pageok
PDF version (415k)

Picture

translated by Teodosia Faustino
adapted from Hansel and Gretel
illustrated by Starla Stone

 


 

Ng mla er ngii a chimo el blai el mla er a medeldelechel a klou el oreomel. Tia a lekiliei er ngii a ta el rubak me a bechil me a rengelekir. A mle ngklir tirka el ngalek a Hansel me a Gretel.

Ngika el rubak a mle chad er a omelobech el kerrekar. Seikid el taem e ng dimlak a kmal urreor me a cheral a kall a meringel. Te kmal mle betok el chad a mle songerenger. Me ngika el rubak me a telungalek er ngii me te bebil er a remle songerenger.

A ta er a klebesei e te mla mo bad tirka el ngalek, e a rubak me a mechas a chachedecheduch.

Ngika el rubak a dilu, "Kid kede mo mekerang? Ng mla mo diak a chemutii me a kiabets a bla dekang. E a medechel el blauang a dikesai."

Ngika el mechas a diak el mera el delrir tirka el ngalek me ng diak lomekerreu er tir. Ng dilu el kmo, "Ng mera el tekoi aika el molekoi. Mei me denguu a Hansel me a Gretel el mo choititerir. Kede mo mengoit er tir er a oreomel."

A demerir a kmal betik a rengul er tirka el ngalek Ng dilu el kmo, "E rrang, tia a kmal meringel er ngak el tekoi el moruul er ngii."

"Me a lsekum e ke melekoi el ua isei, e bechikid me demad er a kall." Ngika el mechas a di millekoi a betok me ngika el rubak a mocha a kongei.

Picture

Tirka el ngalek a mle songerenger me ng diak el iit a mederir. Te rirenges aika el cheldechedechal ngika el mechas me a demerir. A Gretel a kmal medektang me ng longelang.

A Hansel a dilu er ngii, "Lak mlangel e ak mo oungerachel er kau. Te dimlak lebo el bad el mengiil er a demerir me a delrir el mo bad Me tia er a lebo le bad, e a Hansel a ngilu a chesimer er a rebai e mlo tuobed. A ltebedang e a buil a kmal ungil e ngii a omes a mekekerei el bad el berriid. Ng mlo tmaut el meruu aika el bad el mesuk er a boket er ngii. Ng mlo tmuu er a blai e dmu er a Gretel el kmo, "Ng ngar er ngii a ungil el uldesuek er a klukuk."

A lebocha el tutau, e a delrir a merema el olekiis er tir. Ng dilu, "Bekiis kemiu el mesaik el ngalek Bekiis e kede mo omngar er a chelecha el sils. E tia a keliu el blauang. Kele monga er ngii er a chelechang, e le ng mo diak a keliu er a sueleb. Tilecha ia keliu er a chelecha el ta el sils."

Tia er a lorolang, e a Hansel a ullab a mekekerei el bad e a Gretel a uleba tia el kelir el blauang. A delrir a ullab a ralm el oeak a uchei, e ng demerir el oba a otilech, e ng Gretel el oba a blauang, e ng Hansel el olab a bad.

A demerir a dilu, "Morechedau e Hansel e lak mko er a di ngar er a uriul."

"Ak omes er a cheremek el katuu e chedang. Ng ngar er a chado el soal melmesumech er ngak." E a lechub e ng omekmeoud er ngii e orrebet a bad er tia el lorael er ngii.

Ng kmal mle kekemanget el omerael me a Hansel me a Gretel a kmal mla mo mesaul. Tiaikid e a delrir a dula er tir, "Mngar er tiang e molengull e momengur.

Picture

Ngak me a demmiu a mo omngar, me a lsekum ko mo mesulaul e ko mo bad.

A Hansel me a Gretel a mlo dengchokl e mocha a omengur el menga er tia et kelir el blauang. Te ulerrenges er a ko er a omelobech me a rengrir a demerir a di kmeed E a lechub e tia el ulerrenges er ngii a merat el kerrekar el kuk mo subechii er a tang se leme a eolt.

