pageok
PDF version (200k)

Kemril A Ngikel

Picture

written by Toyoko Ruluked
illustrated by Deby Nakamura

Ng mle ta el kesus el mo tutau el lebla er ngii a chull me a beluu a kmal mekelekolt. A Ann a mla mekar e ng di kmal mekerasem me ng lmuut el mo rullii besul e choimkemkii. Ng chelimkomk e a lomelechesiu er ngii e ng di ua ledellochel er a kmal mekelekolt el omoachel. Me ng chimedungii el mla dmeu a ochil me a chimal a bla losiseb er a chebesal.

Ng melasem el oleiit er a medal e ng di dikea lsebechel er tia el kerrasem. A ungelel a kaisesiuekl me ngii a di omritel ku el ta el chad. Ng ultemengii a btelul e mesa a demal el ongelngul er a berul. Ng omdesuang, "Ak mo bad el obengkel a demak e oubar er se el berul ngak me ngii."

A Ann a melekesako el mo er a demal e orreched el mkisii a berul a demal e soiseb. E nguu a btelul el mo kmedii er a klitechetul a demal e mekekokil el olsesei el mo bereked er a ulul a demal.

A demal a Ann a milekar er a kelekeltel a Ann. Me ng oker, "E rungalek, ke kmal mekerasem?" E a lomes er ngii e ng di omritel me a ungelel a kaisesiuekl me ng di merreko el mocha choisemesemii e choimkemketerir.

A Ann me a rua demal me a rebebil er ngii a kie er a Medorm. A Medorm el kot el kekere er aike el rokui el rengedel a Imeliik a serresoll er a ked me a rois. Me ng oumesingd el diak a rekmal chad el merael el me er ngii. E a rechad er tia el beluu a diak lebo lebetok er a okeim.

Tia el beluu er a Medorm a ko er a teletelel a llechukl el iars. Tia el obereberk er ngii a chemau a kereker. A mo bedul a katur a llemolem er ngii a kedidai el ked el mo bedul a uchul a Rois er a eou. Tia el kedidai el ked el lomekedo er ngii el kmo Ked er a Re chelid a ngar er ngii a klou el risois er a eou er ngii.

Tia el risois a ngar er ngii a klou el madedok el omaoch el me ngmoech er a delongelel a omrekongel er a Uosech me a Obekebong me a Kumer. Ngii el ralm a lomekedo er ngii el kmo Omoachel er a Cheliuis me a lechub e ng di Cheliuis. Tia el omoachel a merael el me er a btil a omrekongel er a Kumer e doibechakl el me ngmoech er a delongelel a Kedremiang me a chelsel a beluu.

Picture

E tia el me obutek er a beluu er a Medorm a lecheleblabel er ngii a Rois er a Eou. Tia el rois a lemeuchel er ngii a klou el omoachel. Tia el omoachel a me ngmoech er a delongelel a omrekongel er a Eou. E ngar er tia el omrekongel e mengchechibiokl er a chelsel a oreomel el me ngmoech er a delongelel a obliil er a chelsel a beluu. A Medorm a ngar er ngii a klou el keburs el remurt er ngii a kekemangel el taoch. Tia el taoch a me ulech er a btil a ralm er a chelsel a beluu.

A chelsel a beluu a ngar er ngii a kleim el obliil me a chimo el bai me a teblo el diangel. A blil a Bedul el rubak er tia el beluu a di ta el blai el ngar er a kadikm er tia el omoachel. Tia el blil a Bedul el kloa a medal el blailbelau a chemau a bai me a bebil er a obliil el beldukl er a tkul a cheldukl. Tia el medal a tuangel er tia el blai a ngar er ngii a odesongel. E tia el eou er ngii a cheldukl er a badelchei el iueklii tia el olbed el mo bedul a omoachel.

A bkul tia el olbed a delbard er ngii a eruo el meklou el chelechedal a dort el mo imuul er a bita el omoachel. Tia el did a tmolech a eungel me ngika el rubak a blechoel el olimoim er a mlil el mlai er a bul er ngii. A rebai er a blil ngika el rubak a kongesachel el mo tuobed er a ked. Tia el ngesachel a delalem er ngii a lius me a buuch me a cheluchau. Tia el cheluchau a di ta er a chelsel tia el beluu er a Medorm el rokir.

A blil a ongeru el rubak el ngar er a emel er a mo bedul a katur er tia el omoachel a ngar er a bebul a bukl. Tia el kldei a medal el blailbelau a chemau a bai me a blil a rubak. A rael el mo metengel el mo er a bai me a beluu a ngar er a ngelo er a bita er a odesongel.

Tia el rael el cheldukl el badritech a delalem er ngii a lius er a bita me a bita el tkul. Tia el eou er ngii a ngar er ngii a teluo el chedebesachel el bekerekard a rdechel. A mo bedul a katur er tia el blil a Mad a ngar er ngii a klou e obereberek el bukl. Tia a olekull er a beluu el rokir. A rebai a delalem er ngii a lius me a buuch me a meduu me a kemim. Tia el bita el kliu er a mo bedul a kadikm a dellas el dirrek el cheltumet er ngii a buuch me a lius.

Tia el dellas a ngar er ngii a chimo el kekere el omoachel. Tia el kekere el omoachel a me omech er tia el klou el omoachel er a eou. Tia el metengal aika el eru el omoachel a le dechor er ngii a bai er a beluu.

Tia el kleim a medal el bai a cheldool er a teuechel e ulluoll er a dort. A kbekbel a chesbocheb el becheleleu a chesbereberel. Tia el bai a dechor er a bebul a odesongel el chemau tia el klou el omoachel. A klldidiul tia el odesongel el mo er a bebul a ralm a bekord ta el reongel. Me se el delechel a tab el buil er a ongeai el buil me a lechub e ng tuobed a imui er a beluu e a dolech a di me elebii tia el olbed er a ngelong.

