pageok
PDF version (406k)

Picture

AK MILEKERA ER A ULENGULL ER A SKUUL

written by Masaharu Tmodrang
drawings by Gue

Picture

A ngklek a John. Ak mlechell er a Oreor. Ak dirrek el mlukeroul er a Oreor. A demak me a delak a chad er a Ngerdobotar er a Babeldaob. Te mlechell e mlukeroul er a Babeldaob. A demak a mle er a Oreor el mle osiik a urreor er a kabelmengt. Ng mlo sebechel el metik er a urrerel me te millukl el me er a Oreor. A demak a mlo sebechel el mo oureor er a Public Work el chad er a dengki.

A demak a dirrek el mlo sebechel el mekedecherur a blimam el smengt. Tia el blai a klde a delemerab er ngii. Ngak a ngar er ngii a ileakl el delemerab er ngak. Ng dirrek el ngar er ngii a living room me a uum er ngii. A olechelubel me a orechertoll a dirrek el di ngar er a chelsel a blai.

Ak kekere el me er a chelecha el teruich me a eim a rekik e ng kmal dirkak a ta el kbo er a belual a demak me a delak er a Babeldaob. Ak ulemdasu el kmo a delengchokl er a Babeldaob me a Oreor a di kaisisiu el diak a kmal ngodech er ngii.

Ak kekere er a uche er a kbo er a skuul e se el lebo er ngii a mechesang e ak blechoel el lobengkel a demak me a delak el mong. Se el kumes aika el mechesang el kibo er ngii e ng ko er a ungil klebesei. A rechad a ko er a kmal di mechesang el meruul a kall me ng kmal betok a kall. Ng dirrek el merael a omelim el rrom. A mle uldesuek er a siukang er a Belau a di ungil klebesei er a tedobech. Ng dimlak kumtab a teletelel a ocheraol me a kemeldiil se el kbo ngak me a rechad er a blik.

Ng mlo elolem a rekik me a demak a mlo osisebak er a skuul er a Harris Elementary School. Ak kot el skuul e ak milsuub el meluches a ABC me a ochur e mesuub el melekoi a tekoi er a Merikel. A bebil er a taem e ng ngar er ngii a temel a cheldecheduch er a Belau. A sensei er kemam a milengedecheduch a cheldecheduch er a Belau. Ng milengedecheduch er a cheldechedechal a Chuab. A lebebil er a taem e ng kuk di ouchais a chisel er se er a lekekere el me klou. Ng uluchais el kmo a belurir a diak a dengki er ngii me te di omekard a baror me a lechub a lambei e mesuub se el leklebesei. Ng dirrek el dimlak a chert er se el taem me se el leme er a Oreor e te ngar er a bomb el bilas me a lechub e ng iamma. Ng dimlak a kmal el ungil el bilas er se el taem me te kmal mle chuarm se el lengar er aika el bilas el me er a Oreor.

Picture

A sensei er kemam a dirrek el uluchais el kmo a rengalek me a remeklou a mle blibii a ngerchelir me a urrerir er a blai. Ng uluchais el kmo a rengalek a mo omngar e olengeseu er a demerir me a delrir er a urreor er a blai. A bebil er a ngerchelir a rengalek a olengeseu er a rechad er a blirir el meriik er a mekesokes a le tutau. Te dirrek el se el letobed er a skuul e te mo olengit a ulengall el kelel a babii me a lechub e te mo meruu a lius el kelel a babii. Se el lebebil el tobed er a skuul e te me reme me te obetererir a rengalek e a delrir a mo er a sers me a lechub e ng mo er a mesei. A remekekere el buik a obengterir a redemerir el mo er a che me a lechub e te mo meliich a lius.

Se el kurrenges er a sensei er kemam e louchais aika el ngerechelir a rengalek me a urrerir e ng ko er a kmal mle meringel. Ng ko er a kmal dimlak a temir a rengalek el milil. A ua itia el teletael a ko er a dirkak kchermii er a chelsel a delengcheklam er a Oreor e le blimam a ngar er ngii a stove er ngii A kimorar a klengoes me a lechub a 1oruul a kall a delak e ng di ousbech er a stove. Ng diak kudengelii a rengelel a blengar me a okelel a babii e le ng diak kimous-bech a idungel me a diak a chermam el babii.