Te dilengchokl el mo el mocha a mesulaul me te mocha a mechiuaiu. E a lebekisa e ng mla mo klebesei e tir a di tir el tang.

"A chedil e Hansel, ng kmal milkolk. Kede mekera e mo er a blid?"

Ng melekoi el ua ise e longela el kmal el medektang.

"Lak mlangel e Gretel e dechiilii a buil el me ngmasech me bo el mellomes e bo el sebeched el merael."

Te dilengchokl el telkib e ng ngosecha a buil me a aika el bad a mocha a mengeldoech.

A Hansel a mocha a oteklii a chimal a Gretel e te mocha a omdid aika el bad e merael. A lemellemesa e te mocha a tmoech er a blirir. Te rirurt el mo melngod er a chesimer. Me tia er a lolngod e ngika el diak el mera el delrir a mle nguu a chesimer Ng kmal mlo kesib a rengul.

"Kemiu a mera el dengerenger el ngalek Ko mla er ker me a rengmam ng mla mo chetimiu el mei." Ngika el mechas a millekoi el ua isei el dimlak el ungil a rengul E ng di ngika el rubak a kmal el dileu a rengul.

Uriul e ngika el rubak a mlo sebechel el kuk osiseb a sesei el udoud. E ng di dimlak el meketeket e ngika el mechas a kuk mocha a melekoi a chitir tirka el ngalek Ng millekoi er ngika el rubak el kmo, ng mla mo diak a keled el blauang. Ng di ikaikid me ng di mekang e kede mo olsengerenger. Mei me deluut el mo mengoit er tirka el ngalek. Kede mo mengoit er tir er a medeldelechel a oreomel , me a dengerenger el Hansel a mo diak el betik er a rael el mei.

A Hansel a rirengesii ngika el mechas el liluut el melekoi er ngika el rubak. Ng ulemdasu er a mo meruu a bad Ng ko er a lluut el mo bad a delrir me a demerir e ng mlo melai er a chesimer er a rebai A lebo e ng urringel a chesechesel er a bab me a eou Ng luueta el mocha a mechiuaiu e omdesua er a kuk ta er a rolel.

A lebocha el tutau e te kuk mocha a meruul er a di osisiu el teletael. Te milsa a kelel a Hansel me a Gretel el blauang, e merola el kuk mocha er a oreomel. A Hansel a liluut el mo er a uriul e di omekmeoud er ngii.

"Mei e Hansel, ngara me ke di ngar er a uriul?"

Ak omes er a cheremek el belochel el ngar er a chado er a blai e soal melmesumech er ngak.

Dengerenger! cheremem el belochel er ker? Tilecha a dichel a sils el meluich er a blil a chat. Ngika el mechas a mellekoi el ua ise el kmal kesib a rengul.

A Hansel a di mla er a uriul e melebtib er tia el kelel el blauang el orrebet el olengchelel er a rael. E ng di tirka a milrael er a kmal kekemanget el rael.

A lemerema er a kmal medeldelechel a chereomel, e a demerir me a delrir a dilu e tir, molengull e mchilemam e ki bo momngar me aki mei. Te mlo dengchokl e olengull, e a lebocha el sueleb e te mocha a omengur. A Hansel a dimlak a kelel me te milenga er a kelel a Gretel, e mocha a mechiuaiu.

Tia er a lebekisa e ng mla mo klebesei, e tir a di tir el tang. A Gretel a dimlak el langel e le ng medengei el kmo, a Hansel a riruul a olengchelel a rael. Me tia er a lengesecha a buil, e a Hansel a choteklii a chimal a Gretel e te merolang.

E ng di tia er a lorael, e ng dimlak a ta el tebetbil a blauang el lesang. A suebek el charm er a chereomel a mla kmang.

Tirka el ngalek a milrael el ta el kesus me a ta el sils. A leko te osiik er a rael e a lechub e te bai mla menga el mo cheroid.