Tia el bita el kliu el me bedul tia el kekere el omoachel a ngar er ngii a eruo el meklou el iedel me a chimo el skatangk el blil a ilumel el ralm. E tia el rebai el me bedul a blil a Mad a ngar er ngii a klou el rael el mo er a meselech me a liusbeluu el mo lmuut er a tebedall er a ked. Tia el rael a chelades er a mechaibibeob el badritech er a tebedall el me lmuut er a bai. A olekerodel er a bai el ngar er ngii a diangel er a remechuodel el rubak a ngar er a mo bedul a telia el kliu er a bai. Tia el olekerodel a chelebtanget er a cheldukl el badelchei el lellemolem er tia el omoachel el mo er a btil a ralm.

A blil a ongede el rubak el Ngor a dial a ngar er a melengel tia el chang. Tia el blil a Ngor el beches el blailngebard a chemau a omoachel. A odesongel er ngii el blai a me cheleblabel er a rael. Ng ngar er ngii a lius me a teluo el miich el ngar a tkul tia el odesongel. Tia el miich a leklebikl er ngii a chimo el klou el kambalang. Tia el kambalang a lousbech er ngii a rubak el omekedong er a rebeluu el me er a ongdibel. A omekulel a Ngor el ngar er a bita er tia el kambalang a dirrek el kmal tmolech me se lebo leklou a dolech e ng oumelellemau a chelsel.

A delongelel a btil a ralm me a blil a Ngor a ngar er ngii a lmuut el ta er a blai. Tia a blil a Ur el dirrek el blailngebard. Tia el blai a dirrek el chemau tia el omoachel. A mekesekesel er a ngelo a obereberek el sibaksa el ngar er ngii a teluo el kekere el ngas el ngar er a delongelel a lius me a meklou el kerrekar. A Ur me a bechil a mechudela e a rengelekir a oketa di ngar er a Oreor el ngar er a skuul me a remla mo bechiil. A Ur me a bechil a blechoel el mo oldingel er a rengelekir er a Oreor. A lebebil e te kie el nguu a ta el buil me a lechub e ng mo erung. Me tia el blirir a blechoel el ko er a di cheloit el diak a cherrodech er ngii.

Tia el kekemangel el cheldukl el llemolem er a chelsel a beluu a me tmurk er a olkerodel er a Otertong el btil a ralm. Tia el olkerodel er a Otertong a klou el obereberek el cheldukl el omekuul er a rebeluu a bita me a bita er ngii. Tia el omekuul el me bedul a ked a ngar er a btil a ralm er a Cheliuis. E tia el omekuul el mo bedul a chelsel a beluu a kuk btil a ralm er a eou.

A ongeim er a blai er a chelsel a beluu a ngar er a metengal a btil a ralm er a eou me a Cheliuis. Tia el ongeim el blai el blil a Chim el obekul a demal a Ann a chemau tia el btil a ralm me a Otertong el ngar er a bitang. Tia el klou el did el mo imuul er a bita el cheldukl a ngar er a mo bedul a telia el kliu er a blil a Chim. Tia a dirrek el ngar er ngii a klou el rael el mo er a ked. A oika el olengeriakl er tia el rael er a tkul a taoch a ngar er ngii a diangel er a remekekere el chad er a beluu.

Tia el kedidai el obereberek er a beluu er a Medorm a lomekedo er ngii el kmo Kedremiang. Tia el ked a mlungakl er a teluo el klou el remiang el ngar er belngel. Tia e Kedremiang a ngar er ngii a teblo el kaiuekeed el blai. A aika el blai a ngar er a mo bedul a keburs el kmeed er a medal a taoch. Tia el ngar er a mo bedul a kereker a blirir a rua Ann.

A Ann a mechiuaiu e ombeberrous er a leko te rua Mary me a resechelil el kaocherechur er a delongelel a klou el blai me a uum. Tia el blirir a rua Ann a blailbelau el cheldool er a teuechel e klboub er a chesbocheb. Tia el blai a diak loudelemerab a chelsel Ng di ngar er ngii a cheldeng el ngar er a mo bedul a uchul a orengodel. Tia el mo bedul a rebai er tia el cheldeng a ngar er ngii a euaiuo el bambuu el delbard er a bab. Tia a lomekedo er ngii el kmo reakl el lolecha a berrir tirka el ongalek er ngii. E tia el mo bedul a ngelo er tia el cheldeng a ngar er ngii a tuangel. Tia el tuangel a blechoel el chelsimer er a chesmerel el beached. Tia el cheldeng el ulluoll er a dort a lebad er ngii a Budoch me a bechil me tirka el teru el mekekere el ngelekir er a Ann me a Mary. A Peter el truich me a eua a rekil me a Paul el triuch me a eru a rekil a bad er tia el di chelsel a blai er a mo bedul a rebai. Tia el chelsel a blai a ngar er ngii a cherengodech el ulaol el bambuu el chemur aika el teblo el medal a tuangel er a mo bedul a rsel a orengodel. Aika el teblo el medal a tuangel a ouchesimer a chelaus el bleuechel el bambuu.

Picture

A umengel tia el blai a beches el blailngebard el telkib el ulenganget er a klou el blai. A delongelel a blai me a uum a ngar er ngii a eimuong el bambuu el rael er a delongelel a blai me a uum. Tia el rael el mengoir er a ubeng er tia el tuangel el me bedul a uum a oililaol er a rengalek er tia el blai me a resechelirir. Tia a dirrek el olengrull er a remo remei el mla er a sers er a ked me a lechub e te uluuked er a Imelsubech el mei. El ua se el Kot el Urreor el mo er a Ongeim el Urreor. A remekekere el dil er a chelsel a beluu el ousers er a ked a blechoel el me tuab er a uche er a lebo lekairirei. E se lesabadong me a lesandei e ng blechoel el kuk meseked er a remekekere el chad er a beluu el kldibel e melib a mo er a omenged me a lechub e ng kuk di tekoi el beluu. Me ng oumesingd el tekoi me a beches el uldasu a meuchel er itia el kekere el did er a delongelel a klou el blai me a uum.