Ng blechoel el se el ktobed er a skuul e ngak me resechelik a mo milil e omes a basketball er a High School me a lechub e aki mo mengedub er a btelulachang. Se el lebebil er a taem e ngak me a resechelik a mo milil e mengereel. Ng dimlak kumdasu el kmo tia el omengereel a ta er a ngerachel me a lechub el lurreor. Ng ko er a mle omilil er a uldesuek. Ng blechoel el se el bo lak a odimam e aki mo omechar a malk me a lechub a kanzume me a lechub a tech er a stoang.

Ak ko er a di mle chellaod er a omilil e dimlak a uldesuek er a ngerachel el tekoi. A mle ngerchelek a mo er a skuul me a omesuub e merekong. A urreor er a blai a di lurruul a delak me a demak.

A teletael a di mle ua ise er a kngalek el mo lmuut er a kbo er a Palau High School.

Tia er a kbo er a Palau High School el mo ongetiu el skuul e aki milsuub a siukang er a Belau. Ng kmal mle betok el siukang a dimlak kudenge e le rechad er a blik a dimlak lolisechakl er ngak.

Ng mlo ulengull er a skuul me a rebek el ngalek a mlo kairirei er a rekebelurir. Ngak a di kilie er a Oreor e le blik a ngar er a Oreor.

A ta er a klebese e a delak a uleker er ngak el kmo, "Rungalek ng diak el soam el mo er a Babeldaob me kuk mkie kau me a delam el mechas me a demam el rubak? Kau tia el olengull er a skuul e diak a urrerem. Ng ungil a chokuk bo me mngesuir a delam el mechas me a demam el rubak e te chebuul el ko er a mechitechetong." Ak kmal di mle mereched el kongei e le ng kmal mle soak el mong. Ng dirrek el kmal mle soak el mo e le se er a kungetiu el skuul e a resechelik a blechoel el ouchais a chisir se el lengar er a rekebelurir me omilil er tir me ng ko er a mle soak el kuk ta el kbo me kchermii.

A delak a dilu, "Bechere e kau tia el soam el mo me a leme demam e kulekoi er ngii e kibo mngedarau er a Sabadong."

Tia el kebesenge me leme demak el oureor e a delak a millekoi er ngii. A demak a kilenge e dilu, "Bechere e ak mo longir a chert e kede mo ngoderii."

Ng mlo Sabadong me a delak a siliik a bento er kemam e a demak a mlo longir a chert e te mocha merader er ngak er a honto. Te di mlo ngoderak e lmuut er tia el kebesengei.

Tia er a kibo e aki mlo kmerd er a taoch e merael el mo er a blai. A mechas me a rubak a kmal mlo ungil a rengrir er a lesekemam e le ng dimlak lodenge el kmo aki mong. A rechedemam er a rrenges el kmo aki mle oldingel er a mechas me a rubak e te dirrek el mle tir me a rengelekir el me omes er a rua delak. Tia el blai a mlo meseked er a rechedemam. Ng ko er a kmal mle klou a cherrodech me a rechad a mle betok me ng ko er a dimlak debedebekii el kmo a lorael a demak me a delak e ng mo mekngit a renguk. E ng di tia el bocha el temel a omerolir e a demak a ulekerak el mo er a bita er ngii e dilu el kmo, "Aki merolu e kau a mo kerekikl el olengeseu er a rubak me a mechas A lebo er ngii a soam me a lechub e komousbech e ke melekoi el me er kemam me aki odurokl."

Picture

Ak dilu, "Choi," e mlo terrob el mle soak el lmangel e ng di kmal mle betok a rechad me ng dimlak el soak el lmangel.

Ng di milengedecheduch er ngak el mo merek e te mocha mengedmokl er tir el merael. Te millemesumech er a rubak me a mechas me tirka el chedemam el mla er a blai e mocha ngmai a kloklir e merael el mo er a taoch. Tia el lorael e ng ko er a mlo mekngit a renguk. Ng liluut el kmal mlo mengit a renguk er tia er a lorael tirka el chedemam el mo kairire me di lebo el kemam el tang.

Ng mocha kebesesenge me a demak el rubak a dula er ngak el kmo, "Mereko e morael el mo melechong e ng mekngit a bo lemilkolk me bo lak el sebechem el mo melechong."

Ak mocha mes aika el kloklek e nguu a torek me a sebengek el leko ak merolu el mo melechong e a demak el rubak a liluut el melekoi el kmo, "A diong a disechir a rebetok el chad me chobo e uche er a chobo er a diong e koldiu el mo er a diong el oker el kmo te ngar er ngii a rechad el melechong me a lechub e ng diak e mochu er a diong." Ak kilenge e ngiluu a torek me a sebengek e merael.