Picture

Te kmal songerengera e diak a kall, me te di milenga a mekemim el kudamono. Te di milrael el mo el mo e kmal mesululang me te mocha a mechiuaiu. A lebocha el tutau me lebekiis e te liluut el mo merael Te di milrael el di milrael el mocha er a mesechesechel a oreomel.

Tia el omerolir a mlo el mo soiseb er a oreomel el kmal meklou a kerrekar er ngii. Ng diak a ngodech el ko er a chudel me a bung el delalem er ngii me ng kmal mechilou a delongelel.

Picture

Te milrael el me e orrenges er a kmal ngerel a charm el melekoi. Te ulemes el mo er a bab e a lomes er ngii e ng merrirs a osebekel. Ng mengitakl e se el lebo el merek e ng suebek e melekoi el ua lolekoi er tirka el ngalek el kmo mobengkek.

A Hansel me a Gretel a uleakullel ngika el suebek el charm. Te mle el me tmoech er a chimo el blai el blauang a kbekbel e ouchado a keek. E a kukis me a kiangde a bereked er a mado er ngii.

Tirka el ngalek a rirurt el mo mengang e le te kmal songerenger. A Gretel a ua isei el menga er a kukis me a Hansel a telikm a ngerel er a kiangde e di mle kkiu el rongesii a ngerel a chad el melekoi. Ng dilu el kmo:

Nibble, nibble, noltage

Te ngara tirka el menga er a blik?

Tirka el ngalek a ulemulak er ngii el kmo:

Ng eolt el meloko er a kerrekar.

Picture

Tia er a ledu el ua isei e ng menga a chesimer e ng me tmoech a mechas e mera el mekngit a medal. Ng kekemanget a isngel e ko er a kulukel me a otengel a deludeu e di eruo a ungelel er bab me a teluo er a eou. Tirka el ngalek a kmal mlo medakt me a leko te chiisung. Ngika el mechas a okere el kmo, "Rengelekei ko mle mekerang? Mei me dekiei e ak kmal mo ungil mengedmokl er kemiu."

Te mle tmu e ng ngoititerir el mo er a belngel a ulaol el ngar er ngii a bek el bedengel a ungil kall. Ng mla er ngii a bangkeik me a rodech me a lmuut el bebil. Tirka el ngalek a mlo dengchokl e omengur.

Tia er a lomengur tirka el ngalek e ngika el mechas a mlo meruul a dukllir. Aika el bet er tir a mla er ngii a medemedemek el oteremodel me a chiull me a dekedekel a kmal beches e ungil el sits.

Tirka el ngalek a mlo merek el omengur e mlo mechiuaiu. Me tia er a lemechiuaiu e ngika el mechas a mlo me ng omes er tir. Ng kmo, "Mm! Mm! Mm. Ak ungiang! A rengmiu a kmo, ak mera el mo ungil er kemiu? Ng diak modengei el kmo a uits a bekerekard a chelsul a medal e sebechel el turengur a cheroid el bau. Se el kmal sebechel el turengur a burir a rechad. Se er a chomorael er a chelsel a oreomel e ak tirrengur a bumiu. Tia el blai el di merekos a omaol er a remekekerei el ngalek. Kekedel er a kulungel a bumiu e kungiil er kemiu."

A lebocha ltutau e te dirk mechiuaiu tirka el ngalek e ngika el mechas a kmal ngemekela me ng mo el okisterir. "Tirka a meral el choisii."

Ng di mlo mtechedii a Hansel er a bet el otengelii e kursii el mo er a rebai me ng osmerii er a blil a debar. A Hansel a uleldiu e lmangel e ngika el mechas a okor e mecherei.

Picture

E mei el tmuu er a blai el di merngul el olekiis er a Gretel. Bekiis kau el mesaik. Mereched el mo meruul a kelel a ochedam. Ngar er a iikr er a chelsel a blil a debar. Sei el dokelii el mo ungil e ng kmal mo ungil a telemtemul a bo donga er ngii.

A Gretel a lilangel er a lolekoi ngika el mechas el ua isei.

"Ngara ke lmangel er ngii kau el dengerenger."