A Ann el bad er a cheldeng er a klou el blai a ombeberrous er tia el cherredechir a rua Mary el mo el mekar. A ltkakl a chimal el me dengchokl e ng ngar er a berul a demal el di ngii el tang. A lomes el mo bedul a dukllel a Peter me a Paul e te dibus. E a berrir a iluil el medechel er a ulaol.

Ng omdesuang, "A Peter me a Paul a locha ulemkokl el mo er a kereker. Te locha a milrael er a uche er a lebekiis a demak e le aika kid a berrir el di medechel er a ulaol."

A Ann a dillebedebek a tekingel a delal er a ta er a klebese er a lollach er a Peter me a Paul. Ng dilung, "Se el obekiis me el dirk lemechiuaiu a delemiu e kom di imuil a beremiu e meche er a duklliu. A Mary me a lechub e ng Ann a mo oltak er a reakl. E a chomorael er a ulaol e ng ulaol el bambuu me ko melbard a ochemiu."

A Ann a omes aika el berrir a rua Peter e kmal ngosecha a rengul er tir.

Me ng mengchecheremrum el kmo, "Te mla nguu tia el omkokl el mo melkelikes me ng uchul a tekingir me ng di diak longedmokl a berrir. E ngak a kmal checherda a renguk el lebo el kukuk me ak meruul a berrir a rechad me a bo lekukuk."

Ng mengchecheremrum e lmatk a berul. A lomes el mo er tia el dukllel ngii me a Mary e ng diak a bar er ngii e kmal kldmokl. E a lomes el mo bedul a reakl e ng mes a berul el kmal ungil el iluil e ultak er a bebul a berul a Mary. A Ann a ko er a kmal mlo ungil a rengul.

Ng melelebedebek el kmo, "Ng kmal mesaul a Mary el blechoel el mengedmokl a beruk se el kchoit e bo kbad el obengkel a demak. A demak a locha mla merael el mo oureor me bechere e ak kuk kudmokl a berul me ng diak lebo longesang er a Mary el me meluil."

A Ann a mocha melasem el leko ng mengedmokl aika el berul a demal e ng di tia el blangket a kmal obreod me a bo loluil er tia el chedecholl e ng di oboket. Me ng lmuut er a ongeru el mo meluil e a lebo e ng di oboket. Me ng di merreko el ngmai el chimeduu e ngii a merola el me ultom er a medal a tuangel.

Ng dechor er a medal tia el tuangel er a belngel a blai e mesa a mengemengemed el chad el merael er a ked. A Ann a melasem el melangch er ngii e ng di ngika el chad a mle mereched el mo obart er a llel tia el remiang el ngar er a belngel a ked. Tia el remiang a ngar er a tkul a rael er a ked el mo er a Imelsubech. Me ng dechor el melemelamet er ngii e lmuut el tuab a osengel er a ko er a medmedum er a chelsel a sers.

Tia el sers el sersel a delal a kongesachel el chutem el ngar er a delongelel a blirir me tia el klou el rael er a ked. Me a Ann a di merreko el oltetoech er a medal el melangch er ngii el kmo ng ngarang. Ng kmal mocha chelellakl e mengkekere er a telil el kerekikl me lak a di ta el cherrodech. Ng kmal okrekra er a rengul a kmo ng malkureomel el cheltekill a ngelekel A ulul a mocha melekedukem e le ng kmal sobeka a rengul er ngika el charm a lechiis. E le ngika el Ann a kmal soal el tekoi a omdechem a ngelekel a malkureomel e omekeroul.

Picture

El ua elii e ng mle kirel el Ieko ng mengelim er a delal el mo er a meklechel er a Kumer. Me te merael el teru el ongalek el me doibechakl er a Sechedui. A Sechedui a klou el chutem el di sers el ngar er a Kedremiang er a mo bedul a Cheliuis. Te di milrael el telkib e motngeong er a dechuu el malkureomel el olab a ngelekel. Tia er a lsebek ngika el malk me lekaichichiis a rengelekel el merteterir er a delul a chemutii me a chudel e a Ann a mla otirii a chimo el mdechemii. E kmal sokol el omekbat aika el bebil. Me ng dula er a delal, "Morael e ngak a di kiei." A delal a medengelii el diak lemutekangel me ng merael e mecheriei. A Ann a mle ta el sils el mo klebese el olekesako er a delul a chudel el omekbat aika el ngelekel a malkureomel e di mle chimong a luldechemii.

Ngika el charm er a lluut el mo obart er a delul a diokang e ng di mlo e di mle kea lluut el me duum. Me a Ann a oturk a medal er itia el lebla er ngii e mengiil A lobibiis a delul a bung er a tkul a mekesokes me lechisngekl a Ann e ng Tama el cheremel el katuu. A Ann a choita a telil e mekekokil el mocha dengchokl er tia el medal a tuangel. Ng ngellomel er itia el delongelel a bung el letilobed er ngii a Tama el ko er ia kmal merto a rengul e ngii a oteleklii a bechochod el bul a kadenia.

A lomes er itia el tkul a mekesokes el delalem er ngii a kadenia me a melaksakt el bung e ng di omnge a rokui el bung. Tia el kiebekelel tia el tkul a mekesokes a dirkak a klebokel el ues el bla lesa a Ann el mo mekesiur. A nguches er a llel a kadenia a medidiich er a dichel a sils. E a becheleleu el bngal ngii el kadenia a uldeiuls er a delongelel a mellemau e medidiich el lellel. E a delongelel aika el becheleliol el bung e ng ngar er ngii a bibrurek el bung el bngal tia el meleksakt.