Tia el diong a omoachel e mle cheroid. Tia er a kbo e ng dimlak a rechad el melechong me ak di milrael el mo el mo metengel er a diong. A ralm a mera el mle mekelekolt me ak ulumritel er a kerrasem e di ulutekangel el melechong. Ak di ulerreched el melechong e merael el mo er a blimam.

Tia el kebesenge e ng ko er a kmal mle kellechakl a beluu. Ng diak cherredechel a mlai. Ng sebeched el rongesterir a rechad a lechadecheduch er a ta er a obliil. Ng mlo milkolk me a demak el rubak a ulderchak el kmo, "Bo mnguu a olbidel el me me kusisecheklau e mokerdii a olbteled." Ak mlo nguu a olbidel el me me a demak a mengedereder er ngak e ak meruul er ngii. Ak ngilebetii a klas e suldii. Ak dirrek el mlo nguu a cheluch el kerisil el me me ak locha cheluch er ngii e mekerdii. Ak ngiluu el mo tuchereklii e me me ak reborb.

A beluu a kmal mle milkolk. A blai a checheroid. A bek el blai a di ulemekard a baror me a lambei. Se el kumes er a chelsel tia el blai el kimkie er ngii e ng ko er a kmal milkolk er a renguk. Ak ulemekikrirech se el kumes er a rechad.

Picture

Ng mlo temel a belsoil me a delak el mechas a ulderechak me ak melai a odimam e aki mlo omesoil el rokui. Ng kmal mle meringel er ngak a dengchokl er a ulaol el reborb e omengur. Ng kmal ko er a di metacher besuk. Ak klaskokl a kungisb a kelek. Ak dirrek el lomekikrirech a kungisb a kelek.

Ng mlo merek a belsoil me a delak el mechas a milengedmokl a belatong e ngak a leko ak merar er a klengoes. Ak miltir a klengoes e ngmai a idungel locha er a eungel e meriik el osiik a simbung me a baks el babier el bo kulab el omtaut er a ngau. Ak omechederiib er a uum el osiik a babier me a delak el mechas a okere el kmo, "Ngara ke osiik? Ng diak a idungel?"

Ak ulenger er ngii el kmo, "Ng diak. Ak osiik a babier el kuusbech el menguml er a ngau."

A delak el mechas a ulecherechur ngii me a rubak e kmo, "Ailechakid a dui el dolab el omtaut a ngau. Ng diak dousbech a babier el omtaut a ngau a dengar er a Babeldaob."

Ak dirrek el ulecherchur e ko er a merrenga er a klebelnguk.

Ak ngilai a telbudech er a dui el mtaut e locha er a eungel idungel. Ng di mle telkib el kmard a idungel e ak mo olechetekl me ng mad a ngau. Ak liluut el nguu a telbudech er a dui el mekerdii e nguu el omtaut er a ngau. Ng dirrek el di dimlak lungil el kmard e ak lmuut el ocheteklii me ng lmuut el mad a ngau. Ak di mle ua ise el di ulemtaut er a ngau e ko er a kmal mlo meketeket me a delak el mechas a lueta el oker el kmo, "Ng mla merar a klengoes, ng diak?"

Ak ulenger el kmo, "Ng dirkak el kard a ngau."

Ng liluut el oker a mechas el kmo, "Ng klsakl me ng diak lekard a ngau? Ng dekimes a idungel?"

Ak ulenger, "Ng diak el dekimes a idungel e ng di diak kudenge el kmo ngara me ng diak lekard."

A delak el mechas a merema me ng mekerdii e dula el kmo, "Ke chebuul e rungalek el klunga el chad e dirk metitur el omtaut a ngau."

Ak rirrengii a klengoes e merema tmuu er a blai me ak reborb ngak me a demak el rubak el chadecheduch. Ng uleker er ngak el kmo ngara ak meruul se el kngar er a Oreor. Ak uluchais er ngii el kmo ng diak a kmal ngara el kuruul. Se el ktobed er a skuul e ak di me er a blimam me ak oitkak e merael ngak me a resechelik el mo omes a basketball er a kurangd er a Palau High School. A leklebese e ak mesuub a subelek me a lechub e ak mo er a katsudo.

A demak el rubak a liluut el oker el kmo, "Ng diak a urrerem er a blai el lebeskau a demam me a lechub a delam el moruul se el mtobed er a skuul?"

Ak dilu er ngii el kmo, "Ng diak A ngerchelek a di mo er a skuul me a omesuub e merekong."

