pageok
PDF version (296k)

Picture

written by Yosko Malsol
illustrated by Donald L. Buchholz & Joy Goodenow

TABLE OF CONTENTS

Rekung
written by Yosko Malsol
illustrated by Donald L. Buchholz

Kerrekeriil
written by Yosko Malsol
illustrated by Joy L. Goodenow

Ng Ua Ngara A Loruul A Kelel A Dellomel?
written by Yosko Malsol
illustrated by Donald L. Buchholz

Merael El Dellomel
written by Yosko Malsol
illustrated by Donald L. Buchholz

Picture

Picture

Mla er ngii a chimo el redil el Rekung el kiliei er a ta el delluchel. Tia el delluchel a kmal mle klou e meteu. Ng mla er a bita er a rael.

A ta el tutau e a Rekung a songerengerang. Ng merola el mo osiik a kelel. Ng mlo mechelaod me ng mlo meoud el mo remei.

A lebe el rei a Rekung e ng dikea lebetik er a blil A lechub e ng mla metenget er a meklou el bad.

Picture

Uchei er a lengelt a sils e a Rekung a milrael el mo osiik a blai. A lengar er a belngel a rael e ng ulsiueklii a chimo el ketat.

"A rrach, ke mochur? Ngara me ke ko er a di mad el langel?" a Ketat a uleker.

"Ak mo osiik er a kbo kbad er ngii er a kebesengei. A rechad a mla doklii a blik."

Te chadecheduch e ngii a me engelakl a ta el chad. Ng okerei er tir el kmo, Ko mekerang?"

Picture

A ketat a kmo, "Aki osiik a blai."

Ngii el chad a dulang, "Mei. Me me debo er a blik. Ng ngar er ngii a baks el kmal sebechel el mo blimiu."

A Rekung me a Ketat a kmal ungia a rengrir. Ng dikea lomdasu a mo osiik a blai. Te merola el okiuellel ngika el chad el mo er a blil.

Picture

A Rekung me a Ketat a dengchokl er a mekesong e a chimo el charm a suebek el me reborb er a rechelel a kerrekar. Ng kmu er tir el kmo, "Mereched el chemiis. Ngilecha el chad a mo el kolemiu. Ngilecha a mengeblad er kemiu." A Rekung me a Ketat a mocha merech er tir el chemiis.

Picture

Ngika el chad a mengchechitakl e le ng kmal ungia a rengul er a odimel. "A kebesenge er a klukuk e ak mo menga cheliotel el rekung. A ua hah, hah, hah, hah," A lokisii a bdelul e ng dibus a Rekung me a Ketat.

Picture

A Rekung me a Ketat a chiliis el mo soiseb er a oreomel. A Rekung a mlo me ng kiisii a blil er a delul a rais. A Ketat a miltik er a ii el di mle kmeed er a blil a Rekung. Ng mlo me ng kiei er ngii.

A Rekung me a Ketat a kmal mlo ta rengrir. Te di mle blechoel el milil er a kederang se el ungil a buil.

Picture

Picture

Picture

Kerrekeriil

A ta er a klebesei e a bersoech a mechiuai e meseb a sils er a uchul a rois. Ng ko er a kmal ungil a cheluut me ngieta a medal e a kmal klou el bad a melitai el otelechii. A lebekisa e ng dikea el sebechel el merael. Me a ulkel a merengelang.

Ng kmal meketeketa el ultilech me ng kmal merengelang."Chelecha e ngak a medei . Ng diak a ko er a mengelakl me lengesukak." A bersoech a di mle ngii el ta e melekoi kesuk.

Picture

Ng di mle telkib e a beab a merema el melelchesokl el melngot a kelel. Ng mesenge bersoech me ng dulang, "Ng ungil tutau. Ng locha kmal dmeu a rengum el ngar er a eungel tilecha el bad. Ng mekekelekolt?"

A bersoech a melekingang, "Lak moungelakel. Tia el bad a kmal oberaod. Ng kaml merengela a ulkek. Me mtitiur tia el bad. Ak kmo meskau a omeksullem."

A beab a mle medengei el kmo a bersoech a cheblad e bulak. Ng di ko er a kmal chubrang me ng mocha merael el bedul a bersoech.

"Kele lak el sebechek el toitiur tia el bad. Ng ko er a kmal di osengek er ngii e ng kmal oberaod."

A bersoech a dulang, "Ng diak Ng kmal sebechem. Tia diak el sa el oberaod."

A beab a mocha melasem el mengider er tia el bad e ng di kmal oberaod e ngii a mechitechut. Ng okor e mocha melitai er ngii. Ng mo er a bita e di diak lolmesim. Ng kuk mo er a bitang. E a lebo er a bita e ng metitai.

A bersoech a kmal ungia a rengul me ng dula el kmo, "Chelechang e ak mo meskau a omeksullem."

A beab a dilu el kmo, "Ng diak. Ng bai di soak el mo remei me a kulengull."

"Ng diak. Tia el bo kumeskau a kmal ungil. Ke ngilsukak me chelecha e ak kolau." A bersoech a di diluel ua isei e merael el bedul a beab.

"Ak kmal olengit me lak monga er ngak. Ak kmal chebuul."

A beab a kmal di mlak el sebechel el chemiis er a chelitechetul a bedengel. Ng di mle chelellakl e lmangel. A bersoech a kmal ungia a rengul e le ng mocha er ngii a odimel. A beab a kmal tobeda delebengel me ng dikea el ungil omdasu.

A bersoech a milngitakl, "Ak kmal ngeltengat er a odimek. Ng kmal mo ungil a belsilek."

Picture

Ng dimlak el meketeket e ng duum a kmal klou el bilis.

"Alii, ngara a ngar er ngii?"