Bek el tutau el lebekiis a Gretel el melengoes aika el mengedelebuu er a rechad el kall e olab el mo omsa a Hansel me ng mengang. E ngika el mechas a kuk bek el tutau e lebo lomes er a Hansel el kmo ng mla mo kedelebuu ng diak.

Picture

Se lebo er a blil a debar ngika el mechas e ng kmo, "Hansel, ka mochotii a chimam me kisa el kmo ke mla mo kedelebuu ng diak."

E ng di Hansel a diak lolecholt er a chimal. Ng oltobed a chiuesel a malk el olecholt er ngii. E ngika el mechas a mekngit a osengel me ng diak el ungil mesa a ngarang: Ng ulemdasu el kmo tia el chiuesel a malk a mera el chimal a Hansel.

A lebocha lemerek a eua el sandei, e ng ko er a rro a rengul er a Hansel el diak lebo el kedelebuu. Me ng ko er a kmal meuda er a rengul. "Gretel ng kmal kekeringang a renguk el mengiil er a Hansel el mo kedelebuu. Ng soak a lebo el belsilek er a kebesengei. Mereched el mengeald er a mekeald.

A Gretel a lilangel e meluluuch er ngika el mechas.

Ailecha el lengelem a diak a ngara el lebo el rellii. Ng bai ungil a cholak mlangel. Ngika el mechas a chilemlii a meringel el ngau. "A kot e kede mo meruul er a blauang. Ak mla rometii e mla obkuuk me ng mla mo kirel el bo dolul er ngii." Ng melekoi el ua isei e mkisii a stob.

"Tia a chomomdasu e ng locha mla mo ungil el mekeald. Mei me motungii a btelum e mosang."

A Gretel a leko ng mochung, e ngika el becheleleu el suebek el charm a melekoi el ko er a me engelakl. Ngika ngike el suebek el charm el ulemekrael er tir er a lengar er a chereomel. Se el lorrenges er ngii a Gretel e ng mengitakl el kmo, "Alii, alii kele bo momes er a chelsel."

A Gretel a dimlak lomes er a chelsel Ng dilu er ngika el mechas, "Mosisecheklak e ak metitur. Ka bo er a teletelel e kisekau."

Picture

E a kebelung. Tia a kot el beot. Ke di nguu a btelum el otungii er a chelsel e merekii a osengem er a chelsel Mosang, tiakid a teletelel!"

Tia er a lotungii a btelul er a chelsel e chosmerii e chosechesii. Ng chiliis el mo er a rebai er tia el lengar er ngii a Hansel.

Ngika el mechas a uleldiu, e lmangel e melechesokl er a chelsel itia el stob. Tia a mle ulebengelel ngika el mechas.

Picture

A Gretel a mlo er a Hansel e kmo, "Kede mla a suobel !" E solae e mocha a nguu a chesmerel itia el blil a debar e otebedii a Hansel. Te mlo kaiuechull e merdekekl el terung e kmal ungil a rengrir.

Ng dimlak el meketeket e a lomes e te mesa ngika el suebek el charm lulemekrael er tir me a lmuut el bebil er a charm. Aika a rireboreb er a chedeuel itia el blai. Aika aike el suebek el charm el milenga aika el tebetbil a blauang el ulemriid a Hansel. Aika el suebek el charm a ullab a ngisel a chesiuch me a kuk bebil er a meringel chad el bad. Te ullab el omsa a Hansel me a Gretel. A Hansel a di mlo mui a chimal me a Gretel a mlo mui a bilel. Aika el charm a milngitakl: Kom kmal mlo mesaul er a tebetbil a blauang.

Aika a meringel el chad el bad el klokliu.

A Hansel me a Gretel a katekingang el kmo mereko me me dorael e tia a cheremelir a reuits.

"Ng kmal mla mo soak el mo er a blid e Gretel."

"Choi, me ngak me ng kmal soak el merael e ng di kede mekerang e mo remei?"