A demak a dula el kmo, "Sei a uchul me ke kmal dirk telokl er a betok el urreor me a omeruul el klalo. Chelecha el mngar er tia e aki mo meskau a ngerchelem e mo olisechakl er kau er a tekoi er a Belau. Ke chebuul a chobo mklou el chad e lak a ngara el modengelii el kirel a beluam."

Ak kilenge er ngii e ng di ko er a di mle rrau a renguk el kmo ngara el ngerachel a mo ngerchelek me a ngara el tekoi a kbo kusuub. Ak mle medakt el oker me ak di liluk e di rengukeremel a kmo bechire e ak di mochu medenge er a uriur. Ng dirrek el uleker a kuk di ngodech el chais er a Oreor me ak uluchais er ngii aike el kuk kudengei.

A demak el rubak a kuk mlo mengedecheduch me ng milengedecheduch a cheldechedechal tia el belumam me a llechul a beluu. A kot e ng uluchais a llechul tia el beluu.

Ng milengedecheduch el kmo, "Tia el beluu el dengar er ngii a diak leua beluu er a Oreor el betok a mlai er ngii. Tia el beluu a dirk mengull a llach er a irechar. A chomorael er a rael a mosiueklii a klou el chad me a lechub a mechas e ke mo okiu a tkul a rael e diak bo molechelochel el oltitech er a klou el chad me a lechub a mechas. Ng dirrek se el blai el ngar er bita er a bai a blil a merreder er a beluu me a chobo mengelakl er ngii e ng diak mongerodech. Ke dirrek el se el morael e mesa mechas el kmal loberaod er a telechellel e kau a diak a ngara el molab e ke mo olturk er ngii e cholngii a telechellel el mo ngoderii. A chomorael a leklebese e ke omekal a dui e le ng blul a beluu el diak a chad el diak lomekal a lorael a leklebese e le ng obals er a rubak er a beluu. Ng dirrek el diak moldiu er a beluu e le ke obals." A demak el rubak a di uluchais aika el llechul a beluu el mo merek e mileltii el oker er ngak el kmo, "Ke mla mo medenge aika el bla kdu me a lechub e ng ngar er ngii a rrau a rengum er ngii?"

Ak di mle mereched el oker er ngii el kmo, "Ngara a uchul me ng mekull a lak domekal e dorael a leklebesei?"

A demak el rubak a ulenger el kmo, "Ng kmal klou a delengerenger er a remekekere el ngalek me a uchul a rubak er a beluu rirellii a llach el ua isei." Ng di dilu el ua ise e dochel el kmo, "A ta er a kmal klou el ngerechelem er a chelecha el mngar er tia a mo oltirakl aika el llechul a beluu el bla kdung."

Se el kurrenges er ngii e longedecheduch e ng ko er a kmal tekoi er a ngar er a mo aika el tekoi el lolekoi. Ng di aika ngar er ngii er a chelecha el taem. Ng mera el ngodech se el kurrenges.

Ng mocha temel a cheliuaiu me a delak el mechas a siliik a beruk el meskak e dilu er ngak el kmo, "Ke mo bad er a kloulblai." Aika el bar a di mle chedecholl me a chiull me a blangket e merekong.

Ak ngilai aika el beruk el mo er a kloulblai me ak sumech er a ulaol e mocha mechiuaiu. Ng ko er a diak lebo lungil el imiit a medak. Ng kmal mle imis el kellechakl a beluu me ak mechiuaiu e ulerrenges er a lengelel a daob er a chelmoll. Ng di ua kumerrous e ng di mle klemerang. Ng ko er a di metacherbesuk ak mechiuaiu. Ak omelebult er ngak e dirrek el ko er a di diak lebo lungil el imiit a medak. Ak mlo oureng er a bet er ngak el cheloit el diak a bad er ngii e ngak a bad er a ulaol. Ng mlo soak el mo er a benjo e kmal mesaik e le ng cheroid e milkolk. Ak di mle ua ise e ng melekinga a Tutau.

Picture

Ng tutunga me ak mekiis e ko er a kmal meringel a bedengek e dirk mesulaul e a delak el mechas a ua se, "Bo mtechelbii a medam er a tangk er a rebai me chome e mrerengii a klengoes." Ak kmal dirk mle mesulaul e di ulutekangel el mocha melecholb er a medak. A ralm a kmal mle mekelekolt me ng ulekar a medak.