A Ann a kmal semeriar er aika el kadenia. E sokol el mo merad me ng merech besul el leko ng mo melechesokl er a tuangel el mo melai a kadenia. A bo lorech er tia el kadekmel a ochil el chelsuosuo e ng dirk meringel. Tia el ochil a tilurk er a lolechesokl er a chetebtel a kuabang. Me ng obelta e merola el mo bedul a tuangel el mo er a uum el ngar er ngii a oridikild er ngii. Ng ulemdasu a mo tuobed er ngii.

Tia el tuangel el mo er a uum a ngar er a telia el kliu er a mo bedul a rsel a orengodel. A lemerema er a tuangel e ng mes a llel a kilkuld el bereberriid er tia el rael el mo er a uum me a medal a tuangel. A lomes el mo bedul a tkul a kliu el blades er ngii a ongolngebard el mo tmurk er a uchul a lius e ng liluut el mes a bebil er a llel a kilkuld el cheloit. Tia el lius a dechor er a tkul a rael el mo er a blil a Lulk. A bita me a bita er tia el rael a cheltumt er ngii a kilkuld el chelucheb er a teluo el klou el iedel A lomes a Ann el mo er itia el uchul a iedel e ng di bloch aika el kilkuld. Tiaikid e ng ko el soiseba er a btelul a kmo, "A Mary me a resechelil a di bita el milngedmokl er tir el mo er a bor."

Ng chelellakl el ko er a omdedasu el kmo, "A rua Mary ng locha meketeketa er a lorael?" Me ng ko er ia omdedasu e rongesii a dereuakl er a rebai.

A Ann a obeso er a omerad el kadenia e di merreko el obult e melechedoi el mo ultom er a blangel el tuangel er a rebai. A lomes er tia el mekesokes er a rebai e ng diak a chad. Me ng merekii a osengel el mo bedul a ulis el delalem er ngii a sausab me a lius me a buuch me a rambotang. Ng dirrek el di diak lesa a Mary. Ng mocha a melibitutk e mererd er a chiklel el omes el mo er a taoch e dirrek el diak lesterir a rua Mary.

Ng mocha er ngii er a uldesuel a kmo a Mary me a resechelil a locha a omart er tir. Me ng di ngii el mengedecheduch er a rengul el kmo, "Ha! ng kmal diak el sebechiu el chobeldkak. Ak engelemiu. Kom dirk remurt el meliuekl er a mekesokes e ngak a di melemalt el mo er se el metetoech e mesekemiu." Ng lueta el melechedoi el mo er a cheldeng el ngar er ngii a metetoech er a chimo er a kboub.

A Ann a oltetoech a medal er a metetoech er a kboub. A osengel a kmal mo ungil el oberk er a delongelel aika el erebuut el bambuu er a tkul a mekesokes. Ng dirrek el kmal ungil mesa tia el rael el ngar er a delongelel aika el bambuu. Ng mocha a melemolem er a osengel er tia el rael el mo tuobed er a aika el sers er a ked el mo bedul a kereker. Ng dirrek el di diak a ta el chad el lesang.

Ng omdesuang, "Ng diak a ngodech el sebechel el le berrotel er ngii. Te ulterekokl el berrotel er a chemrungel."

A Ann a oltetellamet el mo er tia el ulaol el bambuu. Ng mekekokil el rullii a besul e otuu a chimal er a ulebengelel a eruo er a bambuu. Tia er a lebkais aika el ulaol me a btelul a lotemengii er a chemrungel. A rua Mary el mle berrotel er a uchul a tang er a belngel a chemrungel a di mle dengarch e kaucherechur. A Ann a dmung, "Ng diak el sebechiu el chobeldkak."

A Mary el dirk ocherechur a dmung, "Aki milsekau el osiik er kemam me aki mertemam."

A Ann a mesterir el olab a chelasir me a mekekere el oles. Me ng okerei, "Ko mo er a chei?"

A Mary el diak el soal a Ann a lobengterir a onger el kmo, "Choi. Aki mo er a bor e ng di kau a di kiei."

A Ann a kmal soal el mo er a chei. Ng diak a ngara el rellii e le ng ka lemeduch el omes a medal a kikoi me a ka el sebechel el olengeseu er a Mary el meruu a blaol. E ng di se el mo er a chei el tekoi a kmal soal. A lmuut el ta er a kmal soal a omengedub er a chelsel a chis me a lechub e ng se el leme a medal a keriik.

Picture

A Ann a mengeluch er a Mary me lekenge er ngii me lobengterir el mo er a chei. Ng olengit er a Mary el kmo, "Mary, ak kmal mo orrenges a tekingem. Ak oba a chelasem el mong e oba el okiu a ullem e kau a ngar er a chei. Me se el demei me ak obang."

A Mary a di diak lekengei. Me a Ann a kuk mocha er a ta er a cheldechuul. Ng dobedebekii a Mary el ullengit aika el ngelekel a malk el luldechem er a chelii.

Me ng dmung, "Mary, ak mo meskau aike el ngelekel a malkureomel me ng cheremem."

A Mary el kmal ungil el medengelii a blekerdelel a Ann a dirrek el di diak lekengei er ngii. Ng medenge el kmo aika el lolekoi a Ann a diak el sebechel el otirakl. Me ng dmu er ngii el kmo, "Ng diak Ng diak mobengkemam. Aikaikid el di osisiu el tekoi a omdilu er ngak er se er a ta er a debo er a chei. E ko er se el debo er a kereker e kau a mo er aike el teletelem e diak morrenges er ngak. Ng kmal diak kengei er kau me mobengkemam."