Te chachedecheduch el ua isei er a bita er tia el klou el telelluk e ngii a merema a chimo el klou el debar. Tirka el ngalek a kmal mlo ungil a rengrir. Ngika el debar a milngikai el mei me tirka el ngalek a ngilasech er a ulkel e ng otekterir. Tia er a lengar er a ulkel ngika el debar e te millengelakl a betok el meklou el kerrekar. Te milrael el me el me, e a lomes e te ko er a medengelii tia el oreomel. Ng di mle telkib e te merema er a ulebengelel tia el telelluk. Te mlo kmerd e ulureng a sulel ngika el debar.

Te milrael el melemolem er a ta el kekerei el rael. A lemerema Itobed e tia a blirir. Tirka el ngalek a rirurt el di mlo el nguu a chesimer.

Te di ngiluu a chesimer e remurt el mechulii a demerir. A demerir a lilangel er a ungial a rengul e omechull er tir.

Tirka el ngalek a mocha a oltobed aika el meringel el chad el bad me a ngisel a chesiuch.

"Ng dikea deluut el mo songerenger. Aikakid meringel el chad el bad."

Te oltobed e okere er a demerir el kmo, "Ngar er ker a delemam?"

"Ng ngilasech a rengul e le ak di melatk er kemiu e diak a cheliuek me ng mla ngmai a kloklel e merael."

Picture

Picture

Teachers' Manual

Tia el unit a milruul el rengalek a di tir el oureor e a sensei a di merael er a delongelir el olengeseu er tir.

General Objectives:
1. Kede meruul er a ngalek el mo er ngii a klemeriar el reng er ngii er a omenguiu me a omeluches.
2. Kede omekdubech er a kldachelbil a ngalek el mo sebechel menguiu e medengei a belkul aike el longuiu.
3. Kede omekdubech er a kldachelbil a ngalek el mo sebechel el menguiu e medengei aike el lechukl er a babier, e dirrek el mo medengei aike el diak el lechukl. Ng di longuiu e ng mo medengei el kmo, ng sebechel el dilubech.

A usbechel tia el babier a ua ikakid el beldukl er a eou:

1. Mocholt a tekoi (words)
2. Mochotii a teletelel a cheldecheduch
3. Monguiu
4. Moruul a exercises (moluches er a babilngem)
5. Sensei me a rengalek a omes e merritel el kmo tia ng ua a ngara el cheldecheduch. (evaluation)
Omeruul er a uchei er a omenguiu
1. Olechotel a belkul a tekoi (word)
2. Omeksemeriar

Word-Study Skills

I. Omesodel:
Ka momes aika el phrase el beldukl er a eou. Monguiu e momes aike el tekoi (words) el ngar er a eungel. Molilt er se el word el momdasu er ngii e a ta er a phrase a mo belkul me mlechesii el kmo ng ongetela, e mlechesii se el ochur e mlechesii ise el word er a bita er ngii.

Ex: 2 dukllir

1. Se el kmal chelsel a oreomel. ___________
2. Se el lebad er ngii ___________
3. Ng dertelkib er a kall me a lechub e ng klalo ___________
4. Se el lia lok er a blai a chad ___________
5. Se el lemui a kall er a ngered ___________
6. Ng ta er a bedengel a iasai ___________
7. Ng kall el blechoel el donga a letutau ___________
8. Se el dengar er a bab e dongoit a klalo ___________
9. Se el doltirakl ___________
10. Se el dolecha a kall el mengususeu a charm ___________

osechesii

omdid

telikm

orrebet

kiabets

blauang

omaol

tebetbil

medeldelechel

 

dukllir

 

II. Omesodel:
Ka momes aika el cherrungel el uldasu (sentence) el beldukl er a eou. Mousbech a aike el tekoi (words) el mo er a aike el blank. Ke luchesii el kmo ng ongetela el sentence e luchesii se el word er a bita er ngii. Ng diak lebo el eru el mousbech er a ta el tekoi (word). Ke meluches er a babilngem: Ex: 2 milkolk