Ak tilechelbii a medak e me me ak nguu a klengoes el metir e mocha menguml er a ngau. Ak dirrek el di ulemtaut er a ngau e kmal meoud el kmard me ng mla mo selelk a renguk. Ng kilard a ngau me ak reborb er a medal a ngau el omes er a klengoes e ko er a omdasu. Ak di mengedecheduch er a renguk el ua se, tia a mera el meringel el tekoi a lsekum me ng bek el tutau el deua isei. Ak ua ise e a delak el mechas a omekedong, "Rungalek ng mla mo mekeald a klengoes, ng diak?"

Ak tometak el mo dechor e mkisii a olekall e a kumes er ngii e ng mla mrechorech. Ak ulenger el kmo, ""Choi, ng mla mo mekeald."

A delak el mechas a dula el kmo, "Mredelii el me er a blai e doruul er a blengur er kid."'

Ak riredelii a klengoes el mo er a blai e mo tmuu me ak reborb. A delak el mechas a mocha melai a belatong el meruul a kall. Ng riruul a di osisiu el kall el kimulenga er se el kesus el di mle ongraol me a odoim.

Aki mlo merek el omengur e a demak el rubak a ulderchak el mo er a blil a Bob. Ng dilu er ngak el kmo, "Bo er a blil a Bob me mongtir a chemelek el buuch er a demal a Bob e mdu er a Bob el me me kulekoi."

Ak kilenge e uleker er ngii el kmo, ""Ngar er ker a blil a Bob?"

Ng dilu el kmo, "Ke merael er tia el rael el mo bedul a taoch e se el ongede el blai el betik er ngii el mo bedul a katrum seikid a blil a Bob."

Ak milrael el oltirakl aika el dilu a demak el rubak. Ak miltik er a blai me ak mlo touchakl el mo er a blai. A kbo e a demal me a delal a Bob me a Bob a ngar er a blai. Ak dilu er a demal a Bob el kmo, "A leko me ta er a buuch me bo lechemechii a demak el rubak."

Ng mlo osiik a buuch er a til e meskak a kleuang. Ak dirrek el ulelturk er ngii el kmo, "A leko me Bob me bo lrenges er a demak el rubak."

Ng kilenge e ulleker er a Bob e dilu el kmo, "Bob me e morael el mo er a blil a rubak me mrenges."

Ak ngilai aika el chemelel a demak el buuch e merael ngak me a Bob el mo er a blik.

A kibo er a blik e a demak el rubak a dilu er a Bob el kmo, "Se el bo mededaes er a chelecha el sils e ke me me ke dmak kau me a John el mo smiik a chemelek el buuch. Ng dirrek el mo ngerchelem el blechoel el se el bo er ker e ke me nguu a John me kom dmak me ke olisechakl er ngii er a urreor." A Bob a kilenge e liluut el merael el mo remei.

A demal a Bob a obekul a demak Sei a uchul me a demak el rubak a mle sebechel el olterkokl er ngak er a Bob e le ng ua lobekuk.

Ng mlo bekord ngar er a eru el klok e a Bob a mle me aki mlo mesauch a buuch. A kot e aki mlo er a chetemel a demak el rubak me ng uliisech a buchel a demak el rubak.

Ng dilu el kmo, "Aikakid a buchel a demam el rubak me se el lebo lak a chemelel a demam el buuch e loldurech er kau el me osiik a chemelel el buuch e ng sebechem el me me ke mesauch."

Aki siluchii tia el ko er a mle berikt e milrael el kuk mo er a chetemel a demal a Bob me aki lmuut el souchii a ta el chemelel a demal a Bob. Aki silauch aika el buuch e milrael me tuobed er a ked el dirrek el chetemel a demak el rubak me aki melim a mengur e mereko e merael el me remei.

Ak kilie el obengkel a demak el rubak me a delak el mechas el kmeed el ta el buil. Tia el lolekeda a omerolek el mo er a Oreor e ng ko er a mekngite a renguk er a delak el mechas me a demak el rubak me ng chetikok el mo er a Oreor. Ak dirrek el ko er a mecheloda el ngar er a honto. Te mlo er ngii a rebuik el blo kudengelterir me te mle blechoel el me melai er ngak me aki dilak el mo er a chei me a lechub e aki mo omngar. Se el lak a urreram e aki mo milil e melim a mengur me a lechub e aki mo omedikl. Ak mlo metik er ngak el betok el tekoi me a siukang er a Belau a dimlak kudengei.

Tia el bocha el moterkokl a omerolek el mo er a Oreor e a delak el mechas a mlo osiik a blebelek el mo er a Oreor. Ng mlo er a mese e dilu er ngak el kmo, "Ak merael el mo er a mese e kau a mo smiik a bebil er a buuch me ng mo chemelel a demam."