A Mary a oungeroel e olekebai er a Ann. A osengel me a cheldechedechal a meketeklii er a Ann el kmo ng kmal di kea a techellel el obengterir. A Ann a longelang e di olsiseb ku er a uldesuel Ng melitai er ngii er a ulaol e melledolk. Ng lmangel e mengerekes el kmo, "Mary, ak obengkem! Mary, ak obengkem! Mary, ak...!"

A delrir el ngar er a uum a orrenges er a cherrodech me a langel er a blai. Me ng omekedong, "Mary, ngara me a ngalek a lmangel?"

A Mary a onger, "Ng oltoir er kemam el mo er a chei."

A delrir a dulang, "E rungalek, mnguu a merrengem e ng chebuul el kmal soal el obengkem. E tiakid el di kmedu el soiseb a skuul me ke kuk remiid me ng di mo ngii el tang. A bo longesang er kau e a rua Peter a mlo osiik er a olel a demam el ngar er a brer me ng sebechir el otekir."

A rengelekel a Budoch el rokui a di ngar er a skuul. Ng di ta el Ann el dirk eim a rekil a dirkak lebo lsiseb er a skuul.

Se el lesiseb a skuul e ng etiu el buil el lengar er a Ngerkeai a Mary me a ruchedal. A rengalek er a Medorm el ngalek er a skuul a rokui el di kie er a Ngerkeai se el belsechel a skuul. Te oketa kie el obengterir a rechederir e ngar er a skuul.

A skuul er a Imeliik a di chimo el ngar er a Ngerkeai el klou el beluu er a Imeliik Tia el Ngerkeai a ngar er a bita el beluu er a mo bedul a dimes. Ng mo obades a bek el rengedel a Imeliik e a Medorm el kot el kekere a ngar er se el kot el ullebengelel a beluu er a Imeliik er a mo bedul a diluches.

Ng ngar er ngii a rael er a ked el me soiseb er aika el renged. A rael er a Medorm el mo er a Ngerkeai a mo tuobed er a Ked er a Rechelid. A llemelemel tia el rael a ngar er ngii a bekord lluich el metongakl el bukl me a teblo el omoachel me a keburs. A rengalek er a Medorm a sebechir el remolii tia el rael er a chelsel a ede el sikang e ng di aika el omoachel me a keburs a lekie er ngii a ius. A lebebil e se lesa el mo sorir el me er a belurir e te mo ketib e ouked el me remei se el Ongeim el Urreor. E ng di a redemerir a blechoel el olekebai er tir e le te bekikl e lemetemall er a ius.

El ua ta el Ongeim el Urreor e a Mary me a resechelil a kmal mlo sorir el mo er a belurir. Tia el sils e ng di mlo merek a ureril er a skuul e a Mary me a resechelil a mlo katekoi. A Mary a dulang, "Debo er a Medorm e ng diak a skuul er a Kot el Ureor me ng kekemangel a ulengelled."

A rebek el chad a kilngei.

A ltobed er a ked er a Ngerkeai e a sils a bekord ngar er a eru el klok. Te kirel a Chelechui e ngii a obart a sils. A lomes e a eanged el rokir a kmal kebodel. Te mle medenge el kmo ng mo er ngii a klou el chull. Te dirrek el mle medenge el kmo a lebo leklou a chull e ng tuobed a imui er a omoachel er a Ngchemiangel.

A Peter a mlo suebek a rengul. Ng millekoi er a Mary, "A eanged a soal el mo mekngit. A lsekum me ng mo chull e ng ulterekokl el tuobed a imui er a omoachel. Ng mo diak el sebechiu el mo imuul. Mluut el mo er a Ngerkeai kemiu el redil me a Paul. E kemam el meklou ki bo er a Medorm me a klukuk e leko lengikemiu a chedam."

A Mary a dimlak el soal. Ng uluutekangel el kmo ng di sebechel el mengikai el mo imuul er a omoachel a lebo er ngii a imui. Ng mlo diak lemutekangel a Mary. A Peter a dulang, "Mada kede di remurt el di merekmo a debo er a Ngchemiangel." A Peter a ulemdasu er a kmo lemereched el mo er a omoachel er a uche er a leme a chull me ltobed a imui.

A ltebeda er a ked er a Chelechui e ng mocha er ngii a ngerengir. Ng dimlak lemeketeket e ng oimimii a klou el chull.

Ng bekord locha ngar er a eim el klok e tir a ko el merema er a Ngchemiangel. A eanged a kmal chedelkelekang me a chelsel a oreomel a milkelkang e a chull a dirrek a kllungel. A ralm er a omoachel a mla me er bab e kmal mesisicha a berusel. Te dechor el omdasu a kmo ng mekera a lebo leiuul er a bita e ngii a engelekla a teluo el chelechedal a klou el kerrekar. A Peter a mle mereched el mdesuii a usbechel me ng orekedii e kursii el ongesechii er a tkul a omoachel.

Tia el chelechedal a klou el kerrekar a lrirengedii er a mesisiich el kebeas er a bita me a bita. E a Peter a dmung, "Moses, ke orekedii tia el ta er a uak. E ngak a nguu tia el ta el mo imuul. Se el kuldiu el mei e a ta er tirka el ngalek a mo ngmasech er tia el kerrekar. E se el kulengaok e ke olimoim er tia el uak el moba e ngak a mengurs er se el kubang. Se lebe leiull a rebek el chad e kau el Moses a kodekedii tia el kerrekar e orkedau er tia el kebeas e ak ngosukau el loiuelau er a bitang." A Paul a mle medenge el kmo a imui a lmuut el merael el mo klou me a berius a lmuut el kmal mo mesisiich.

A rebek el chad a mla mo imuul me a Moses a mocha rongedii a chelechedal er itia el kebeas e mo suchesokl. Ng mengikai me a Peter a omdai er ngii e ng di a klisichel a berius a mirrusii el ongengetii er tia el olekerodel. A Moses a uleberius el me motechakl er bita er a medal a iisb. Tia el iisb a lodengelii tirka el ngalek el kmo ng dukllel a ius.