1. Lorael e le ___________ me dekiei.
2. Me mtuu me monga a
___________.
3. Ng mla mad a olbidel me ng ___________.
4. Ng ___________ e diak lorrenges a tekoi.
5. Mnguu a odoim el loia er a ___________.
6. Ng diak el mengai a chesimer el ___________ chesechesel.
7. Mokokau el omengur e ke kmal ___________.
8. Ng soam el menga a ___________.
9. Lak mouruul er a ___________ er tiang.

bechikid

milkolk

dengerenger

stob

urringel

bangkeik

mengeald

lengelem

kudamono

kedelebuu

   

III. Omesodel:
Moruul a cherrungel el uldasu (sentence). Ke ousbech aika el tekoi (words) el beldukl er a eou. Ke meluches er a babilngem
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. mesulaul
2. mengeald
3. kudamono
4. stob
5. telikm
6. kisekau
7. kedelebuu
8. osechesii
9. milkolk
10. kiabets

IV. Omesodel:
Moluches aike el tekoi (words) el lebo lolekoi a sensei. Ke meluches er a babilngem. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

V. Omesodel:
Momes aika el tekoi (word) el beldukl er a eou. Mosiik el kmo ng milengai er a ngara el tekoi. Mlechesii a tekoi e mlechesii se el uchul a tekoi (root word)
tekoi (word) uchul a tekoi (root word)

1. milkolk ____________
2. dengerenger ____________
3. omekmeoud ____________
4. orrebet ____________
5. mosisecheklak ____________
6. omekdelebuu ____________
7. urringel ____________
8. omelecholech ____________
9. chosechesii ____________
10. melemolem ____________

Momes aika el tekoi (words) el beldukl er a eou. Monguiu e moluches a past tense er a babilngiu. Ke luchesii a word me a past tense er ngii. Tekoi (word) Mla mo merek el tekoi (Past Tense) 1. orrebet _________ 2. omdid _________ 3. omaol _________ 4. chosechesii _________ 5. melemolem _________ 6. mengeald _________ 7. omekdelebuu _________ 8. omekmeoud _________ 9. mecherei _________ 10. melebtib _________ _________

VI. Omesodel:
Ka monguiu aika el cherrungel el uldasu (sentence) el ngar er a eou. A lsekum ke omdasu el kmo ng merang e ke luchesii a tekoi (word) el merang. E a lsekum e ng diak el merang, e ke luchesii a diak. Ke luchesii el kmo ng ongetela el sentence (ochur) e luchesii a merang me a lechub a diak er a bita er ngii. Ke meluches er a babilngem Factual Comprehension

   

_Merang__

 

__Diak__

1. A Hansel me a Gretel a kilie el obengkel a mera el delrir.

  __________   _________

2. A demal a Hansel me a Gretel a obengkel a mera el delrir.

  __________   _________

3. A demerir me a delrir a reua Hansel a mlo mengoit er tir.

  __________   _________

4. A reua Hansel a kmal mle ungil beserir.

  __________   _________

5. A delrir me a demerir a reua Hansel a milengoit er tir er a daob.

 
__________
 
_________

6. Te mlo choititerir e te lmuut el mei.

  __________   _________

7. A reua Gretel a mle ungil a rengrir el ngar er a chereomel.

  __________   _________

8. A delrir me a demerir a reua Gretel a mlo eru el lebo longoit er tir er a oreomel.

 
__________
 
_________

9. A reua Hansel a dimlak el mecheuid er a chereomel.

  __________   _________

10. A demerir a reua Hansel a chad er a omelobech el kerrekar.

 
__________
 
_________

11. Te mle blechoel el songerenger.

  __________   _________

12. A reua Gretel a miltik er a blai el di kiangde.

  __________   _________

13. A suebek el charm a ulemekrael er a reua Gretel.

  __________   _________

14. Te miltik er a kmal ungil a rengul mechas.

  __________   _________

15. Ng dimlak el Uits.

  __________   _________

16. Ngika el Uits a chilsmerii a Hansel.

  __________   _________

17. A Gretel a uldbechii a Uits el otungii er a stob.

  __________   _________

18. A Uits a milseseb el mad

  __________   _________

19. A katuu a uleltak er a reua Hansel.

  __________   _________

20. A reua Hansel a ullab a ngisel a chesiuch.

  __________   _________

VII. Omesodel:
Monguiu e mosiik er a tekoi (word) me a lechub e ng phrase el ungil el mo merekui er a cherrungel el uldasu (sentence). Ke luchesii el kmo ng ongetela el sentence (ochur) e luchesii ku se el word me a lechub e ng phrase el mo merekui er a sentence Ke meluches er a babilngem.