Ak di mle mereched el oker er a delak el mechas el kmo, "Ng sebechek el mo ngma teblo er a mengur me ng ngimelam?"

"Chochoi, a bo el sebechem el smiik." Ng ulenger a delak el mechas.

Ak ngiluu a olsengek me a bekengek e milrael el mo mesauch a buuch. Ak milrael el mo er tia el chereomel el chetemel a demak el rubak me ak osiik a buuch. Ak ua ise el melanges a buuch e ko er a tilak er a medemedemek. Ak omes er eou e ak mesa a kederrir a bersoech me a ak suchesokl e korekerdii a diu. A bedengek a mera el omritel e le kilebetiekl. Ng kmal ngosecha a renguk er ngika el bersoech me ak dobechii a chelebedek el kesiamel e morkedii ngika el bersoech el choiuertii el mekodir.

Ak ngiluu el choitii el mo er a cheroid e lmuut el mocha melanges a buuch. Ak milsa tia el ko er a kmal berikt el buuch e mocha ngmasech er ngii. Ak souchii el me e ak omdasu e ng ko er a kmal di mekesai er a renguk me ak lmuut el mocha ngmasech er a teluong.

Ak silauch a mlo sebechel el chemelel a demak el ngar er a Oreor me a demak el rubak me a delak el mechas Ak siluk aika el buuch er a bek e chemol e milrael el mo tuobed er a ked. Tia el ked a dirrek el tedobech er tia el chetemel a demak el rubak. Ng kmal betok a mekekedeb el lius er ngii. Ak mlo meche aika el buuch e mo reborb el olengull .

Ak ullengull el locha truich me a eim el bung e mereko e merola el mo omeliik a mengur Ak milsa tia el kmal berikt e mocha ngmasech er ngii. Ak ngar er a chetebtel el olengull er a ulechal a lius e ulemes el mo bedul a daob. Ng mera el mle klebokel. A eanged a mera el mellemau me a cheluut a mera el mle ungil. Ng mera el klebokel el beluu a Belau.

Picture

Ak ulengull e ko er a melebedebek er a omerolek el ko er a di kmedang. Se er a kkot el me e ng ko er a mle seselk a renguk e chelecha e se el kumdasu a merael e ng ko er a mla mo diak el soak el merael. Ng dirk soak el kie el telkib. Ng di skuul a di kmedu el mo soiseb me ng kirek el merael.

Se el kumtab e ng ko er a mla er ngii a belkul tia el mle er a honto er ngak Se er a kkot el me e ng dimlak kudengelterir a rebetok el chedemam e chelecha e ak mla mo medengelterir me a rolir el kmo ngara a uchul e te chedemam. Ak dirrek el mla choremii a delengchokl er a Babeldaob el kmo ng ua ngarang. A delengchokl er a Babeldaob a kakerous ngii me a delengchokl er a Oreor. A delengchokl er a Babeldaob a dirk ultuil er a daob me a chutem. A omenged a dirk klou a belkul er a rechad A cholak kobo er a chei e ng diak a odoim er a blai. A omenged a dirrek el rolel a omengereker er a rechad A rechad er a Oreor a oumesingd el di omechar a ngikel er a fisheries. Ng dirrek el lebo lak a ngikel e ng sebechir a rechad el omechar a malk me a tech me a lechub a kanzume er a stoang. Ng ngar er ngii a ice box me ng sebechir a rechad el locha a odimir er a chelsel e kuk di remuul aike el sebechir el menga me ng diak lebo el bedaol a odoim.

A ta er a kultebengii er a delengchokl er a Babeldaob a sers. A bek el obliil a di ousers e oumesei. A rechad a kmal di derta el longa a beras. A oumesingd el longraol a diokang me a chemutii me a brak me a lechub e ng kukau. A rechad el kie er a Oreor a oumesingd el menga a beras. A ongraol a lomechar er a makit. Tirke el mlo sebechir el metik a chutem a ousers e tirke el diak a di ultuil er a makit el omechar a ongraol