A Moses el kmal tilobed a delebengel e le ng milsa a ngerel a ius el blok el kirel a mlo diak el sebechel el mengikai. Ng di uleldiu el kmo, "Ius!" E ngmai a chimal el me mart a medal. A rebek el chad a dirrek el milsa ngika el ius Me tirka el mle kmeed er a Peter a silseuii tia el kebeas e nguu el kolekel el mo bedul a uche er a omoachel el kmal milrengrir. Tia a ulsebelii a klengar er a Moses e ng di dimlak losobel a cheldngelel a ochil.

Picture

A lebe el rei e ng etiu el klok er a. klebese me a bek el obliil a oketa mla mo chachiuaiu.

A Budoch a milekar er a chad el olekiis. Ng mekisa el mo kilungii a kerdel a olbidel e mocha nguu a chesimer. A lenguu a chesimer e te ngelekel el dechor er a medal a tuangel el deblechelech. A lomes er a Peter e ng di chelsechusem er a rasech.

Ng kmal silebek a rengul me ng uleker, "Peter, ke telemall? Ngara me ng ua itia a chull me a eolt e kemiu e meremang?"

A Peter a mlo nguu a deseklel tia el omerolir. A Paul me a Mary a dirrek el milsaod a teletelir. Me a Mary a dmung, "Chedam, ak kmal mlo medakt er tia el ralm el kmal mle cherrechar me ng diak kisa a bertakl. Ak omdasu e ak rirengesii a ngerel a ius el oteb e ng di dimlak kisang." A demerir a ulerrenges er tir e te kauchais a chisir. Ng kmal mle dmeu a rengul er a omerellel a Peter. E ng di dimlak lochotii tia el rengul er a Peter. Ng bai ulungeroel er ngii el kmo, Ng di ta er a chelecha e diak mluut el ouked el mei. Kom di ngar er a Ngerkeai e mengiil er ngak."

Tia se el klou el ched el chei er a tab el buil er a Ongeai el Buil. Me a kereker a di berrebirt el di ua beluu el mo lmuut er a tkul a toachel. A Mary me a retede el sechelil me a Ann a ngar er a che er a belngel a kereker. A Ann a kmal semeriar me ng mla obes er tia el telbilel er a Mary er a chelecha el tutau e di mediderurt. A Mary el dimlak el soal a Ann a lobengterir a mla mo checherd a rengul er ngii.

Ng mocha cheldecheos me a ngimes a mla omengur. Me a Mary a melekoi er tirka el sechelil, "Ng mla mo mekngit el dolengimes e le ng mla omengur a ngimes. Me debo debeche a chelased er a Uchul a Bad e bai dolit a kikoi."

Tia el Uchul a Bad a chimo el klou el bad el delbard er a bita er a debochel el ngar er a medal a toachel. A kereker el rokir a berrebirt e ng di a Uchul a Bad a di omdodaob.

Te melit a kikoi e a Ann a di mediderurt er a mederir. Se el le ua ise e ng mengerechar me a kikoi a obutek a medal. Me a rebek el chad a di kea lsal sebechir el mes a medal a kikoi. A Mary a kmal ngosecha a rengul er ngii e dirrek el merrenga er a resechelil. Me ng oungerela er ngii, "Ann, bo mchelellakl e bom mokiuellam. E kau itia el di mengerechar me a kikoi a obutek a medal."

A Ann a kmal medakt el mechoit me a lechub e ng di telkib el mo er a cheroid er a rua a Mary. Ng omdasu, "Chobo e ngak a kmal medakt el okiuriul. Tirka a kmal kirir el omes er ngak e le lak e ak metemall. A Chedil ng ko er a locha ulemeklatk er tir el kmo te kmal mo kerekikl el omes er ngak me ng diak mekesakl? Te locha a mla a obes?"

Ng dimlak lemeketeket e a Ann a mla lmuut el mo er a mederir a rua a Mary. Ng kmal ngosecha a rengul a Mary me ng dmung, "A isei! Ke kuk mla lmuut el ekong!" E mtechedii el mekedecherur er a ulir e dmu el kmo, "Bo mungil el orrenges kau el tekangel el ngalek. Ke kmal di dechor el chelellakl e omes er se el bad. Ng ngar er ngii a cheualech el ngar er a eungel el kmal mesisiich a belechel. Ke di telkib el ouedikel e ng melechau me ke mad. Alii, ke kmal di chelellakl."

Ng dimlak lebo lemeketeket e te cheridang a rua Mary. A lomes er tia el bad a Ann e ng ko er a di ua bek el bad er a kereker. Ng tiberberk e se el belngel a telkib el kedidai. A bedengel a ko er a mesidokel el becheleleu el outelituich er a mechedelekelek me a cheriich A Ann a omes er ngii e omdasu er a lkungel a demal e le ng di kmeed el mo ua a teletelel. Ng ko er a diak a kdekudel er ngii me a ka le ko er a ngodech a teletelel e a chudelel a ko er a kmal milengelechel er ngii el kmo, "Alii. Ke di telkib el ouedikel e ng melechau me ke mad."

Ng medektang. Ng omekedong, "Mary, be mngikak." A Mary oumechad er ngii me ng lmuut el oleker, "Mary! Mary! Be mngikak! Mary! Ng diak lsebechek el merael. Be mngikak, ak medkung."

Picture

A Mary el medengelii a blekerdelel a Ann a medenge el kmo ng kuk meruul er a chelbeldil. Me ng dmung, "Ng di ungil e le ke kmal tekangel. Ak ko er a dilu er kau el kmo ng diak mobengkemam. Ng diak kiko kulai er kau. Di mdechor er tilechang. A lsekum ng chetim e morael el mo er a blai."

