - Monguiu e a rengalek loruul. Ke ngosuir a ngalek el lmuches a ngklir a rechad er a babier er ngii.

1. Mlechesii a llecheklel (picture) a okdemelem. Mlechesii a ngklel.

2. Kau me a techa a ngalekdos? Mlechesii a llecheklel (picture) me a ngklel.

3. Ke chebedel a kesol er a techang? Mlechesii a ngklel.

Picture

Picture

Tirka a telungalek.

Picture

Ngika a chedam. A ngklel a Li.

Picture

Ngika a chedil. A ngklel a Ana.

Picture

Ngika a Ben me a Mari. Te ngelekel a Ana me a Li.

Picture

Te teua el ongalek. Te kakerous a ngerchelir.

Picture

Te kmal el ta a rengrir.

ACTIVITIES

I. Ke ousbech er a kureong me a klou el babier (art paper).

1. Mluches a llecheklir (picture) a re telungalek er kau. Kau me ke luchesau.

Sensei: Molengeseu er a rengalek el lmuches a ngklir a rechad er a telungalek er tir.

2. Tirke el sorir a sebechir el mo dechor e ochotii a llecheklir (picture) me a ngklir a rechad er a blirir.

II. Oral Discussion

Sensei: Moker el kmo, "Ng techa sebechel el ouchais a urrerel a lenga er a blil."

Ng sebechir el obii (group) el mo derteim (5) er a ta el bliongel (group) e kauchais a urrerir a lengar er a blirir.

Picture

Picture

Tirka a ochad. Ng Dana me a Saburo. A Dana a ochedal a Saburo. A Saburo a ochedal a Dana. A Dana me a Saburo a teru el ochad.

Picture

Tirka a odam. Ng Saburo me a Markus. ASaburo a klou er a Markus. Ng obekul a Markus. A Markus a kekere er a Saburo. Ng ochellel a Saburo. A Saburo me a Markus a teru el odam.

Picture

Picture

Tirka a odos. Ng Dana me a Sariang. A Sariang a klou er a Dana. Ng udelel a Dana. A Dana a kekerei er a Sariang. Ng merrengel a Sariang. A Dana me a Sariang a odos.

Mo er a sensei
1. ochad - brothers and sisters
2. odam -brothers
3. obekul- older brother
4. ochellel - younger brother
5. odos -sisters
6. udelel- older sister
7. merrengel - younger sister

Activity
Bo mnguu a ta er a babier e mluches a ochur (number) el 1-7. Momes a derta el urreor (exercise). Molilt er a ungil (correct) el tekoi (word) el mo mekesiur a llechukl (picture). Moluches aike el ungil (correct) el tekoi (word) er se el babier el mliluches a ochur (number) er ngii.

1.    odam
       odos
       ochad
       udelei

2.    odam
       odos
       ochad
       merrengel

3.    merrengel
       udelel
       ochellel
       obekul

4.    merrengel
       udelel
       ochellel
       obekul

       

5.    ochellel
       obekul
       odam
       odos

6.    odam
       ochellel
       obekul
       merrengel

7.    odam
       ochad
       udelel
       odos