Ak dirrek el miltebengii el kmo a re chad el kie er a Babeldaob a di tir el olab a temir er a urreor. A leblo el mesaul me a lechub e te mlo mechesang e ng diak lebo er a sers me a lechub e lebo loliich a lius. A leblo el sorir e te ulemkokl el mo meruul a urrerir e se el lebo el meringel a sils e te me remei. A kuk lemlak lomkokl e te mo oureor a lekebesengei. A rechad el kie er a Oreor a kmal oltirakl a taem. Se el tutau e te mo oureor er a euid el klok me a tedobech e me ousueleb er a teruich me a ta el klok me a tedobech. Te lmuut el mo oureor er a sueleb me a tedobech e me reme er a eua el klok me a tedobech. A lak lebo loureor e ng mo ngesonges a temir. A rechad a ko er a di mechesa el oureor er a bek el sils. Ng di se el Sabadong me a Sandei e tir a olengull

Ak dengchokl er a ulechal a lius el omdasu aika el teletael er a delengchokl er a Belau e mecheloda er a ungil el cheluut me a ungil el ues e mla obes er a ble kuruul er ngii.

Ak kilebetiekl er a lorros a malk er a eungek. Ak lotka el kmo ngak a mle omeliik a mengur e kmal mechelodang.

Ak ulrebet a teblo er a oeang e mle metengel. Ak riruu el rokui el me chemudel a mlo dobechii a bedel el mei me ak rullii a ongeched e mocha mengeched aika el mengur Ak urechedak el chemeched el rokui e smuk er a bek e chemol ngii me aika el buuch e merola el mo remei.

A be krei e a delak el mechas a mla mei el ngar er a mesei. Ng dilu er ngak el kmo, "Molengull el telkib e bo e morael el mo melechong e ng kebesengei."

Ak kilenge e ngila bebil er aika el buuch el msa me ng chemelel. Ak dirrek el ngila a bebil el msa demak el rubak me ng chemelel. Ak mlo kmeed er a bita er a demak el rubak e ngiluu a til el me me ak melamech. Ak ullengull el telkib e mocha nguu a torek me a sebengek e milrael el mo melechong .

Ak me el melechong e a delak el mechas dilu el kmo, "Rungalek kau a mocha merael er a tutau el ngar er a bilas er a makit."

Ak kilenge e ko er a kmal mekngite renguk el merael e choititerir me ledi el tir el tang.

Tia el kebesenge e aki mlo merek el omesoil e a delak el mechas a mocha omat er a nglikllel. Ngak a mlo milil er a buil ngak me a resechelik. Aki mlo milil er a blil a Bob e ouhanahuda. Aki ulukat el mo imiit er a sueleb er a klebesei e ak millemesumech er a resechelik e merael el mo remei.

A be krei e a delak el mechas a dirk mekar. Ak di mlo el mo tmuu el mo mechiuaiu.

Tia el tutau e ng kmal di mle milkolk e a delak el mechas a olekiis e kmo, "Mereched el mekiis e mongedmokl er kau e a bilas a omkokl."

Ak milekiis el mo melechong e me me ak kudmokl a kloklek. Ak ngilai a bebil er a telechellek el mo er a taoch me ak mechei e liluut el me er a blimam. A delak el mechas a riruul a kelek me ak omengur e reborb el mengiil er a temel a bilas. A demak el rubak a uleker er ngak el kmo, "Ng ungil a rengum el lmuut el mo er a Oreor?"

Ak mle ngellomel el telkib e ulenger er ngii el kmo, "Ng ko er a mla mo chetik el mo er a Oreor. Ak mla mo mechelaod el ngar er tiang."

A demak el rubak a dilu el kmo, "Ng kmal ungil e ng di kirem el mo er a skuul me ke mo er a Oreor e se el me el ulengull er a skuul e ke lmuut el me me kede kiei."

Ak kilenge e ko er a di mle mekngit a renguk el merael e oititerir. Ng mlo temel a omerael me ak millemesumech er a delak el mechas me a demak el rubak el kmo, "Ak merolu e kemiu a mengedmokl a bedengiu me se el me el ulengull er a skuul e ak lmuut el me me kede kiei."

Picture

Tekoi El Bo Moruul Er a Uriur Er a Chomchiuii Tia El Hong.

I. 1) Chelecha el bla mchiuii tia el cheldecheduch e mluches a klekakerous er a klengar er a Babeldaob me a Oreor el biltik er a chelsel tia el hong. Ke dirrek el lmuches aike el bla mrenges me a lechub e ke mla mes.