A Ann a melebedebek, "Mo remei? Ak mekera a bo krei? Ng diak kudengelii a rael. E becherei, ng di ta el kuuedikel e ngika el charm a melechak me ak mad."

A lleta a Ann el omes er tia el bad e ng ko er a ngedecha teletelel. Ng ko er a dikea lsal mtebengii a mle bedengel e ng di a lomes er ngii e ng ko er a chedelekelekang. Ng dimlak lemeketeket e ng oltebeda er a chebaod er ngii a kleim el mechedelekelek e mekekemangel el ko er a bersoech Aika a ko er a mererorael el mo bedul bab e ko er a meleludeu.

A Ann a kmal medekta er tia el bad me ng dikea longerodech e dechor el ngellomel er ngii. A ulul a melekedukem me a chadirengul a mengerderid. Ng ngoio a chimal el me oserchii a ulul e le a lomelechesiu er ngii e ng sokol el obkais. Ng mutek a medal e nguim a chaklul e le ng ko er a medidita ku a omerkolel me ngii a ko er a chetelolang. A lomdasu er ngii e ng di sokol el mo obiou. A bo longider a ochil e ng diak lemekider e di ombibritel.

A Ann a metecherekla er a uldesuel a kmo, "Ngika el kdekudel el charm a di bita el mla melechak me ak locha medei. A rokui el kdekudel el tekoi el ua se el btelul a soldau me a Dirrangas a dirkak lechitechetur a bedengek el ua ngika el kdekudel el charm."

A Mary el kmal soal el mengedub er a Kliis me a lechub e ng Did ngii me a resechelil a blechoel el olibngokl er ngii er a Ann. E le a delal a blechoel el mengelechel er ngii el kmo, "Se el bo mongedub er a beluu e ng diak molai er a Ann. Ng metitur el mengikai me ng mo el remos. ' Me se el lebo longedub e ng blechoel el omart er ngii er a Ann. E ng di a Ann a di blechoel el di mo metik er ngii er a beluu.

A ta er a klebesei e a Mary me a sechelil er a Sally el ngelekel a Lulk a mildesuii a ta el keuad. Me te dula er a Ann el kmo, "Debo doilil er a blil a Tina e donga a cheluchau." A Tina el ngelekel a Bedul a ta er a kmal sechelil a Mary.

Me te merola el mo er a chelsel a beluu. A lebocha lekirel tia el mechut el uum er a blil a Chim e a Mary a duorm a medal er a Sally. A Sally a mocha dechor e dmung, "Mary! Ka me e kuuchais er a ta el tekoi A chelii e ak mle engelakl er tia el di mle ngak el tang. Ak milsa a btelul a soldau. Ng di merserasech e melitai er a bita el tuangel el mo er a bitang. E a bosel a mle ulsirs er a ubeng. Ak kmal mlo medakt me ak di lilangel e lmuut el chemiis el mo er a blik."

A Mary a rullii el leko ng kmal medektang. Ng dmung, "A chedil e Sally. Ak kmal medekta el di ngak el ta el me okiu tiang."

A Sally a lueta el dmung, "Tia a mla er ngii a soldau er a Siabal el mlad er ngii. Me se ledi lekid el ta el me engelakl e ng soal el melengel e omoes er kid."

A Ann a kmal medekta me ng di urrekodel ku er a bilel a Mary. Me a Mary a meltii el dmu er ngii. "Ann. ke kmal orrenges! Ng kmal diak mluut el di kau el tang el me okiu tiang. Ng kmal chetik a lebosau a delebengel ngike el soldau."

A Ann a kmal mlo oumera aika el kdekudel el chais. Me ng ko er ia di mededekdakd e te merema imuul er a Otertong. A lemerema el kirel a blil a Ur e te rongesii a ko er a ollangel el reek. Tia a ko er a kmeed el mo ua lengelel a daob er a chiloil. E a lsal kmal mo ungil el orrenges er ngii e ng ko el a mo ngerel a mechas el mengebechub. A Mary me a Sally a mlo kasoes.

E a Mary a ouchisa er a Ann el kmo, "Sekid el kekere el kerrekar a ngas. A ngas a mle chad e obult el mo kerrekar. Ka mues aike el llel el ko er a chui el mechetngaid e mekemangel. Ngika el Dirrangas a kmal mle mekemangel a cheiul e mechedelekelek. Ng mla er ngii a di chimo el ngelekel el redil el ua a klungem. A ta er a klebese e ngika el ngalek a milengedub er a Kliis e remos. A Dirrangas a kmal mlo mekngit a rengul me ng di ulebult el mo kerrekar. Ka lak mongerodech e morrenges er ngii el lmangel Ke rongesii ng diak?"

A Ann a mera el rirengesii a ko er a langel e a lomes aika el leko ng cheiul ngika el chad el kerrekar e ng meteterakl er a sesengel a eolt. Ng kmal medekta me ng di olekekeed ku er ngii er a Mary. A Mary a liluut el dmu er ngii, "Sang, se el ledi lekau el ta el me engelakl e ng mo soal el melai er kau e le a rengul ke ngelekel."

A Ann el kmal medekta er tia el ngas a uleker, "Ng mekera e ngoikak?"

A Mary a ulenger, "E ng diak mues aike el cheiul? Aike a sebechel el metamet el me er tia el rael. Aike ia lousbech el melebed er a remekekere el ngalek el ua a meklungem." A uriul er itia e a Ann a mlo diak lsebechel el modurech el mo er a beluu a lak a chelmengel.

Ng dechor el ngellomel er itia el bad e ngii a lueta el lotobed a klde er a chimal el ko er a bersoech. Ng di ua a teletelel aike el di mla tuobed el kleim e ng di chelecha e ng di melemalt el melutk er ngii. Ng di mle telkib e ng duum a ko er a chaibibeob e chedelekelek er a delongelel aika el ko er a bersoech Tia el klalo el ua a kllungel a chimo el kedols el lius a ngar er ngii a teblo el ko er a. medal. Aika el medal a di ulturk er a Ann.