1. A Hansel a ochedal a
a. Susan
b. Gretel
c. Mary
d. Grace

2. A Hansel a merruu a
a. meklou el bad
b. meklou el kall
c. mekekerei el bad
d. mekekerei el kiangde

3. A Gretel er a le ngar er a chereomel e ng
a. mlo ungil a rengul
b. mlo smecher
c. mlo medakt
d. mlo ocherchur

4. Ngika el mechas el bechil a demal a Hansel a
a. mera el delal
c. ngelekel a sensei er ngii
b. ta er a sechelil
d. diak el mera el delal

5. A Hansel me a Gretel a mle
a. eru el lebo longoit er tir
b. ede el lebo longoit er tir
c. ta el lebo longoit er tir
d. eua el lebo longoit er tir

6. A Hansel me a Gretel a mle
a. ngalek er a skuul
b. ngalek chebuul
c. ngalek ilteet
d. ngalek merau

7. Ngika el Uits a
a. omekeroul er a rengalek
b. olisechakl er a rengalek
c. menga er a rechad
d. mengelebed er a rechad

8. A resuebek el charm a ulab a
a. kall el omesterir a reua Hansel
b. ilumel el omesterir a reua Hansel
c. Ngisel a chesiuch el omesterir a reua Hansel
d. Udoud el omesterir a reua Hansel

9. A uldbechii a Uits lotungii er a stob a
a. Hansel
b. rubak
c. Gretel
d. suebek el charm

10. A Hansel me a Gretel a mle
a. teru el ochad
b. teru el sechelei
c. teru el odam
d. teru el ongalek

VIII. Omesodel:
Ka monguiu aika el cherrungel el uldasu (sentence). A lsekum a chomomdasu e ng sebechel duubech e ke luchesii a choi. E a lsekum ng diak e ke luchesii a diak Ke luchesii el kmo ng ongetela el sentence (ochur) e luchesii a choi me a lechub e ng diak er a bita er ngii. Ke meluches er a babilngem.

Inferential Comprehension

   

_Choi_

 

_Diak_

1. A delrir a reua Gretel a mle mechechei er tir.

  ______   ______

2. A reua Gretel a mle medinges er a lengar er a oreomel.

  ______   ______

3. A Gretel a mle medakt a milkolk me ng lilangel.

  ______   ______

4. A Uits a milngeblad er a reua a Hansel.

  ______   ______

5. Ng mle soal el oungalek er tir.

  ______   ______

6. Tirka el ngalek a betik a rengrir er a Uits.

  ______   ______

7. A Hansel a mle bekudasu.

  ______   ______

8. A Uits a mle ungil a medal el mechas.

  ______   ______

9. A reua a Hansel me a demerir a mlo meteet er a uriul.

  ______   ______

10. A resuebek el charm a mle ungil a rengrir er a reua a Gretel.

  ______   ______

IX. Omesodel:
Ka monguiu er tia el paragraph el ngar er a eou. Mongerrungel er ngii el mo chimo el cheldecheduch. Ke meluches er a babilngem.

Omengerrungel el Cheldecheduch

A ta er a klebesei e ngika el Uits a mlo oldingel er a Hansel er a blil a debar. E a lebo e lomes er ngii e ng kmal kedelebuu. Ng dilu el kmo, "A good ke mla mo ungil _____________."

X. Omesodel:
A oreomel er a ngebard a meklou. Ng betok a kengaol el charm er ngii. Ka moluches er a cheldechedechal a Gretel. A chomomdasu e ngara me ng lilangel er a lengar er a oreomel? Ke meluches er a babilngem.