2) Oumesingd er kemiu a mlukeroul er a Babeldaob e mle er a Oreor el me er a Palau High School. Kom dirrek el kie el obengterir a rechedemiu el ngar er a Oreor. Ngara el bebil er a tekoi a chobla betik el kakerous me a lechub e ng ngodech er a delengchokl er a Oreor me a Babeldaob. Mlechesii a kekedeb el cheldecheduch el kirel aika el tekoi

II. 1) A kmo ke mlo klou er a Oreor e kirem el mo oldingel er a ta er a beluu er a Babeldaob e ng ngar er ker el beluu a soam el mo er ngii? Ngara el teletael er a delengchokl a chobo betik er ngii er se el beluu el ngodech ngii me a teletael er a delengchokl el mlukeroul er ngii?

2) Uche er a lebo lesiseb a John er a High School e ng blechoel el obengterir a rechad er a blil el mo er a mechesang. Ng ulemdasu el kmo a siukang er a Belau a ko er a ungil klebesei. Ngara me ng ulemdasu el ua isei? A chomomdasu e tia el uldesuel a John ng ngar er ngii a uchul?

3) Ngar er tia el cheldecheduch e a John a mlo merur e le ng mle metitur el menguml a ngau. Ng ngar er ngii a ta el bla bo merur e le ke mle metitur el meruul er a tekoi? Ngara el tekoi? Ke milekera e suebii tia el tekoi?

4) A demal a John el rubak me a delal el mechas a ko er a kmal mlo mekngit a rengir er a John e le ng kmal mle betok el tekoi er a Belau a dimlak lodengei e ng di te dirrek el ulecherechur er ngii. Ke konge er tia el uldesuir?

5) Ngara a bebil er a tekoi el John a mlo kirel el mesuub er se er a lebo er a Babeldaob? A chomomdasu e a John ng mle sebechel el suub aika el tekoi er achelsel a Oreor?

6) A ta er a tekoi el John a silubii er se er a lebo er a Babeldaob a mlo medengelterir a rechedal me a rolir tirka el chad el mo chedal. Ke medengelterir a rechedam me a rolir el me er kau?

III. Msaod a kakerous er a belkul aika el tekoi el ngar er ngii a line er a eungel.

1) A demak a mle er a Oreor el mle osiik a urreor er a kabelmengt .

2) Ak di mle cheleuid el kmo a delengchokl er a Babeldaob me a Oreor a di kaisisiu el diak a kmal ngodech er ngii.

3) A mle uldesuek er a siukang er a Belau a di ungil klebese er a tedobech.

4) A ta er a klebese e a delak a uleker er ngak el kmo, "Ng soam el mo er a Babeldaob?"

5) A leklebese e ak mesuub a subelek me a lechub e ak mo er a katsudo.

6) Ak ngiluu el mo tuchereklii e me me ak reborb.

7) Nag kmal mle meringel er ngak a dengchokl er a ulaol.

IV. A ltel a John el me er a Oreor e ng chiliuii a simbung el mesaod a siukang er a Belau. A chomomdasu e ng mlo ua ngara a uldesuel a John el kirel tia el tekoi el mla er a simbung? Ngara a uldesuem?

Babier el mo er a editor:

Se el kumes er a Belau e ng soal el lmuut el mo oltirakl a siukang er a irechar. A rengalek a mesuub a ngloik er a Belau me a omeruul el klalo er a irechar. Ng kmal betok a siukang me a rechad a di mechesang er a Ocheraol me a Cheldecheduch e diak el blak a rengrir er a kerruul er a Belau. Ng mla mo kirir a rechad er a Belau el chemoit a siukang er a Belau e mo chemau a kerruul er a Belau.

A Belau a kmal betok el klalo a lomechar er a ngodech el beluu e kmal mekesai el klalo a kuk lolterau el mo er a ngodech el beluu. A debo er a stoang e kede mes a betok el yasai el sebeched el dualem er a beluad e diak dolalem e omechar er a ngodech el beluu.

A Klobak me a Omerreder el oltirakl a siukang a mla mo kirel el mo diak. A Omerreder a mo diak a Klobak e di mo ta a merreder er a Belau el bo dolilt er ngii. A mo meruul a llechul a Belau a rechedal a Olbiil er a Kelulau. Ng mo diak a llach el oltirakl a siukang

Aika el teletael er a delengchokl er a Belau me a siukang a uchul a Belau a kmal mla ngmanget er a bek el beluu er a Belulechad. Aika a kirel el mechoit me ng diak longesa er kid e kid a rechad er a Belau a di mo chemau a siobai me a kerruul. A siobai me a kerruul a mo uchul e a rechad er a Belau a mo ua ngebard el ungil a delengchokl er ngii. Aika el bla kdung a mo uchul e a Belau a mo ungil.

Ngak el,
Temedokl