A Ann a dikea lechelmengii a rengul el chelebangel er ngika el kdekudel el charm. Ng meriik el osiik er a rua a Mary e diak lesterir. A loriik el mo bedul tia el medal a touachel e ng mesa a chimo el kmal ngodech a teletelel el bilas el omtitechakl. Tia a ko er a teletelel a kahol e becheleleu a chesbereberel. Ng oltak er a rekmal ngodech a teletelir el chad. A chierir a becheleliol el ua a bedengel a eabed. Me a bedengir a ko er a mengeleu el bekerekard el ua a bedengel a ilild el el bobai. Me a lechachedecheduch e ng kmal ngodech a ngerir me a tekingir.

A Ann a mlekider a delechil e dobedebeka a tekingel a chudelel er a Agnes. A Agnes el kot el klou el ngelekel a Budoch el redil a miltecholb el mo Kristiano. A uche er a lorael el mo mesuub a osisecheklel a tekoi el chelid e ng mle blechoel el olsisechakl er a Mary me a Ann. Ng mle blechoel el omeklatk er tir el kmo, "A remekedung a mo er a babeluades e a redengerenger a mo er a beluurangau." Ng dirrek el mle blechoel el olecholt a bilt er a reanghel el becheleliol e medidiich a chierir me a bedengir me a bilir.

A Ann a omdesuang, "Ak locha medei me tirka a reanghel el me melai er ngak el mo er a babeluades."

Se el omdasu a kmo ng remiid el obengterir tirka el ngodech el chad el mo er a diak lodengelii el beluu e ng ko er a kmal mo meringel er ngii. Ng mocha a melecheluches er a uldesuel a betok el tekoi. Ng melebedebek, "Chobo e ng mo diak a omeka aike el cheremek el ngelekel a malkureomel? E a Tama, ng techa a mo oba el mo mengedub er a taoch? Ng chebuul ngike el ngelekel a chesisebangiau el kulekur a ochil er a chetebtel a kemim er a rebai er a blil a Mad. Ng ulterekokl el mo mad a lak a chad el mo nguu. A kuldengei e lemlak kumak er ngii. Ng di kmal soak el oucharm a chesisebangiau me ng di ulemeu e ak mekur. E a delak, ng techa a mo mengelim er ngii el mo er a Cheliuis. E a demak, ng kmal mekngit a renguk er ngii."

Picture

A Ann a mlo diak lekilmeklii a lengelel. Ng longela el omekedong er a demal, "Chedam! Chedam! Be mngikak.."

A Ann el kmal meketeketa el lmangel a dimlak el rengesterir a rua Peter er a lolikes el me er ngii. Ng di kilbetiekl er a chimal a chad er a lekiderii el ongesechii er a brer. A lechisngekl e ng Peter me a Paul. A Peter a oker er ngii, "Ngara me ke lmangel? Ke klsakl? Aki di ngar er a telia el kereker e orrenges er kau el lmangel."

A Ann a meriik el osiik er tia el bilas e diak lesang me ng di merreko el melutk er tia el kdekudel el bad. A Peter er a lesa tia el bad e ng di mle mereched el medir a klibiskang e omurech. E meltii el dmu er a Ann el kmo, "Ke kmal. mesaul e Ann. Kemam itia er a tutau el me er a chelecha el kimosiik er a mo olel a Chedam er a kebesengei el bukitang. E kau a bai di ngar er tiang e metik er ngii."

Ng ko er a kmal ungia a rengul a Ann me ng mla obes er a dektel me a kodellel. Me ng mengedub e mengaikedaob er a bita er a brer. A Peter a mocha a ongesechii tia el bukitang er a brer. E dmu er a Paul, "Tia a mla mo sebechel el ousbech er ngii a Chedam el mo mengereel er a kebesengei a odimir a rechad er a ngebard me bai bo derei e kede dirk mo omeliik a imelir tirke el chad er a ngebard el" mengur.

A lolikes el mo soiseb er a taoch e te omes er a rechad el ngar er a kmal klou el bilas e diak lodengeli a uchul a omerolir. Ng oker er a Peter, "Te me mekera a rechad er a ngebard er a beluad."

A Peter a melasem el mesaod a urerir tirka el chad er a United Nation Visiting Mission. A Paul a diak el sebechel el ticherii a belkul tia el kmal klou el tekoi el losaod er ngii a Peter. Me ng dirrek el diak lesa a kmal ultutelel tia el odngelir tirka el chad er a ngebard. Ng bai di ulemdasu el kmo te mla osengur me ng dimlak lebo lotoir a rrull e di kea lebo el odingel a bedeklel.

A Ann a kmal mle soal el oker er a Peter el kmo a rechad er a ngebard te ua reanghel. E ng di ko er a bekikl el oker e ho lomekako er ngii el kmo ng ouanghel er a rechad er a ngebard me a lechub e ng ouchad er a ngebard er a reanghel. Me ng di merreko el oker, Kede ngmai a chelasir a rua a Mary?"

A Peter a dmung, "Bechei. Te mlo er a ongduoll e merekung e le tiakid el mla keriik."

Tia el kebesenge e a Budoch me a rengelekel a omesoil. E a Budoch a ko er a kmal chemat er a Ann. Ng dmung, "Tia a lemlak lebo er a chei a ngelekek e ng dimlak lemesiik a olek? Chelecha e Mary e se el bo er a chei e kom rullii a chelasel a Ann."

A Mary a kimir a cheril e a Peter a dmung, "Ng kmal kirel el mo ua isei."

A Ann a kmal mlo ungil a rengul.