"Ng kmal ungia me ke meremang. Mei e momiich er a kmo ng techa er kemam a melekoi a klemerang." A beab me a bersoech a di mle ta el melekoi.

Picture

A bilis a dulang, "Ka bo ng e beab. Ke kmo nga rang."

A beab a ouchisang, "Ak mei e a bersoech a mla motilech er a bad. Ng kmo, me mngesukak el toitiur tia el bad Ak okor e toitiur. Ng sokol el omeskak a omeksullek, Ng di ngak a chetik. Ng di soak el mo remei. E ngii a leko ng mo menga er ngak el leko sei a mo omeksullek."

A bersoech a kmal di mle mereched el kmo, "Ng kmal blulak. Ng klemera el tekoi. Ak mla er a eungel a bad. Ak di blechoel el mechiuaiu er a eungel a bad. Ng diak el soak el manga er a sils.A beab a di mle el toitiur tia el bad e a leko ng mochu omekoad er ngak. Sei a uchul e ak melekoi er ngii el kmo a kkolau."

Picture

A bilis a dula er a bersoech, "A di ta el rolel el kudengelii e ng mo sebechek el metik er a kmo ng techa melekoi a klemerang a deluut el nguu tia el bad el loia er be-bum."

Picture

A bersoech a kilengei me a beab me a bilis a mocha kiderii tia el bad el loia er bebul.

A bilis a uleker er a bersoech, "Chelechang, se er a lebetik er kau a beab e ng tiakid a mle teletelem?"

"Choi."

"Ka morael el mei."

A bersoech a mlo melasem e diak el sebechel.

"Ng diak el sebechek," a bersoech a ulenger el kekerei a ngerel.

A bilis a dulang, "A da ke di mereko el ua isei e kemam a morolung."

Picture

Picture

Picture

Te mekera a rechad a losiik a kelir? Te omekeroul. Te dirrek el ngar er a chei me a lechub e te omechar er a stoang. A charm a kuk mekera a losiik a kelel? Te di osiik aike el mla mukeroul el dellomel me a lechub e te di omekoad a kuk bebil er a charm. A dellomel a mekera losiik a kelel? Ng oumesingd er a dellomel a di ngii el meruul a kelel. A llel a dellomel a lousbech el meruul a kelel. Me a le ua isei e a llel a dellomel a ua ia koba el di oureor el meruul a kall.

Uchei er a lebo el sebechel a llel adellomel el meruul a kelel e ng ousbech a ede el kmal meklou aultutelel el klalo. A kot, ng ousbech a eolt (CARBON DIOXIDE).

Ongerung, ng ousbech a ralm. Se el loliokl a kall a rechad e te ousbech a ralm e le lak e ng mechas a ngeliokl. A dellomel a dirrek el kmal ousbech a ralm.

A sidosia a diak el sebechel el merael a lak a kasoring. A chert me ng dirrek el diak el sebechel el merael a lak a cheluchul. A llel a dellomel a diak el sebechel el meruul a kelel a lak a dichel a sils. A dichel a sils a mo ua lecheluchul e ng mo sebechel el smongoes a kelel.

Se el lebo leklebesei e a dellomel a mo diak loruul a kelel. Ng di ousbech aikel el bla lruul.

A rechad se el loruul a kelir e ng kirir el melengoes me a lechub e te meliong. Ng di mo mengchat a blai. Ng di dellomel a diak Ng di ngmai a ralm me a eolt me a dichel a sils e remuul a kelel . Se el lebo el merek e ng ngar er ngii a ta er a bedengel a eolt el lotebedii. Ng (OXYGEN). Tia a kmal ousbech er ngii a rechad me a recharm el outeliil.

A lebebil er a taem e a dellomel a remuul a kelel el kmal mo betok. Ng mo locha a bebil er a risel me a lechub e ng redechel me a lechub e ng chelechedal. Se el lebo lak a dichel a sils e ngii a ousbech.

Aike el kall el ruul a dellomel el mo medechel er a risel me a lechub e ng redechel a lousbech a rechad me a recharm el mengang. Aikeikid el kall a mo uchul a klisichir a rechad me a recharm. A le ua isei e a rechad me a recharm a diak el sebechir el ngar a lak a dellomel.

Picture

Picture

Ngar er ngii a ta el bla mues a dellomel el merael? Ng locha kmal dirkak.

A dellomel a diak lorael. Ng di dechor er a telkib. Ng di diak el belkul a kmo ng di chelellakl.

A bung a obok e obutek. A bebil a obutek se el lebo er ngii a chull. Ng kuk obok se el lebo lak a chull. Betok el bung a obutek se el lebo leklebesei e obok se letutau. A bebil a obok e obutek er a di mitil a taem.

Picture

Picture

Ke mekera e mo medengei el kmo a bung a obok e obutek? Ng sebechem el omkokl el mekiis er a eim el klok er a tutau e omes a bung. Ngar er ngii a obok er a eim el klok Se el lebo leai me a tedobech e a bngal a kalbasang a obok. Ng dirrek el ngar er ngii a bung el obok er a eua el klok er a telia el sils. A bebil a kuk obok er a teruich el klok er a klebesei.

A llel a dellomel a dirrek el di ua bung el mengitengtik. Ng merael el osiik a didichel a sils. Chomko ke dolemii a delemelem er a beached e loia er a bita er a mado e a chobo moldingel er ngii er a uriul e ng diak mokor el mo metik a llel el chemau a sils. A lsekum ke mo osimii el mo chemau a chelsel a blai e a obo momes er ngii er a bo lekukuk e ke mo metik er ngii el kuk mla lmuut el merael a llel el mo chemau a mado. Ng ngara a uchul me ng uaisei?